Ocena ideologii technokratycznej w perspektywie nauczania Kościoła katolickiego

Krzysztof Kietliński

Abstrakt
Evaluation of technocratic ideology in the perspective of teaching the Catholic Church
 
In the present world, we observe the rapid development of science and technology, which are soon to contribute to the construction of a technocratic society. The vision of technocratic ideology has a long history in which the cult of progress and faith in technology are invariably stressed. Technicians assume that future technologies will solve all the problems that affect humanity. The Catholic Church, appreciating the importance of science and technology, at the same time postulates the necessity of subordinating them to the man whom they should serve. He warns against the temptation of absolutizing technology and progress, and another dangerous ideology – a technocratic utopia.
Słowa kluczowe: ideologia technokratyczna, postęp techniczny, gospodarka oparta na wiedzy, moralność i technika, technokracja i religia, Kościół i technika, technocratic ideology, technical progress, knowledge-based economy, morality and technology, technique and religion, Church and technology
References

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate.

Donum Vitae – Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania – odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia.

Drucker P.F., Nadejście społeczeństwa organizacji, „Harvard Business Review Polska” 2010, nr 82–83.

Fukuyama F., Koniec człowieka, tłum. B. Pietrzyk, Znak, Kraków 2004.

Grabowski J.E., Saint-Simon. Utopia-Filozofia-Industrializm, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa 1936.

Griffin D.R., Science and Religion. A Postmodern Perspective [w:] Beyond Conflict and Reduction. Between Philosophy, Science and Religion, red. W. Desmond, J. Steffen, K. Decoster, Leuven University Press, Leuven 2001, s. 45–65.

Gunia A., Aspekty globalizacji zawarte w dziele Francisa Becona Nowa Atlantyda, https:// www.academia.edu/2445827/Aspekty_globalizacji_zawarte_w_dziele_Francisa_Bacona_ Nowa_Atlantyda (dostęp: 13.05.2019).

Huxley A., Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2002.

Jabłoński A., Technokratyzm jako zagrożenie dla integralnego rozwoju ludzkiego [w:] Społeczeństwo, gospodarka, ekologia. Perspektywa encykliki społecznej Caritas in veritate, red. S. Fel, M. Hułas, S.G. Raabe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus.

Jan Paweł II, Encyklika Laborem exercens.

Katechizm Kościoła katolickiego, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1994.

Kietliński K., Moralność gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009.

Kompendium nauki społecznej Kościoła katolickiego, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005.

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes.

Kurczewska J., Technokraci i ich świat społeczny, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1997.

McDonald H., Kultura i technokracja, „Człowiek w Kulturze” 1998, nr 10.

Paweł VI, Encyklika Populorum progressio. Paweł VI, List Apostolski Octogesima adveniens.

Ridderstrale J., Nordstrom K., Funky biznes, tłum. E. Ressel, Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa 2001.

Rivers T.J., Technology and religion. A metaphysical challenge, „Technology in Society” 2006, nr 28, s. 517–531.

Saint-Simon H., Selected Writings on Science, Industry and Social Organization, Croom Helm, London 1975.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 2, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1983.

Technokracja, https://sjp.pl/technokracja (dostęp: 12.05.2019). Technokracja, https://sjp.pwn.pl/sjp/technokracja;2529072.html (dostęp 13.05.2019).

Vorgrimler H., Nowy leksykon teologiczny, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Wydawnictwo Verbinum, Warszawa 2005.