Polskie głosy we włoskim eterze. Audycje polskojęzyczne w Radiu RAI w latach 1948–2007

Maria Rółkowska

Abstrakt

Polish voices in the Italian ether. Polish language broadcasts on Radio RAI in the years 1948–2007

The article describes the history of the activity, the program and authors of programs in Polish broadcasted by Italian radio from the 1940s to the first decade of this century. These programs were directed to Poles living in the Apennine Peninsula, in their own homeland and in other countries, and at present a little knowledge about them is available from the preserved partial archival resources, the records in Italian Polonica and the interviews with some of their authors. Polish-language broadcasts on Radio RAI constitute an important part of Polonia and Polish-language media around the world.

Keywords: Polish language broadcasts, Polish section, RAI, Italy, Karol Kleszczynski.

Streszczenie
W artykule opisano historię działalności, program i twórców audycji w języku polskim emitowanych przez radiofonię włoską od lat czterdziestych XX wieku po pierwsze dziesięciolecie obecnego stulecia. Programy te kierowane były do Polaków mieszkających na Półwyspie Apenińskim, w ojczyźnie i innych krajach, a obecnie wiedza na ich temat jest niewielka, dostępna z zachowanych częściowych zasobów archiwalnych, zapisów w polonikach włoskich i wywiadów z niektórymi ich autorami. Audycje polskojęzyczne w Radiu RAI stanowią istotny fragment historii mediów polonijnych i polskojęzycznych na świecie.
 

Słowa kluczowe: audycje polskojęzyczne, polska sekcja, RAI, Włochy, Karol Kleszczyński
References

Bielatowicz J., Bibliografia druków polskich we Włoszech 1 IX 1939–1 IX 1945, Tłoczono w Drukarni Polowej 2 Korpusu A.P., Rzym 1946.

Chwastyk-Kowalczyk J., Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” 1944–1989. Gazeta Codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008.

Głos z Rzymu (Rozmowa z p. red. Kleszczyńskim), „Głos. Dwutygodnik Ilustrowany” Londyn 1952, nr 9, s. 17.

Homola-Skąpska I., Prasa polska w obozach jeńców we Włoszech w czasie I wojny światowej, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2010, t. 13, z. 1–2.

Kaczyński Cz., Między Kanadą a Italią [w:] Świadectwa. Rozmowy Ewy Prządki z Polakami we Włoszech. W kręgu kultury i sztuki, t. II, Fundacja Rzymska im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej, Rzym 2002.

Kleszczyński K., Curriculum vitae, maszynopis w archiwum Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej w Rzymie.

Kleszczyński K., Druga ojczyzna [w:] Świadectwa. W służbie ojczyzny. Rozmowy Ewy Prządki z Polakami we Włoszech, t. III, Fundacja Rzymska im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej, Rzym 2000.

Kłos A., Włochy Emilii Szenwicowej [w:] Krytyka artystyczna kobiet. Sztuka w perspektywie kobiecego doświadczenia XIX–XXI wieku, red. B. Łazarz, J.M. Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2019.

Kwiatkowska M.R., Groby polskie na cmentarzach Rzymu, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1999.

PAN w Rzymie: konferencja Elżbiety Cywiak, https://www.polacywewloszech.com/2017/01/19/ pan-w-rzymie-konferencja-elzbiety-cywiak/ (dostęp: 9.01.2021).

Polacy we Włoszech. Kto jest kim?, z. 1, Fundacja Rzymska im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej, Oficyna Wydawnicza Kucharski, Rzym–Toruń 2005.

Polonia włoska. Słownik Polaków i instytucji polskich we Włoszech, red. K. Napierała, ks. H. Fokciński, t. 1, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002.

Polski Instytut Historyczny w Rzymie [w:] Świadectwa. Pro publico bono. Polityczna, społeczna i kulturalna działalność Polaków w Rzymie w XX wieku, red. E. Prządka, Fundacja Rzymska im. Margrabiny J.S. Umiastowskiej, Rzym 2006.

Programmi: Rai: addio alle Onde Corte il 30 settembre, https://www.italradio.org/portale/index. php?module=News&func=displaypdf&sid=973 (dostęp: 15.01.2021).

Rai International, https://web.archive.org/web/20080203134145/http://www.raiinternational.rai.it/chisiamo/index.shtml (dostęp: 15.12.2020).

Rai International 40 anni. Una storia 1963–2003, RAI – RAI Internazional, Roma 2003.

Rai Internazionale, https://it.wikipedia.org/wiki/Rai_Internazionale#Rai_Internazionale (dostęp: 5.01.2021).

Rółkowska M., Polskie Italie. Prasowy obraz Włoch początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018.

Rółkowska M., Rzymski dziennik GR Multilingue w języku polskim. Analiza zawartości serwisów informacyjnych [w:] Pomiędzy kulturą a komunikowaniem. Studia z dziejów mediów, red. Z. Anculewicz, A. Frankowiak, J. Szydłowska, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Olsztyn 2010.

Spuścizna Karola Kleszczyńskiego 1917–1996, materiały z prywatnego archiwum Karola Kleszczyńskiego zgromadzone w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w Rzymie. Sznarbachowski W., 300 lat wspomnień, Aneks, Londyn 1997.

Wielopolska-Szymura M., Rozgłośnie BBC World Service, Radio France Internationale i Voice of America w komunikowaniu międzynarodowym. Od propagandy do dyplomacji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019.