Rada naukowa

Czasopismo Media Biznes Kultura ze względu na swój interdyscyplinarny charakter gromadzi w Radzie Naukowej zarówno medioznawców, jaki i przedstawicieli innych dyscyplin zajmujących się mediami. W Radzie Naukowej pisma zasiadają redaktor naczelny i zastępca redaktora naczelnego „Media Biznes Kultura” oraz przedstawiciel partnera wydania – Zespołu Etyki Słowa w osobie redaktora tematycznego sekcji Etyka w biznesie.

Do zadań Rady Naukowej należy opracowanie strategii wydawania czasopisma oraz postępowania w recenzjach. Głos przedstawicieli Rady Naukowej jest cenny w weryfikacji poprawności wykorzystywania przez autorów metodologii właściwej dla nauk pokrewnych (co jest bardzo częste w naukach o komunikacji społecznej i mediach) oraz wyjaśnianiu kwestii merytorycznych i terminologicznych. Rada Naukowa ma prawo rozstrzygać kwestie sporne w sytuacji wpłynięcia do redakcji recenzji z dwoma różnymi konkluzjami.

prof. Sungeun Choi (Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Płd. Korea)

prof. dr hab. Katarina Fichnova (Constantine the Philosopher University, Nitra, Słowacja)

prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS Polska)

prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk (UAM Polska)

dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

dr hab. Peter Mikuláš (Constantine the Philosopher University, Nitra, Słowacja)  

prof. Koji Morita (Tokyo University of Foreign Studies, Japonia)

dr hab. Andrzej Nowosad (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. dr hab. Wiktor Pepliński (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. dr hab. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski, Polska) 

prof. Gino Scaccia ( LUISS Guido Carli di Roma, Włochy)

dr Katarzyna Walotek-Ściańska (Akademia Ignatianum, Polska)

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)

 prof. Helena Wojcewa (Odeski Uniwersytet Narodowy imienia I. I. Miecznikowa Odessa, Ukraina)

dr Łukasz P. Wojciechowski (University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Słowacja)

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach Polska)

prof. dr hab. Anna Maria Zawadzka (Uniwersytet Gdański, Polska)