Wszystko za Everest Jona Krakauera w kontekście głównych założeń Nowego Nowego Dziennikarstwa

Edyta Żyrek-Horodyska

Abstrakt

Into Thin Air by Jon Krakauer in the Context of the Main Features of New New Journalism

The aim of this article is to present Jon Krakauer’s reportage Into Thin Air in the context of the main features of New New Journalism. The author critically discusses the most important elements of this paradigm, which refers on the one hand to the legacy of muckrakers from the beginning of 20th-century, and on the other hand – to the tradition of American reporters from the 1960s and 1970s. Detailed research was devoted to the Krakauer’s book Into Thin Air, which has been described as a journalistic syncretic form, combining elements of auto-reportage, immersive reportage and paraliterature.

Keywords: Jon Krakauer, Into Thin Air, New New Journalism, immersion, reportage.

Streszczenie
Celem artykułu jest usytuowanie reportażu Wszystko za Everest Jona Krakauera w kontekście głównych założeń Nowego Nowego Dziennikarstwa. W szkicu w sposób krytyczny omówiono najważniejsze cechy tego paradygmatu, nawiązującego z jednej strony do twórczości amerykańskich muckrakerów z początków XX wieku, z drugiej – do prac amerykańskich reporterów z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX stulecia. Szczegółowe badania poświęcono twórczości Krakauera, którego tom Wszystko za Everest został scharakteryzowany jako dziennikarska forma synkretyczna, łącząca elementy autoreportażu, reportażu immersyjnego oraz paraliteratury.

Słowa kluczowe: Jon Krakauer, Wszystko za Everest, Nowe Nowe Dziennikarstwo, immersja, reportaż
References

Adamczyk W., Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008.

Boynton R., New New Journalism. Conversations with America’s Best Nonfiction Writers on Their Craft, Random House, New York 2005.

Bukriejew A., DeWalt G.W., Wspinaczka, przeł. P. Pawlaczek, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2015.

Burke B., Leckman P., Sturzen A., Van Vlack K., Villanueva H., Lessons from New New Journalism, „Arizona Anthropologist” 2006, nr 17.

Godzic W., Widzieć świat przez okulary. Dziennikarstwo na serio i to niepoważne [w:] Media.pl. Badania nad mediami w Polsce, red. T. Bielak, G. Ptaszek, Libron, Kraków 2016.

Golka M., Głód autentyzmu, „Opuscula Sociologica” 2016, nr 1.

Hemley R., A Field Guide for Immersion Writing. Memoir, Journalism, and Travel, The University of Georgia Press, Athens–London 2012.

Krakauer J., Wszystko za Everest, przeł. K. Palmowska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.

Sabaté Gauxachs A., Slow Media and Religion. The New New Digital Journalism as an Agora for Understanding, Doctoral Thesis. Barcelona 2020, https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/668952/Tesi_Alba_Sabate.pdf?sequence=2&isAllowed=y (dostęp: 1.12.2020).

Shafer J., „The New New Journalism”: Gonzos for the 21st Century, „The New York Times”, https://www.nytimes.com/2005/03/20/books/review/the-new-new-journalism-gonzos-for-the-21st-century.html (dostęp: 30.11.2020).

Siewior K., Ślimak, śrubeczka i śmierć. Reportaż intymny Mariusza Szczygła, „Teksty Drugie” 2019, nr 6, s. 66–85.

The Muckrakers, red. A. i L. Weinberg, University of Illinois Press, Urbana–Chicago 2001.

Walters P., Ted Conover and the Origins of Immersion in Literary Journalism, „Literary Journalism Studies” 2017, nr 9, s. 8–33.

Wolfe T., The New Journalism, Harper and Row, New York 1973.

Żyrek-Horodyska E., Reportaż biograficzny czy biografia reportażowa? Refleksje genologiczne i analiza przypadku, „Autobiografia” 2018, nr 2, s. 165–185.