Debata w obrazkach. O zawartości politycznych memów internetowych

Karina Czepiec-Veltzé

Abstrakt

Autorzy artykułu poruszają problematykę, której punktem wyjścia jest obecność polityki w sferze rozrywkowej. Zjawisko to opiera swoją bytność przede wszystkim o uwarunkowania, jakie stwarza web 2.0. Nie bez znaczenia pozostaje także charakterystyka i zwyczaje młodego pokolenia jako społeczności naczelnych twórców i konsumentów memów internetowych. Pokolenie to zdefiniowane przez pryzmat postaw, wspólnych przeżyć, cech pokoleniowych, nie zaś wieku czy innych czynników biologicznych. Obrana metodologia – analiza zawartości na podstawie zaprojektowanego klucza kategoryzacyjnego – pozwala zajrzeć w głąb reprezentatywnej próby memów politycznych. Dzięki niej możliwe stało się odczytanie nastrojów wśród memowych społeczności, a także wyznaczenie frekwencji poszczególnych składników świata polityki na różnego typu grafikach. To także wskazanie, o kim, w jaki sposób i jak często się mówi. Omawiane badania obierają za cel sprawdzenie, w jaki sposób i o kim ze sceny politycznej młodzież dyskutuje, za pomocą nowoczesnej formy komunikacji, porzucając zarazem tradycyjne formy partycypacji obywatelskiej. Wykorzystując memy jako mini gatunki publicystyczne i informacyjne użytkownicy forów obrazkowych wyrażają swoje poglądy oraz stosunek do bieżących czy historycznych wydarzeń. Siła ilustrowanych przekazów leży zaś w sprawnym operowaniu najnowszymi trendami obowiązującymi w sieci.

Debate on images. About the content of political internet memes

This article focuses on the presence of politics in entertainment and how the phenomenon known as “Web 2.0” has been used to advance it. The characteristics and habits of the younger generation are not insignificant, as they are the main producers and consumers of internet memes. This younger generation is defined through attitudes, shared experiences, and generational traits – not through age or any other biological factors. The chosen methodology (content analysis utilizing a specially designed categorization key) lets us look in-depth at a representative sample of political memes and analyse them. With this methodology, it is possible to decode the disposition of each meme society and the frequency at which particular political elements appear within the images. The goal of this research is to evaluate whom from the political stage youth are discussing, and in what way they are being discussed using this modern form of communication and civic participation. Through the exploitation of memes, image board Karina Czepiec-Veltzé 172 users show their opinions and attitudes towards current and past political affairs. The power of the images they generate strictly coincides with how intelligently they follow internet trends.

Keywords: political memes, Web 2.0, image board, political communication, participation culture.

Słowa kluczowe: memy polityczne, web 2.0, forum obrazkowe, komunikacja polityczna, kultura partycypacji.
References

Aktywność społeczno-polityczna Polaków, Raport z badań nr 16/2016, Centrum Badania Opinii Społecznej, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_016_16.PDF, (dostęp: 20.05.2021).

Dawkins R., Samolubny gen, przeł. M. Skoneczny, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.

Górny A., Zygmunt A., Świat według „Click Generation” [w:] Nowe społeczne wymiary dzieciństwa, red. B. Łaciak, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2011.

Heath C., Bell C., Sternberg E., Emotional selection in memes: The case of urban legends „Journal of Personality and Social Psychology” 2001, Vol. 81, No. 6, s. 1028–1041.

Juza M., Komunikowanie polityczne w obliczu zmieniającego się współcześnie internetu [w:] Polityka w zmediatyzowanym świecie: perspektywa politologiczna i medioznawcza, red. M. Adamik-Szysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016.

Juza M., Wykorzystywanie internetowych środków przekazu w procesie komunikowania politycznego [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

Kasprowicz D., Veltzé K., Badania nad memami internetowymi w świetle wiedzy o nowych mediach – wyzwania metodologiczne, „Studia de Cultura” 2020, nr 12 (3), s. 4–12.

Kołowiecki W., Memy internetowe jako nowy język internetu, „Kultura i Historia” 2012, nr 21, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637, (dostęp: 20.05.2021).

Marzęcki R., Młody obywatel we współczesnej demokracji, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Marzęcki R., Guzik A., Stach Ł., Pokolenie ’89. Aksjologia i aktywność młodych Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.

Nowak J., Memy internetowe: teksty (cyfrowej) kultury językiem krytyki społecznej [w:] Współczesne media: język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2011.

Piskorz K., Internetowe memy – hieroglify XXI wieku [w:] Współczesne media: język mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Radomski A., Bomba R., Web 2.0 a nauka. Internet, Web 2.0, Kultura 2.0, Nauka 2.0, zbiorowa inteligencja [w:] Nowe media i komunikowanie wizualne, red. P. Francuz i S. Jędrzejewski, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010.

Shifman L., Memes in digital culture, MIT Press, Cambridge–London 2014.

Sroka J., Obrazkowe memy internetowe, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2014.

Szpunar M., Internet a wolność (od) wypowiedzi [w:] Media – między władzą a społeczeństwem, red. M. Szpunar, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007.