Związek informacji ze sfery prywatnej z działalnością publiczną jako okoliczność legalizująca naruszenie przez media prywatności osób publicznych. Analiza orzecznictwa sądowego

Maria Łoszewska-Ołowska

Abstrakt

The relationship of the information from the private sphere with the public activity as the circumstance legalizing the breaching of the privacy of public persons. Judicial decisions analysis

Transparency of public life and the right to information on the authorities connected with it as well as the persons performing public functions constitute one of the foundations of democracy and the state under the rule of law. Media and journalists who are facing many questions connected with the range of sharing information on a daily basis, play the special role in the realization of these values. One of the more essential questions is the limits of interference in the privacy of the public persons. The existing law allows the publication of the news from the personal life only then when it happens with the consent of the concerned subject or the news has the direct connection with his/her public activity. The analysis of the case law leads to the conclusion that the existence of the relation between the public and private sphere is understood in two ways. Firstly, the relationship between the behaviour of the given person in the sphere of the public activity and his/her behaviour in the private sphere takes place at the time, when the information has the direct repercussions on the performed activity (narrower understanding). Secondly, the private information affects the assessment of the moral competence of a given person for conducting such activity (broader understanding).

Keywords: privacy, public figure, public activity, legalization

Transparentność życia publicznego i związane z nią prawo do informacji o organach władzy oraz osobach pełniących funkcje publiczne stanowią jedne z fundamentów demokracji i państwa prawa. Szczególna rola w urzeczywistnianiu tych wartości przypada mediom i dziennikarzom, którzy na co dzień stają w obliczu wielu pytań związanych z zakresem udostępnianych informacji. Jednym z istotniejszych jest pytanie o granice ingerencji w prywatność osób publicznych. Istniejące prawo dopuszcza publikację wiadomości z życia osobistego wówczas, gdy dzieje się to za zgodą zainteresowanego podmiotu lub wiadomość ma bezpośredni związek z jego działalnością publiczną. Analiza orzecznictwa sądowego prowadzi do wniosku, że istnienie relacji między sferą publiczną a prywatną jest rozumiane dwojako. Po pierwsze, zależność między zachowaniem danej osoby w sferze działalności publicznej a jej zachowaniem w sferze prywatnej zachodzi wówczas, gdy informacje bezpośrednio rzutują na wykonywaną działalność (rozumienie węższe). Po drugie, informacje prywatne wpływają na ocenę kompetencji moralnych danej osoby do prowadzenia takiej działalności (rozumienie szersze).

Słowa kluczowe: prywatność, public figure, działalność publiczna, legalizacja
References

Książki

Kamiński I.C., Ograniczenie swobody wypowiedzi dopuszczalne w orzecznictwie Europejskiego trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Analiza krytyczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Puwalski M., Prawo do prywatności osób publicznych, Dom Organizatora, Toruń 2006.

Sieńczyło-Chlabicz J.D., Naruszenie prywatności osób publicznych przez prasę. Analiza cywilnoprawna, Zakamycze, Kraków 2006.

Sobczak J., Prawo prasowe. Komentarz, Wydawnictwo LEX a Wolter business, Warszawa 2008.

Zaremba M., Prawo prasowe. Ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa 2007.

Zawadzka Z., Wolność prasy a ochrona osób wykonujących działalność publiczną. Problem rozstrzygania konfliktu zasad, Wydawnictwo LEX a Wolter business, Warszawa 2013.

Artykuły

Safjan M., Prawo do prywatności osób publicznych [w:] Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, red. Z. Banaszczyk, C.H. Beck, Warszawa 2000.

Sieńczyło-Chlabicz J., Prawo do ochrony sfery życia prywatnego osób publicznych w świetle polskiej doktryny i orzecznictwa, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2005, nr 2.

Wach M., Prawo do prywatności osób publicznych w Stanach Zjednoczonych, „Państwo i Prawo” 2004, nr 8

Orzecznictwo

Sąd Najwyższy

Wyrok SN z 18.01.1984 r., I CR 400/83, OSNCP 1984, nr 11, poz. 195.

Wyrok SN z 11.03.1986, I CR 4/86, OSP 1987/4/86.

Wyrok SN z 12 09.2001 r., II CKN 559/99, LEX nr 50472.

Wyrok SN z 11.10.2001 r., II CKN 559/99, LEX nr 50472.

Wyrok SN z 26.02.2002 r., I CKN 413/01, OSNC 2003, nr 2, poz. 24.

Wyrok SN z 18.03.2005 r., II CK 564/04, niepublikowany.

Wyrok SN z 27.01.2006 r, III CSK 89/05, LEX nr 209293.

Wyrok SN z 11.05.2007, I CSK 47/07, LEX nr 449462.

Wyrok SN z 24.01.2008, I CSK 341/07, LEX nr 394755.

Wyrok SN z 05.11.2008, I CSK 164/08, LEX nr 536989.

Wyrok SN z 14.05.2009, I CSK 411/08, LEX nr 1381074.

Wyrok SN z 17.11.2010, I CSK 664/09, LEX nr 794967.

Wyrok SN z 20.04.2011 r., I CSK 500/10, LEX nr 863415.

Wyrok SN z 19.05.2011 r., I CSK 497/10, LEX nr 9364483.

Wyrok SN z 14.12.2011, I CSK 111/11, LEX nr 1108503.

Wyrok SN z 04.04.2012 r., I PK 123/11, LEX 1227961.

Wyrok SN z 27.09.2013 r. , I CSK 739/12, LEX nr 1415949.

Wyrok SN z 22.01.2014 r., III CSK 123/13, LEX nr 141336.

Sądy Apelacyjne

Wyrok SA w Gdańsku z 24.06.2014, I ACa 206/14, POSP.

Wyrok SA w Gdańsku z 24.06.2014, I ACa 206/14, POSP.

Wyrok SA w Gdańsku z 11.04.2014, I ACa 7/14, POSP.

Wyrok SA w Gdańsku z 24.06.2016, I ACz 206/14, POSP.

Wyrok SA w Gdańsku z 11 kwietnia 2014, I ACa 7/14, POSP.

Wyrok SA w Katowicach z 06.09.2013, I ACa 519/13, POSP.

Wyrok SA w Katowicach z 04.08.2014, I ACa 184/14, POSP.

Wyrok SA w Katowicach z 28.05.2015, I ACa 158/15, LEX nr 2019912.

Wyrok SA w Warszawie z 12 grudnia 2012, VI ACa 259/12, LEX nr 1362958.

Wyrok SA w Warszawie z 03.04.1997, I ACa 148/07, Wokanda 1998, Nr 4 poz. 40.

Wyrok SA w Warszawie z 18.11.2005 r., I ACa 217/05.

Wyrok SA w Warszawie z 12.10.2010, VI A Ca 800/10, POSP.

Wyrok SA w Warszawie z 12.10.2010, VI ACa 800/10, LEX nr 1094401.

Wyrok SA w Warszawie z 30.11.2012,VI ACa 729/12, LEX nr 1289628.

Wyrok SA w Warszawie z 29.04.2016, wyr. SA w Warszawie z 12.12.2012, VI ACa 259/12, LEX nr 1362958; Wyrok SA w Warszawie z 12.06.2013, I ACa 33/13, LEX nr 1362969.

Wyrok SA w Warszawie z 24.04.2013I ACa 1461/12, POSP.

Wyrok SA w Warszawie z 05.04.2013, VI ACa 1162/12, LEX nr 1369402.

Wyrok SA w Warszawie z 05.04.2013, VI ACa 1162/12, LEX nr 1369402.

Wyrok SA w Warszawie z 05.11.2013, VI ACa 127/13, LEX nr 1454666.

Wyrok SA w Warszawie z 12.06.2013, I ACa 33/13, LEX nr 1362969.

Wyrok SA w Warszawie z 19.02.2014, I ACa 1073/13, LEX nr 143087.

Wyrok SA w Warszawie z 03.01.2014, VI ACa 218/13, LEX nr 1500850.

Wyrok SA w Warszawie z 05.11.2014, VI ACa 141/14, LEX nr 1651992.

Wyrok SA w Warszawie z 23.12.2014, I ACa 933/14, LEX nr 1771032.

Wyrok SA w Warszawie z 23.12.2014, I ACa 933/14, LEX nr 1771032.

Wyrok SA w Warszawie z 15.01.2015, I ACa 1113/14, POSP.

Wyrok SA w Warszawie z 24.02.2015, I ACa 954/14, POSP.

Wyrok SA w Warszawie z 19.03.2015, I ACa 1362/14, LEX nr 1724157.

Wyrok SA w Warszawie wyr. z 19.03.2015, I ACa 1362/14, LEX nr 1724157.

Wyrok SA w Warszawie z 19.03.2015, I ACa 1362/14, LEX nr 1724157.

Wyrok SA w Warszawie z 19.03.2015, I ACa 1362/14, LEX nr 1724157.

Wyrok SA w Warszawie z 16.10.2015, I ACa 142/15, LEX nr 1979344.

Wyrok SA w Warszawie z 16.10.2015, I ACa 142/15, LEX nr 1979344.

Wyrok SA w Warszawie z 16.10.2015, I ACa 142/15, LEX nr 1979344.

Wyrok SA w Warszawie z 23.10.2015, VI ACa 1561/14, LEX nr 1940503.

Wyrok SA w Warszawie z 14.04.2016 VI ACa 1847/14, LEX nr 2075684.

Wyrok SA w Warszawie z 14.04.2016, VI ACa 1847/14, LEX nr 2075684.

Wyrok SA w Warszawie z 29.04.2016, I ACa 665/15, LEX nr 2122997.

Wyrok SA w Warszawie z 23.05.2016, I ACa 887/15, LEX nr 2075685.

Sądy Okręgowe

Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z 27.10.2015, I C 388/15, POSP