Odpowiedź na list Pana Jacka Dobrowolskiego w związku z uwagami do biografi i prof. Teodora Opęchowskiego

Igor Robak,

Tadeusz Srogosz

Abstrakt