Zalecenia dla Autorów

Redakcja czasopisma „Media Biznes Kultura”przyjmuje do opublikowania oryginalne (niepublikowane wcześniej) artykuły teoretyczne i empiryczne zgodne z profilem tematycznym czasopisma  oraz recenzje i sprawozdania właściwe  dla obszaru dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach. Teksty mogą być zgłaszane w j. angielskim i w j. polskim. Wszystkie nadesłane artykuły  są recenzowane przez uznanych naukowców z zachowaniem dobrych praktyk oraz przy poszanowaniu obiektywnych zasad określonych w formularzu dla recenzentów czasopisma Media Biznes Kultura (formularz).  Warunkiem publikacji artykułu w czasopiśmiejest uzyskanie przez autora dwóch pozytywnych recenzji oraz złożenie oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne opublikowanie artykułu oraz indeksowanie go w bazach danych. Przyjęte artykuły sytuowane są przez redakcje w poszczególnych działach tematycznych poszczególnych numerów czasopisma.

Terminarz nadsyłania tekstów

Jako półrocznik, czasopismo ukazuje się dwa razy w ciągu roku, jesienią i wiosną, w wersji papierowej (referencyjnej) oraz w wersji elektronicznej. Terminy nadsyłania artykułów do poszczególnych numerów upływają 15 stycznia (pierwszy numer w danym roku), 15 kwietnia (drugi numer w danym roku).

Wymagania redakcyjne

Prosimy o składanie tekstów drogą elektroniczną poprzez panel redakcyjny: http://www.panel.ejournals.eu/.

Prosimy o uwzględnienie podczas pisania tekstu następujących wytycznych:

1. Objętość tekstu: od 20 000  do 40 000 znaków ze spacjami

2. Edytor tekstu: Word format doc. lub docx

3. Czcionka podstawowa – Times New Roman CE 12 pkt

4. Interlinia – 1,5; wyjustowanie tekstu

5. Marginesy  – 2,5 cm

6. Układ tekstu

– autor, stopień naukowy, afiliacja, ORCID

– tytuł (w językach polskim i angielskim) – pogrubiony (14 pkt)

– słowa kluczowe (5) w językach polskim i angielskim (10 pkt)

– streszczenie w językach polskim i angielskim (10 pkt)

– podział tekstu (wprowadzenie, podrozdziały, podsumowanie)

– przypisy tradycyjne na dole strony zgodnie z zamieszczonym dalej wzorem

– bibliografia z uwzględnieniem aktualnej literatury przedmiotu (układ alfabetyczny – 10 pkt)

7. Tabele, wykresy, fotografie

– numeracja ciągła w obrębie tekstu, osobna dla wykresów, rysunków i fotografii

– tytuły tabel nad obiektem (12 pkt)

– tytuły wykresów, rysunków i fotografii pod obiektem (10 pkt)

– rysunki w postaci grafiki rastrowej (BMP, JPG, TIFF) powinny być wykonane w rozdzielczości minimum 600 dpi, a fotografie kontrastowe i ostre; referowana jest grafika wektorowa

Autorzy są zobowiązani do rzetelnego podawania źródeł pod ilustracjami, tabelami, wykresami itp. W przypadku wykorzystania w swojej pracy utworów zapożyczonych powinni załączyć do przesłanych materiałów zgodę na przedruk lub adaptację danego utworu albo jego fragmentu od osób czy instytucji, które posiadają prawa do przedruku.

8. Bibliografia

– alfabetyczny wykaz literatury wg wzoru:

Książki

Monografie polskie

Nowak E., Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

Monografie tłumaczone

McCombs M., Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, tłum. B. Radwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Prace pod redakcją

Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Rozdziały z książek

Chojka J., Moda i historia. Notatki o teatrzyku Bim-Bom [w:] Zbigniew Cybulski. Aktor XX wieku, red. J. Ciechowicz, T. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

Artykuły z czasopism

Szczepański D., Geneza powstania partii politycznej na przykładzie Kongresu Liberalno--Demokratycznego (1983–1990), „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 103–112.

Źródła internetowe

Tobolska K., Radiowy złoty środek, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-12-2010/Wiara-i-Kosciol/Radiowy-zloty-srodek (dostęp: 07.07.2018).

9. Przypisy wg wzoru:

Książki

Monografie polskie

E. Nowak, Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

Monografie tłumaczone

M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, tłum. B. Radwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Prace pod redakcją

Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, red. M. Przybysz, K. Marcyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.

Rozdziały z książek

J. Chojka, Moda i historia. Notatki o teatrzyku Bim-Bom [w:] Zbigniew Cybulski. Aktor XX wieku, red. J. Ciechowicz, T. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.

Artykuły z czasopism

D. Szczepański, Geneza powstania partii politycznej na przykładzie Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1983–1990), „Polityka i Społeczeństwo” 2009, nr 6, s. 103–112.

Źródła internetowe

K. Tobolska, Radiowy złoty środek, https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-12-2010/Wiara-i-Kosciol/Radiowy-zloty-srodek (dostęp: 07.07.2018).