Komunikowanie lokalnej instytucji kultury na przykładzie Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego w Elblągu

Anna Lusińska

Abstrakt
Communicating a local cultural institution on the example of Elbląg Cultural Society in Elbląg
 
The article joins the discussion on marketing communication of Polish cultural institutions that are also public benefit organizations. The aim of the article is to identify and analyse selected forms and tools used by the Elbląg Cultural Association – a Public Benefit Organization in Elbląg to communicate with the local community and an assessment of this communication. Research methods such as face-to-face interview, case study, desk research and participant observation were used. Research has shown that the majority of Polish local cultural institutions conduct marketing communication in an inept manner, without preparation, without a strategy of action, implementing most often broadly defined Internet promotion. The Elbląg Cultural Association communicates correctly, in a well-planned and efficiently organized manner with its local community. Using various communication tools, it implements many cultural projects, informing the public about them well in advance. It does not remain indifferent to comments and ideas obtained in the form of feedback from participants of cultural events.
 
Streszczenie
Artykuł stanowi głos w dyskusji nad komunikowaniem marketingowym polskich instytucji kultury, będących jednocześnie organizacjami pożytku publicznego. Jego celem uczyniono identyfikację oraz analizę wybranych form i narzędzi stosowanych przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Organizację Pożytku Publicznego w Elblągu do komunikowania się z lokalną społecznością oraz ocenę tego komunikowania. Wykorzystano w nim metody takie jak wywiad bezpośredni, case study, desk research oraz obserwację uczestniczącą. Badania wykazały, że większość polskich lokalnych instytucji kultury komunikację marketingową prowadzi w sposób nieudolny, bez przygotowania, bez strategii działania, realizując najczęściej szeroko pojętą promocję internetową. Elbląskie Towarzystwo Kulturalne ze swoją lokalną społecznością komunikuje się poprawnie, w sposób dobrze zaplanowany i sprawnie zorganizowany. Wykorzystując różne narzędzia komunikacji, realizuje wiele projektów kulturalnych, ze znacznym wyprzedzeniem informując o nich społeczeństwo. Nie pozostaje obojętne na uwagi i pomysły pozyskiwane w formie informacji zwrotnej od uczestników kulturalnych wydarzeń.
Słowa kluczowe: instytucje kultury, komunikacja instytucji i organizacji pożytku publicznego (NGO), komunikacja marketingowa, komunikacja społeczna, komunikacja zewnętrzna / communication of public benefit institutions and organizations (NGO), cultural institutions, external communication, marketing communication, social communication.
References
Barański R., Zarządzanie instytucją kultury, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
 
Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999, s. 13.
 
Dragićević-Šešić M., Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Wydawnictwo Narodowe Centrum Nauki, Warszawa 2010.
 
Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2003
 
Kaznowski D., Nowy marketing, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 
Kotler P., Marketing od A do Z, przeł. A. Ehrlich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 
Lusińska A., Kampanie społeczne w służbie publicznej. Komunikowanie rządowe w Polsce w latach 1994–2015 z wykorzystaniem informacyjnych kampanii społecznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019.
 
Pilarczyk B., Mruk H., Kompendium wiedzy o marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
Rosa G., Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 
Sobocińska M., Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 
Więcek-Janka E., Psychologiczne aspekty komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”. Metody i narzędzia komunikacji marketingowej, red. Z. Waśkowski, nr 1, Gniezno 2007.
 
Wróblewski Ł., Strategie marketingowe w instytucjach kultury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 
Wrzosek W., Strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 
Akty prawne
 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [w:] Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030960873 (dostęp: 28.06.2019).
 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności sumienia i wyznania [w:] Dz.U. 1989 Nr 29, poz. 155, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890290155 (dostęp: 30.06.2019).
 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [w:] Dz.U. 1989 Nr 29, poz. 154, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890290154 (dostęp: 30.06.2019).
 
Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493, rozdz. I, art. 1, ust. 1, rozdz. II, art. 8–9, dziennikustaw.gov.pl/D1991114049301.pdf (dostęp: 28.06.2019).
 
Źródła internetowe
 
AKT, Elbląskie Dni Muzyki Dawnej mają już 20 lat, http://dziennikelblaski.pl/276928,Elblaskie-Dni-Muzyki-Dawnej-maja-juz-20-lat.html (dostęp: 15.07.2019).
 
Ciurak P., Zmiany w organizacji instytucji kultury, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zmiany-w-organizacji-instytucji-kultury (dostęp: 28.06.2019).
 
http://elblag24.pl/ (dostęp: 22.07.2019).
 
http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Wojew%C3%B3dztwo_warmi%C5%84sko-mazurskie (dostęp: 21.07.2019).
 
http://etk.elblag.pl/2018/08/13/serce-dzwonu/ (dostęp: 19.07.2019).
 
http://etk.elblag.pl/historia/ (dostęp: 10.07.2019).
 
http://etk.elblag.pl/projekty/ (dostęp: 15.07.2019).
 
http://etk.elblag.pl/wp-content/uploads/2018/01/statut_etk.pdf, s. 2. (dostęp: 10.07.2019).
 
http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Elbl%C4%85skie_Dni_Muzyki_Dawnej (dostęp: 15.07.2019).
 
http://swiatowid.elblag.pl/pl/ (dostęp: 21.07.2019).
 
http://turystyka.elblag.eu/ (dostęp: 22.07.2019).
 
http://turystyka.elblag.eu/kalendarz-imprez (dostęp: 24.07.2019).
 
http://www.bibliotekaelblaska.pl/ (dostęp: 21.07.2019).
 
http://www.galeria-el.pl/ (dostęp: 21.07.2019).
 
http://www.jubileusz.elblag.eu/xvii-letni-salon-muzyczny-bazantarnia-2014,15,art (dostęp: 17.07.2019).
 
http://www.szpital.elblag.pl/ (dostęp: 21.07.2019).
 
http://www.utwion.elblag.pl/ (dostęp: 21.07.2019).
 
http://www.utwion.elblag.pl/ (dostęp: 21.07.2019).
 
http://www.zakrzewo.elblag.pl/ (dostęp: 21.07.2019).
 
https://centrumelblag.pl/strefa-organizacji/aktualnosci/963,etk-zaprasza-na-koncerty-serce-dzwonu (dostęp: 19.07.2019).
 
https://cop.elblag.pl/ (dostęp: 22.07.2019).
 
https://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-organizacje-pozytku-publicznego (dostęp: 28.06.2019).
 
https://www.elblag.eu/index.php (dostęp: 22.07.2019).
 
https://www.facebook.com/TrusoTV/?fref=ts (dostęp: 22.07.2019).
 
https://www.portel.pl/ (dostęp: 22.07.2019).
 
https://www.rmfclassic.pl/informacje/Muzyka,4/Letni-Salon-Muzyczny,38503.html (dostęp: 17.07.2019).
 
https://www.truso.tv/ (dostęp: 22.07.2019).
 
J.M., 50 lat ETK, https://www.truso.tv/wiadomosci/33773,50-lat-etk (dostęp: 22.07.2019).
 
Knaś P., Sektor kultury. Ujęcie instytucjonalne i znaczenie gospodarcze, http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/2012/02/22/sektor-kultury-ujecie-instytucjonalne-i-znaczenie-gospodarcze/ (dostęp: 28.06.2019).
 
Lusińska A., Google jako narzędzie komunikacji marketingowej polskich instytucji kultury w opinii studentów, „Zarządzanie w kulturze”, t. 19, nr 2; s. 139–152., http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/2018/19-2-2018/art/12065/ (dostęp: 28.06.2019).
 
Olewnik M., Serce dzwonu, http://www.paslek.pl/6741-serce-dzwonu (dostęp: 19.07.2019).
 
Z jakich narzędzi komunikacji marketingowej korzystamy najczęściej?, https://marketinglink.pl/jakie-narzedzia-komunikacji-marketingowej-wykorzystujemy-najczesciej/ (dostęp: 2.07.2019).