Marek Dolewka – absolwent Instytutu Muzykologii (2012) oraz Instytutu Religioznawstwa (2015) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studia pogłębiał na Uniwersytecie Paris-Sorbonne (Paris IV) i Uniwersytecie Wiedeńskim. Jego praca magisterska pt. Przejawy zainteresowania muzyką i postacią Arvo Pärta w Polsce w latach 2005–2010 została uhonorowana The Ray E. and Ruth A. Robinson Musicology Award. Za swoją rozprawę doktorską pt. Wymiary ciszy w muzyce europejskiej od lat 60. XX w., napisaną również pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Woźnej-Stankiewicz, otrzymał Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta, przyznaną przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Uczestnik licznych konferencji krajowych (m.in. Katowice, Kraków, Łódź, Poznań) i zagranicznych (m.in. Erywań, Helsinki, Londyn, Praga, Tbilisi). Od 2014 roku pełni obowiązki redaktora naczelnego „Kwartalnika Młodych Muzykologów UJ". Pracę naukową łączy z praktyką pedagogiczną w szkołach muzycznych (w ASM II st. w Krakowie od kilku lat organizuje ogólnopolski cykl konkursów wiedzy "20 spojrzeń na..."). Laureat Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Młoda Polska". Szczególne zainteresowania: natura, oddech, cisza.”.

Wybrane publikacje naukowe

1.        Silence as a symbol of death in the reflection of Gisèle Brelet and Tōru Takemitsu, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, 2016, nr 3 (30), s. 115–128.

2.        Cisza i milczenie w twórczości Tomasza Sikorskiego a problem stylu późnego, [w:] Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, t. IV, red. A. Woźniakowska, Katowice 2016, s. 57–75.

3.        Muzyczne marzenia senne jako źródło inspiracji dla kompozytorów: wprowadzenie, „Przegląd Kulturoznawczy”, 2015, nr 3 (25), s. 185–197.

4.        Sources of philosophical-aesthetic interpretation of silence in the music of Arvo Pärt and Toshio Hosokawa, [w:] Vidět - Slyšet - Číst - Rozumět. Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorských studijních programů, red. M. Nová, M. Opatrná, Praha 2015, s. 277–284.

5.        Rola przypadku w twórczości Witolda Lutosławskiego. W nawiązaniu do myśli Michała Hellera, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki”, 2013 (nr 3), s. 98–114.