Dobroć a skuteczne komunikowanie w nauczaniu papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka

Wojciech Misztal

Abstrakt

The goodness and the effective communication in the teaching of John Paul II, Benedict XVI and Francis

Knowledge of the conditions of effective communication is very important. Contemporary media coverage has its own features and proposals, for example dangerous as well as most positive. Its creators and recipients largely create and shape these features and proposals. At the same time, there is a process of learning from the media how to contact. The goodness is indicated as a condition for effective communication: why and how? This issue will be presented on the basis of teaching about the media of Popes John Paul II, Benedict XVI and Francis, whose pontificates fall during the time of significant changes when it comes to mass media.

Keywords: communication, goodness, mass media, religion, spirituality

Znajomość warunków skutecznego komunikowania się jest bardzo ważna. Współczesny przekaz medialny ma swoje cechy i propozycje, zarówno niebezpieczne, jak i pozytywne. Jego twórcy i odbiorcy w dużej mierze tworzą oraz kształtują te cechy i propozycje. Zarazem zachodzi proces uczenia się od przekazu medialnego, jak kontaktować się. Jeśli dobroć jest wskazywana jako warunek skutecznego komunikowania się, to dlaczego i w jaki sposób? Zagadnienie to zostanie przedstawione na podstawie nauczania na temat mediów papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka, których pontyfikaty przypadają na czas znaczących zmian, gdy chodzi o mass media.

Słowa kluczowe: dobroć, duchowość, komunikowanie się, masmedia, religia
References

Benedykt XVI, Messaggio per la XLIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali „Nuove tecnologie, nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia” (24.01.2009), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20090124_43rd-world-communications-day.html (dostęp: 1.03.2015).

Benedykt XVI, Messaggio per la XLV Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali „Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale” (24.01.2011), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben-xvi_mes_20110124_45th-
-world-communications-day.html (dostęp: 1.03.2015).

Benedykt XVI, Messaggio per la XLVII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali „Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione” (24.01.2013), http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/messages/communications/documents/hf_ben--xvi_mes_20130124_47th-world-communications-day.html (dostęp: 1.03.2013).

Biela B., Typy i mechanizmy manipulacji w mediach, „Studia Pastoralne” 2016, nr 12.

Franciszek, Messaggio per la 50ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali „Comunicazione e misericordia: un incontro fecondo” (24.01.2016), http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20160124_messaggio-
-comunicazioni-sociali.html (dostęp 24.01.2017).

Franciszek, Messaggio per la 52ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali „La verità vi farà liberi” (Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace (24.01.2018), http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html (dostęp: 24.01.2018).

Franciszek, Messaggio per la 53ma Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali „Siamo membra gli uni degli altri” (Ef 4,25). Dalle social network communities alla comunità umana (24.01.2019), http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/
documents/papa-francesco_20190124_messaggio-comunicazioni-sociali.html (dostęp: 24.01.2019).

Franciszek, Messaggio per la XLVIII Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali „Comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro” (24.01.2014), http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-francesco_20140124_
messaggio-comunicazioni-sociali.html (dostęp: 24.01.2014).

Ganoczy A., Nauka o stworzeniu, tłum. J. Fenrychowa, Wydawnictwo M, Kraków 1999.

Jan Paweł II, Messa per i fedeli della Diocesi di Warmia: omelia (Olsztyn, 6.06.1991), https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/homilies/1991/documents/hf_jp-ii_hom_19910606_fedeli-warmia.pdf (dostęp: 30.03.2011).

Jastrzębski J., (Bez)wstyd w mediach, czyli „wszystko ujdzie”: refleksje nie do końca subiektywne, „Studia Theologica Varsaviensia” 2016, nr 1.

Kolczyński M., Hejt internetowy jako narzędzie dekompozycji wizerunku politycznego, „Studia Politologiczne” 2017, nr 45.

Misztal W., Bóg odbiorcą przekazu medialnego: mass media w świetle pierwszego papieskiego orędzia radiowego z 1931 r., „Kieleckie Studia Teologiczne” 2018, nr 17.

Ostaševskij A., Rodzaje kłamstwa i ich wykorzystanie w tekście, „Rocznik Prasoznawczy” 2018, nr 12.

Pius XI, Il primo radiomessaggio a tutte le genti e ad ogni creatura (12.02.1931), http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/speeches/documents/hf_p-xi_spe_19310212_radiomessage.html (dostęp: 8.07.2017).

Rehman S., Image: its power, use, and abuse, „Scripta Neophilologica Posnaniensia” 2018, nr 18, s. 89–96.

Rodzeń J., Czy dziennikarz potrzebuje filozofii w epoce postprawdy i fake-newsów?, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2018, nr 10.

Zanussi K., Złe wychowanie. Spojrzenie artysty na konflikt wymogów rynku i wartości, które chcielibyśmy promować w wychowaniu [w:] Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis, A. Rynio, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010.