Dobroczynność w Wilnie w latach reaktywowania polskiej samorządności (1919–1927)

Bożena Urbanek

Abstrakt

Charity activities in Vilnius in the times of rebirth of the Polish self-government (1919–1927)

The article explores one of the diffi cult topics from the turbulent time of the birth of the II Polish Republic – migrations of refugees who were running away from various confl icts that engulfed the region in the beginning of 1920s. The author sets out to assess the sanitary and social conditions in the city until the year 1927, based on documentation from the Lithuanian State Modern Archive (Lietvas centrinis valstybes archywas).

Słowa kluczowe: Wilno, opieka charytatywna, opieka społeczna, zdrowotna, repatriacja
References

Źródła aktowe:

Lietvas centrinis valstybes archywas, w Wilnie (LCVA)

Akta magistratu Wilna:

LCVA, sygn.6/24/6; 6/29/8; 64/19/14; 64/19/20; 64/19/22; 64/19/34; 64/19/37; 69/19/38; 64/19/57; 64/19/70; 64/19/157; 64/19/313; 64/19/348; 64/24/2; 64/24/15; 64/24/38; 64/24/47; 64/24/48; 64/24/65; 64/24/82; 64/24/108; 64/24/111; 64/24/132; 64/24/152; 64/24/153; 64/24/155; 64/24/156; 64/19/157; 64/24/299; 64/24/305; 55/8/1167.

Źródła drukowane:

Kalendarz ilustrowany „Kurjera Litewskiego” na rok 1909.

Kieziewicz D., Zdrowotność i lecznictwo w północno-wschodnich województwach Rzeczypospolitej Polskiej, „Nowiny społeczno-lekarskie” 1929, nr 1.

Kłos J., Wilno, Przewodnik Krajoznawczy, Wilno 1937.

Księga adresowa miasta Wilna, Wileński Kalendarz informacyjny na rok 1933, Wilno 1933.

Księga adresowa miasta Wilna 1935, Wileński Kalendarz Informacyjny, R. 30, Wilno 1935.

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, R. 5, 1927, Warszawa 1927.

„Tygodnik Wileński”, 13.02.1911, nr 26.

Opracowania:

Dziobek-Romański J., Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, [w:] Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa, Lublin 2007.

Felchner A., Rodzina w II Rzeczypospolitej – jej główne zagrożenia ze strony chorób, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2019, t. 25, z. 1.

Jezierski A., Leszczyńska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003.

Jurkowski R., Wileńskie instytucje i towarzystwa dobroczynne w latach 1905–1907 w świetle doniesień „Kuriera Litewskiego” i „Dziennika Wileńskiego”, cz. 1, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2016, nr 7/1.

Kozyra W., Polityka administracyjna władz polskich na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej polskiej w latach 1918–1926, „Annales Universitates Mariae Curie-Skłodowska” 2005, t. LIX.

Majer P., Struktura, zadania i prawne podstawy działalności aparatu państwowego II RP do spraw reparacji, reemigracji i emigracji, „Studia Prawnoustrojowe” 2015, nr 27.

Musiał W., Modernizacja Polski. Polityki rządowe w latach 1918–2004, Toruń 2013.

Samsel A., Rodziny potrzebujące wsparcia w II Rzeczypospolitej – jakość życia, realizacja podstawowych funkcji, opieka społeczna, „Wychowanie w Rodzinie” 2013, t. VII/, nr 1.

Stawicki R., Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej. Zarys prawno-historyczny, Warszawa 2015.

Wnęk J., Pandemia grypy hiszpanki (1918–1919) w świetle polskiej prasy, „Archiwum Historii i Filozofi i Medycyny” 2014, t. 77.

Źródła internetowe:

Aleksiun N., Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (TOZ). (Polin), https://sztetl.org.pl/pl/slownik/towarzystwo- ochrony-zdrowia-ludnosci-zydowskiej-w-polsce-toz.

Encyklopedia PWN, hasło Wilno, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wilno;3996406.html.

Gawryszewski A., Ludność Polski w XX wieku, Warszawa 2005, http://rcin.org.pl/Content/2425/WA51_13508_r2005-nr5_Monografie.pdf.

Kuzak R., Grypa hiszpanka w Polsce 1918–1920. Liczba ofi ar i prawdziwy obraz epidemii, https://wielkahistoria.pl/grypa-hiszpankaw-polsce-1918-1920-liczba-ofi ar-i-prawdziwy-obraz-epidemii/

Konwent Polonia – Archiwum Korporacyjne, http://www.archiwumkorporacyjne. pl/index.php/muzeum-korporacyjne/wilno/.