The fourth power? Women in media and in the journalistic profession – equality contexts

Alina Balczyńska-Kosman

Abstrakt
Starting from the mid-nineteenth century, along with technological progress and the pursuit of equality between women and men, the processes of feminization of the press market has intensified. The issue of gender equality and the separation of powers in the media sector is closely related to the activity of women in the public sphere. These days, despite the apparent equality in the media of mass communication, the participation of women in the key decision-making processes in the media, or their presence on the boards of media companies, remains lower than in the case of men. This paper deals with the concept of ”the fourth power”, relating it to the contemporary journalistic activity of women. The article spotlights the diverse dimensions of women’s activities in the media and their real impact on the audience. In conclusion, the need for equal participation of women and men in media communication processes was accentuated.
 
Czwarta władza? Kobiety w mediach i zawodzie dziennikarskim – konteksty równościowe
Począwszy od połowy XIX wieku, wraz z postępem technicznym i dążeniem do równouprawnienia kobiet i mężczyzn, nasilały się procesy feminizacji rynku prasowego. Zagadnienie równości płci i podziału władzy w sektorze mediów pozostaje w ścisłej relacji z aktywnością kobiet w przestrzeni publicznej. Współcześnie, mimo pozornej równości w środkach masowego komunikowania, udział kobiet w procesach podejmowania kluczowych decyzji w mediach, czy ich obecność w zarządach spółek medialnych pozostają niższe niż w przypadku mężczyzn. W tekście poruszono problematykę pojęcia „czwartej władzy”, odnosząc je do współczesnej aktywności dziennikarskiej kobiet. W artykule zwrócono uwagę na zróżnicowane wymiary działań kobiet w mediach i ich realny wpływ na odbiorców. W podsumowaniu podkreślono potrzebę równego udziału kobiet i mężczyzn w procesach komunikacji medialnej.
Słowa kluczowe: kobiety, media, władza, równość płci / women, power, gender equality
References
Anderson P.J., Konkurujące modele dziennikarstwa i demokracji [in:] Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach, eds. P. J. Anderson, G. Ward, trans. A. Piwnicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 
Balczyńska-Kosman A., Wielowymiarowość partycypacji kobiet w systemach medialnych a polityka równości, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017.
 
Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU member States. Area G – Women in power and decision-making: slow and uneven progress, European Institute for Gender Equality, Vilnius 2020, http://eige.europa.eu, (accessed on: 25.08.2020).
 
Bielska K., Gender w kinie i mediach oraz zarys polskiego backlashu [in:] Nieobecność kobiet w przestrzeni publicznej, ed. M. Pataj, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 
Fotaki M. and Harding N., Gender and the Organization. Women at Work in the 21st Century. Introduction: why feminism and why it is relevant (again) now?, Routledge. Taylor & Francis Group, London and New York 2018.
 
Gender Equality Index 2017. Measuring gender equality in the European Union 2005–2015, Report, European Institute for Gender Equality, http://eige.europa.eu, (accessed on: 5.07.2020).
 
Gender Equality in the Media Sector. Study for the Femm Committee, Policy Department C: Citizens` Rights and Constitutional Affairs European Parliament, Brussels 2018, http://europarl.europa.eu, (accessed on: 5.08.2020).
 
Heywood A., Politologia, trans. B. Maliszewska, M. Masojć, N. Orłowska, D. Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
Iłowiecki M., Media – Władza – Świadomość społeczna, Ośrodek Szkolenia i Analiz Programowych TVP S.A., Warszawa 1997.
 
Jabłoński P., Przywództwo w polskich molochach nie dla kobiet, „Forbes” 10.12.2019, http://forbes.pl/biznes/kobiety-w-najwiekszych-polskich-spolkach-prezeski-czlonkinie-rad-nadzorczych/4pv1rrp, (accessed on: 20.08.2020).
 
McQuail D., Teoria komunikowania masowego, trans. M. Bucholc, A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2007.
 
Palczewski C. H., Pruin DeFrancisco V., McGeough D.D., Gender in Communication. A Critical Introduction, Third Edition, Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington, DC Melbourne 2019.
 
Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States. Advancing gender equality in decision-making in media organizations. Poland, European Institute for Gender Equality, Publication Office of the European Union, Luxembourg 2014, http://eige.europa.eu, (accessed on: 2.07.2020).
 
Sobczak J., Podstawy wiedzy o państwie i prawie, Agencja eSeM, Poznań 2002.
 
Sprawozdanie w sprawie równouprawnienia płci w sektorze mediów w UE, Parlament Europejski. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia, 23.02.2018, http://europarl.europa.eu, (accessed on: 2.07.2020).
 
Street J., Mass media, polityka, demokracja, trans. T.D. Lubański, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 
The Status of Women in the U.S. Media 2019, Women’s Media Center WMC, www.womensmediacenter. com, (accessed on: 26.08.2020).
 
Van Zoonen L., Foreword [in:] The Politics of Being a Woman, eds. H. Savigny, H. Warner, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2015.