Numery tematyczne

W czasopiśmie Media Biznes Kultura powstają numery tematyczne prezentujące aktualną wiedzę i badania dotyczące wybranych problemów medioznawczych. Numery tematyczne stanowią forum dla autorów reprezentujących różne stanowiska skupione wokół wybranego problemu i będą prowadzone przez redaktorów gościnnych. Wykaz planowanych obecnie numerów tematycznych znajduje się poniżej. Zapraszamy do kontaktu z redakcją.„Narracja w reklamie” numer specjalny Media Biznes Komunikacja, ukaże się w grudniu 2022

punkty MEiN: 40 https://www.ejournals.eu/MBK/

Redaktorzy tematyczni numeru: dr Halszka Leleń i dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW

Zapraszamy specjalistów różnych dziedzin do składania oryginalnych, dotąd niepublikowanych artykułów w języku angielskim lub w języku polskim na tematy związane z interdyscyplinarnym obszarem badań nad narracją w reklamie, przykładowe zagadnienia szczegółowe  poniżej.

Gotowe artykułu prosimy przesłać do 01.10.2022 na adres e-mail m.przybysz@uksw.edu.pli/lub halszka.lelen@uwm.edu.pl. Objętość tekstu 20 000-40 000 znaków ze spacjami, styl i formatowanie według wymogów czasopisma: https://www.ejournals.eu/MBK/menu/788/.


Opis problematyki

Studia nad recepcją narracji i sposobami jej eksploatacji odnaleźć można na gruncie wielu dyscyplin naukowych, ale wiedza na temat specyfiki narracyjnego tworzywa w reklamie cały czas wydaje się niepełna, co ilustruje również niewielka liczba prac poświęconych tej problematyce. Tymczasem badania w tym zakresie wymusza nieustannie rosnąca liczba form reklamy, której twórcy czerpiąc z szerokiego wachlarza możliwości wykorzystania narracji do celów perswazyjnych, korzystają z jej dobrodziejstw w przekazach telewizyjnych, radiowych,  internetowych, ambient media, a nawet w technikach wspierania sprzedaży czy spreparowanych w celu budowania opowieści sloganach. Funkcje narracji w tych przekazach są wielorakie i przykładowo obejmują: porozumienie z odbiorcą, opowiedzenie historii w celu rozpoznania gier intertekstualnych, sprowokowanie interpretacji adekwatnej do przyjętych przez reklamodawcę celów, uzyskanie akceptacji dla przedstawionych sądów oraz wskazanie wartościowania zgodnego z intencją komunikatów perswazyjnych.

Charakterystyczną cechą współczesnych przekazów reklamowych jest włączanie odbiorcy w świat narracji konstruowanych na potrzeby zmiany postaw. Narracje te nawiązują do obszaru wspólnych nadawczo-odbiorczych społeczno-kulturowych doświadczeń. Ich badanie ze względu na bogactwo i różnorodność znaczeń przypisywanych narracji, jest zadaniem niełatwym, bowiem wymaga od badacza uwzględnienia złożoności i mnogości postaci zjawiska, ale przede wszystkim interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności łączenia ze sobą różnych perspektyw badawczych. Uznając powyższe zagadnienie za inspirujące dla naukowcówreprezentujących różne dyscypliny nauki,zapraszamy do publikacji w numerze tematycznym Media Biznes Kulturazarówno medioznawców, jak i językoznawców, literaturoznawców, antropologów, kulturoznawców, psychologów, socjologów, ekonomistów oraz  teoretyków sztuk projektowych i komunikacji wizualnej.

W ramach numeru zatytułowanego Narracja w reklamieproponujemy następujące problemy badawcze, które stanowią listę otwartą raczej niż jakąkolwiek próbę zamknięcia tematu w sztywne ramy:

 • struktury narracyjne w reklamie,
 • przyjemność wzrokowa a narracja w reklamie
 • komunikacja wizualna
 • narracja polimedialna i monomedialna,
 • intertekstualność, dekontekstualizacja i rekontekstualizacja w reklamie,
 • typy uwarunkowań kulturowych w reklamowej narracji,
 • semantyczne i pragmatyczne aspekty znaków językowych w budowaniu reklamowej opowieści (ramy, skrypty, sceny, schematy, scenariusze i wyidealizowane modele kognitywne w funkcji eksploatowania znaczeń zależnych od kontekstu, oczekiwań i nabytej wiedzy wpływającej na wnioskowanie),
 • pamięć autobiograficzna a konstruowanie reklamowej narracji,
 • werbalne i wizualne reprezentacje w strukturze reklamowej opowieści,
 • narracja w reklamie wirusowej,
 • funkcjonalność schematów narracyjnych i odbiorcze dopowiadanie wg wzoru,
 • psychoterapeutyczna wartość opowieści w przekazie perswazyjnym.

Zasygnalizowane tu problemy badawcze wskazują, że studiów nad narracją w reklamie nie sposób ograniczać do jednej, wybranej perspektywy, którą poszerzać trzeba zgodnie z wiedzą płynącą z różnych dyscyplin. Zapraszając do współtworzenia numeru tematycznego mamy nadzieję na publikację interdyscyplinarnych studiów i ukazanie wielu aspektów zagadnienia narracji w reklamie oraz jego kluczowych uwarunkowań.

 

Inspirujące lektury:

Berger A.A., Narratives in Popular Culture, Media, and Everyday Life, Sage, London 1997.

Bergström B., Komunkacja wizualna, tłum. J. Tarnawska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Bianchi C., Semiotic Approaches to Advertising Texts and Strategies: Narrative, Passion, Marketing, “Semiotica” 2011, nr 183 (1/4), s. 243-272.

Cook G., The Discourse of Advertising, Routledge, New York, NY 2003, (pierwsze wydanie 1992)

Herman D., Storytelling and the Sciences of Mind, MIT Press, Cambridge, MA 2013.

Kim E.A., Shoenberger H., Kwon E.P., Ratneshwar S., A Narrative Approach for Overcoming the Message Credibility Problem in Green Advertising, “Journal of Business Research” 2022, nr 147, s. 449-461.

NöthW. Advertising [w:] Handbook of Semiotics, Indiana University Press, Bloomington, IN 1995, s. 476-480.

Odih P., Advertising in Modern and Postmodern Times, SAGE, London 2007.

Propp W., Morfologia bajki magicznej.  tłum. P. Rojek, Kraków, Nomos 2011, (pierwsze wydanie w j. ros. 1928)

Narrative Across the Media: The Languages of Storytelling, red. M.-L. Ryan,Lincoln, University of Nebraska Press, NE 2004.

Ryłko- Kurpiewska A., Reklama jako sztuka powtórzeń, Novae Res, Gdynia 2016.

vanDijck J., Mediated Memories in the Digital Age. Stanford University Press, Stanford, CA 2007.

Handbook of Research on Narrative Advertising, red. R. Yilmaz,IGI Global, 2019.

Zaltman G., Jak myślą klienci. Podróż wgłąb umysłu, tłum. K. Chmiel, Rebis, Poznań 2008.

 Deglobalizacja czy nowy porządek komunikacyjny?
Jak pandemia zmienia świat mediów w wymiarze globalnym.


Redaktorzy tematyczni numeru:

prof. dr hab. Alicja Jaskiernia
dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab

Opis problematyki

Motywem przewodnim numeru jest dynamiczne przyspieszenie zmian w sektorach mediów i komunikacji, napędzanych przez technologie cyfrowe, które radykalnie wpłynęły na praktycznie wszystkie dziedziny ludzkiego życia: pracę, politykę, gospodarkę, kulturę, zdobywanie informacji i wiedzy.

Na początku 2020 r. pojawił się dodatkowy czynnik zmiany – pandemia wirusa COVID-19. Ten klasyczny „szary łabędź”, wywrócił już i tak niestabilny świat XXI wieku, z którym już „było coś nie tak”, o czym przejmująco mówiła w wykładzie noblowskim Olga Tokarczuk. Przekazy filmowe i medialne, które ukazywały szokująco dystopijne fikcje przyszłości, nagle okazały się naszym dniem dzisiejszym. Książka znanego politologa Iwana Krastewa z 2020 roku nosi tytuł „Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę”, filozof Slavoj Žižek zareagował na pandemię ciętą syntezą naszej teraźniejszości w książce „Pandemia! COVID-19 trzęsie światem”.

Obaj autorzy stawiają jedną diagnozę: przyszłość, będąca skutkiem czwartej „cyfrowej” rewolucji przemysłowej, która wydawała się być dopiero za progiem, właśnie wkroczyła w nasze życie, szokuje świat i nie należy się spodziewać powrotu „do przeszłości”.

Proponujemy, aby się odnieść do tej wizji w kontekście mediów. Jaki nowy „porządek” wyłania się z cyfrowej epoki, która miała zdemokratyzować komunikację, uspołecznić procesy produkcji medialnej, obalić bariery dostępu do informacji i wiedzy oraz narzędzi produkcji przekazów?

W tym nowym porządku, zarządzanym przez chaotyczne próby nadążania za falami zmian (konwergencja, internetyzacja, platformizacja), media i przemysł medialny próbują wypracować jakiś nowy rodzaj skutecznej działalności, a państwa, biznes i różne organizacje, nowe sposoby globalnej koordynacji.

Stawiamy więc pytania: Jak zmienia się system globalnej komunikacji opisany trafnie przez Manuela Castellsa jako społeczeństwo sieci? Obraz jakiej rzeczywistości ekosystemu mediów epoki przyspieszonej rewolucji cyfrowej, wyłania się z fragmentów, które jesteśmy w stanie opisać, nazwać i ustalić ich miejsce w większej całości?

Problemy badawcze

§ Czwarta rewolucja przemysłowa a sektor mediów, kultury i komunikacji
§  Strategiczna rola informacji w kryzysach społecznych (w tym zdrowotnych)
§  Zmiany jakie pandemia spowodowała w globalnym porządku informacyjnym
§  Globalne przesunięcia we współczesnym układzie sił a wpływ na przemysły kulturowe
§  Czy „porządek sieciowy” unieważnia teorię centrów i peryferii I. Wallersteina? Czy mamy do czynienia z kulturowym buntem peryferii?
§  Stare i nowe centra produkcji kulturowej. Gra o miejsce na rynku globalnym
§  Rola firm z Doliny Krzemowej i innych ośrodków technologicznych innowacji w dziedzinie komunikacji
§  GAFA czyli dokąd płyną największe pieniądze w sektorze mediów i kultury?


Proponowana literatura:

M. Castells, Społeczeństwo sieci (2008)
M. Castells, Władza komunikacji (2013)
T. Garton Ash, Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata (2018)
Jenkins H., S. Ford, J. Green, Rozprzestrzenialne media. Jak powstają wartości i znaczenia w usieciowionej kulturze (2018)
Krastew I., Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę (2020)
K. Schwab, Czwarta rewolucja przemysłowa (2018)