Współczesne trendy badawcze w komunikacji perswazyjnej – od zarządzania do neuronauki

Klaudia Cymanow-Sosin,

Piotr Cymanow

Abstrakt

Złożony charakter współczesnych problemów badawczych powoduje konieczność zastosowania nowoczesnych narzędzi i metod, adekwatnych do dynamiki i zmienności analizowanych zjawisk gospodarczych i społeczno-kulturowych. W odniesieniu do nowych sposobów badania przekazów medialnych ujawnia się nowoczesne instrumentarium narzędziowe, które można implementować do znanych i ugruntowanych już w tradycji badań metod. Ich korelacja pozwala, po pierwsze, na uporządkowanie znanych kategorii w sposób dokładniejszy, niż było to możliwe w czasach przedcyfrowych, a po drugie, umożliwia pozyskiwanie nowych wyników badań. Opis poszczególnych kroków badawczych, określonych w tym tekście mianem etapów, a także możliwość ich aplikacji do prowadzonych badań na gruncie nauki w odniesieniu do analiz, których przedmiotem jest przekaz medialny, ukazuje walor komplementarności, z jakim mamy do czynienia w postępowaniu interdyscyplinarnym. Oddziaływanie przekazu medialnego na skomplikowane przestrzenie mentalne i sferę ludzkich emocji, może być, dzięki opisanym narzędziom, w tym – z obszaru neuronauk, coraz lepiej rozpoznawane i falsyfikowane. Wskazane podejście metodologiczne odsuwa niebezpieczeństwo subiektywnej oceny zjawiska, które grozi w przypadku wyboru podejścia stricte interpretatywnego. Łączenie wskazanych metod w procesie dochodzenia do jednoznacznych wniosków oraz dobór odpowiednich narzędzi jest instrumentarium stworzonym na gruncie badań własnych i może stanowić pomoc w analizach o pokrewnej tematyce.


Contemporary research trends in persuasive communication – from management to neuroscience

A new set of tools in the research of media communications presents an opportunity for a full and more reliable analysis of many phenomena in this domain. Modern instruments Klaudia Cymanow-Sosin, Piotr Cymanow 28 and methods of study can be implemented to expand the well-known and consolidated methods including a number of scientific disciplines. The correlation of these methods means familiar categories can be ordered more precisely than before the digital era. Secondly, the studies can produce new results. The description of individual research stages and the possibility to implement them in the current academic research with reference to the analysis of media communications highlights the complementary value inherent in interdisciplinary procedures. The application of the described tools, including those related to neuroscience, enables better recognition and falsification of the impact of media communications on the complex mental and emotional sphere. The indicated methodological approach reduces the risk of subjective evaluation of phenomenon, which is significantly greater when a strictly interpretative approach is adopted. Combining the described methods in a process of reaching unambiguous conclusions and selecting appropriate tools is a skillset created on the basis of the author’s own academic work and may be of great help in the analyses of the related subject matter.

Keywords: communication, media, methodology, science, management.

Słowa kluczowe: komunikacja, media, metodologia, nauka, zarządzanie
References

Adamski A., Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2012, s. 215–216, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16678/Media_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y (dostęp: 10.11.2019).

Barthes R., Mitologie, przeł. A. Dziadek, KR, Warszawa 2008.

Blaug M., Metodologia ekonomii, przeł. A. Molisak, PWE, Warszawa 1995.

Bonville de J., Lanalyse de contenu des medias. De la problematique au traitement statistique, De Boeck & Larcier, Bruksela 2000.

Budzanowska-Drzewiecka M., Zastosowanie neuroobrazowania w badaniach konsumentów – możliwości i ograniczenia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 525.

Cymanow-Sosin K., Lokowanie idei w reklamie. Studium analityczno-badawcze na podstawie treści w polskiej wersji serwisu YouTube, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.

Cymanow-Sosin K., Metafory we współczesnej reklamy, Wydawnictwo Grado, Toruń 2010.

Cymanow-Sosin K., Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2020.

Gackowski T., O triangulacji całościowej w naukach o mediach [w:] Metodologie badań medioznawczych, red. T. Gackowski, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2014.

Goban-Klas T., Nauki o mediach – baza czy nadbudowa nowych teorii nauk społecznych?, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/goban.pdf (dostęp: 12.11.2019).

Goban-Klas T., Adamowski J., Jabłonowski M., Pepliński W., Ociepka B., Dąbała J., Sonczyk W., Panel dyskusyjny: nauka o mediach i komunikacji społecznej jako nowa dyscyplina nauk humanistycznych?, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 4(39), s. 14 i n.

Grobler A., Metodologia nauk, przeł. B. Czarny, A. Molisak, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2010.

Jabłonowski M., Gackowski T., Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2(49), s. 15–24.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów: przewodnik dla studentów, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2004.

Lisowska-Magdziarz M., W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji), „Global Media Journal-Polish” 2006, nr 1, http://globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/wiosna%202006/Lisowska-Magdziarz--Zawartosc-dyskurs-semiotyka.pdf  (dostęp: 4.11.2021).

Machnik W., Eye tracking [w:] Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Eye_tracking  (dostęp: 2.12.2020).

Marchewka F.S., Semiotyka. Zarys teorii i jej rozwoju, Wydawnictwo Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 1996.

Marzec J., Neuromarketing [w:] Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/ Neuromarketing (dostęp: 2.12.2020).

Michalczyk S., Uwagi o analizie zawartości mediów, „Rocznik Prasoznawczy” 2009, nr 3, s. 95–109.

Oswald L.R., Marketing Semiotics. Signs, Strategies, and Brand Value, Oxford University Press, New York 2012.

Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Polak K., O mitach, symbolach, archetypach i markach, www.marketing-news.pl/theme.php?art=351 (dostęp: 27.05.2020).

Popper K., Droga do wiedzy: Domysły i refutacje, przeł. S. Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Romanowska M., Recenzje i omówienia. Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, „Organizacja i Kierowanie” 2014, nr 161.

Siemes A., Badanie reklamy – przegląd perspektyw badawczych w kontekście komunikacji i kultury [w:] Manual – reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji, red. M. Wszołek, Wydawnictwo Libron – Filip Lohner–Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Kraków–Wrocław 2017.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, przeł. J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Stańczyk S., Triangulacja – łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań [w:] Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, red. W. Czakon, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Szpunar, Nowe media – nowe metody badawcze?, http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2018/Nowe_media-metody_badawcze-Szpunar.pdf   (dostęp: 12.02.2021).

Urbaniak-Zając D., Piekarski J., Obiektywna hermeneutyka [w:] Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, red. D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Williams R., Marxism and Literature, Oxford University Press, Oxford 1977.