O historykach medycyny i zakładach naukowych pierwszej połowy lat 50. XX w. w świetle sprawozdania Ministerstwa Zdrowia

Magdalena Paciorek

Abstrakt

On historians of medicine and research institutes of the fi rst half of the 1950s in the light of the report of the Ministry of Health

The article discusses the issue of the perception of the academic milieu of medical historians through the prism of the new post-war reality of the early 1950s. The author, based on the document – a report on a tour of scientifi c institutions by Dr. A. Smoluchowski – presents the then way of assessing medical historians, which to a large extent it depended on their individual views and attitude to the new Marxist ideology. In the end, the image of the community of Polish medical historians of the analyzed period turned out to be not the most interesting. It was supposed to be very confl icted, full of prejudices, blurring, disagreements, very attached to the pre-war way of practicing history, with little valuable achievements. How was it really? What could have been the cause of such an opinion? The author of the article tries to fi nd an answer to these and other questions.

Słowa kluczowe: historia medycyny, zakłady historii medycyny, pracownicy naukowi, lata 50. XX w.
References

Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Zdrowia, sygn. 21/1. Sprawozdanie z objazdu naukowego po zakładach naukowych 1950.

AAN, MZ, sygn. 5/1.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. SIII-32, Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Medycyny rok 1945.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. SIII-33, Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Medycyny za rok 1945/1946,

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. SIII-34, k. 20, Sprawozdanie z działalności zakładu historii medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok 1946/1947.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, sygn. SIII-35.

Bilikiewicz T., Wspomnienia autobiograficzne, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1978, nr 1.

Domosławski Z., Ziembicki Witołd (1874–1950), [w:] Z. Podgórska-Klawe (red.), Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XIX i XX w., t. 1, z. 2, Warszawa 1994.

Gryglewski R.W., Historia medycyny jako przedmiot badań i nauczania w krakowskim środowisku uniwersyteckim w latach 1809–1914, Kraków 2015.

http://cybra.lodz.pl/Content/5911/625-644.pdf.

http://www.wiw.pl/wielcy/kwartalnik/BilikiewiczTadeusz_08.asp.

Jastrzębowski Z., Srogosz T., Polska szkoła filozofii medycyny a marksizm, „Medycyna Nowożytna” 1994, z. 1–2.

Jankowiak S., Schramm S. (red.), Dzieje Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945–2019, Poznań 2019.

Jeszke J., W poszukiwaniu polskiej historiografi i medycznej, Poznań 2000.

Jeszke J., Mity polskiej historiografi i nauki, Warszawa 2007.

Konopka S., Zdzisław Wiktor (1911–1970) historyk medycyny i profesor nefrologii Akademii Medycznej we Wrocławiu, „Archiwum Historii Medycyny” 1970, t. 33, z. 2.

Konopka S., Profesor dr Adam Wrzosek, redaktor i wydawca Archiwum Historii i Filozofii Medycyny w latach 1924–1949, „Archiwum Historii Medycyny” 1975, t. 38, z. 1.

Konstańczak S., Wkład Adama Wrzoska w odbudowę szkolnictwa medycznego w Poznaniu, „Akta Medicorum Polonorum” 2020, z. 1.

Kos J.B., Pochwycone w sieć pamięci, [w:] B.J. Kos (red.), Ocalić od zapomnienia: pamiętniki, wspomnienia i szkice biografi czne dolnośląskich lekarzy, Wrocław 2015.

Kujawski R., Tadeusz Bilikiewicz – psychoterapeuta w dwudziestoleciu międzywojennym, cz. 2. Onejroanaliza, „Psychiatria i Psychoterapia” 2017, nr 4.

Machaliński Z., Wokół genezy i początków Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańsk 1998.

Musielak M., Adam Wrzosek, [w:] M. Musielak, J. Zamojski (red.), Polska szkoła filozofii medycyny. Przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe, Poznań 2010.

Paciorek M., Działalność Komisji Historii Nauk Medycznych przy Radzie Naukowej Ministerstwa Zdrowia w latach 1952–1956 w świetle dokumentów Archiwów Akt Nowych, „Medycyna Nowożytna” 2019, z. 1.

Pankiewicz H., Profesor dr farmacji Robert Rembieliński 1894–1975, „Archiwum Historii Medycyny” 1976, t. 39, z. 1.

Sieńkowski E., Dzieje Akademii Medycznej w Gdańsku 1945–1995, Gdańsk 1995.

Skulimowski M., Doc. dr med. Zbigniew Kukulski (1908–1971), „Archiwum Historii Medycyny” 1972, z. 1/2, http://cybra.lodz.pl/Content/7060/334_ForumNr_10ForumNr10.pdf.

Wieczorkiewicz B., Moje półwiecze, [w:] E. Drobnik, J. Wunderlich (red.), Pamiętniki lekarzy, Warszawa 2004.