O zjawiskach kryzysowych w mediach (nie tylko w Polsce) – refleksje obserwatora

Janusz Włodzimierz Adamowski

Abstrakt

On crisis phenomena in the media (not only in Poland) – observer’s reflections

The publication attempts to describe and analyse numerous crisis phenomena that have been revealed in the media environment (including Polish ones) in the last several years. In a brief form, mainly due to the volume of this text, the changes taking place in the ways in which modern media are received are exposed, as well as processes and phenomena negatively affecting their current condition, such as the deepening of their politicization (which is in Poland – especially in the case of public audio-visual media – a huge burden), tabloidization and slow, systematic disappearance of the so-called old media (mainly the printed press), the last one mainly due to changes in the ways of information and entertainment consumption. It is also accompanied by adverse phenomena and processes occurring within the native journalistic environment, such as its deepening decomposition, as well taking place against the background of significant differences in the political attitudes of its members.

Keywords: mass media, communication, changes, crisis phenomena, media politicization

W publikacji podjęto próbę opisu i analizy licznych zjawisk kryzysowych, jakie w ostatnich kilkunastu latach ujawniły się w środowisku środków przekazu (także polskich). W formie z konieczności skrótowej, głównie ze względu na objętość tego tekstu, wyeksponowane zostały zmiany zachodzące w sposobach odbioru współczesnych mediów, jak również procesy i zjawiska negatywnie wpływające na ich obecną kondycję, jak pogłębiająca się ich polityzacja (co stanowi w Polsce – zwłaszcza w przypadku publicznych audiowizualnych środków przekazu – ich wielkie obciążenie), tabloidyzacja oraz powolne, systematyczne zanikanie tak zwanych starych środków przekazu (głównie prasy drukowanej), to ostatnie głównie w związku ze zmianami zachodzącymi w sposobach konsumpcji informacji i rozrywki. Towarzyszą temu także niekorzystne zjawiska i procesy zachodzące wewnątrz rodzimego środowiska dziennikarskiego, jak na przykład jego pogłębiająca się dekompozycja, także dokonująca się na tle istotnych różnic w postawach politycznych jego członków.

Słowa kluczowe: media masowe, komunikowanie, zmiany, zjawiska kryzysowe, polityzacja mediów
References

Barney D., Społeczeństwo sieci, przeł. M. Fronia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

Dzierżyńska-Mielczarek J., Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii rynkowych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018.

Jędrzejewski S., Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, TAiWPN Universitas, Kraków 2010.

Keane J., Media a demokracja, Wydawnictwo ANEKS, Londyn 1992.

Kreft J., Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.

McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, przeł. N. Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

McQuail D., McQuail’s Mass Communication Theory, 4th edition, SAGE Publications, London–Thousand Oaks-New Delhi 2000.

Mielczarek T., Raport o śmierci polskich gazet, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Mielczarek T., Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, TAiWPN Universitas, Kraków 2018.

Mrozowski M., Przenikanie mediów. Ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.

Ociepka B., Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.

Poulet B., Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Rynek audiowizualny w Polsce. Ocena i perspektywy, red. J. Adamowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.

Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Toeplitz K.T., Dokąd prowadzą nas media, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2006.