Wartość dobrego słowa w kompetencjach komunikacyjnych

Katarzyna Drąg

Abstrakt

The value of a good word in communication competences

The article attempts to identify those components of communicative competence that give a chance to eliminate violence from communication acts. Attention was paid to the power of words as a carrier of good or evil. Concern for the presence of good words in public discourse is at the same time an opportunity to minimize the space of violence in communication. Properly understood appropriateness of communication derived from the inalienable principle of respect for human being as the subject of the communication process can be an antidote to violence in communication relations.

Keywords: communication skills, good word, communication ethics, counteracting violence in communication

W artykule podjęto próbę określenia tych części składowych kompetencji komunikacyjnych, które dają szansę na eliminowanie przemocy z aktów komunikacji. Zwrócono uwagę na moc słowa jako nośnika dobra lub zła. Troska o obecność dobrych słów w dyskursie publicznym jest jednocześnie szansą na zminimalizowanie przestrzeni przemocy w komunikowaniu. Właściwie rozumiana stosowność komunikacji wyprowadzona z niezbywalnej zasady szacunku dla człowieka jako podmiotu procesu porozumiewania się może stanowić antidotum na przemoc w relacjach komunikacyjnych.

Słowa kluczowe: kompetencje komunikacyjne, dobre słowo, etyka komunikacji, przeciwdziałanie przemocy w komunikacji
References

Bartmiński J., Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1352&Itemid=50 (dostęp: 10.07.2019).

Cegieła A., Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.

Drożdż M., Etyka mediów w obronie wartości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2019.

Drożdż M., Język nienawiści w dyskursie medialnym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2016, 1 (31), s. 21–32, http://dx.doi.org/10.18778/1505-9057.31.02.

Drożdż M., Osoba i media w prawdzie i uczciwości, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2018.

Drożdż M., Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2005.

Jachyra D., Trollowanie – antyspołeczne zachowania w Internecie, sposoby wykrywania i obrony, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2011, nr 28, s. 253–261.

Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w Olsztynie, 6 czerwca 1991 roku, [w:] Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, wyd. 3, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2005.

Jedlecka W., Helios J., Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2017.

Kodeks Etyki Dziennikarskiej SDP, http://sdp.pl/s/kodeks-etyki-dziennikarskiej-sdp (dostęp: 10.07.2019)

Lubkina V., Marzano G., Cyberprzemoc [w:] Zagrożenia cyberprzestrzeni, red. J. Lizut, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, Warszawa 2014, s. 85–98.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017.

Markowski A., Etyka słowa [w:] H. Jadacka, A. Markowski, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, PWN, Warszawa 2008.

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Warszawa 2004.

Przybylska R., Wstęp do nauki o języku polskim, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

Rozmarynowska K., Performatywność języka a powinność moralna, „Studia Philosophiae Christianae” 2018, t. 54, nr 2, s. 129–146.

Słupek L., Bartoszcze R., Kompetencja komunikacyjna [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, TAiWPN Universitas, Kraków 2008.