Organizacja i działalność wiejskiej służby zdrowia połowy lat 60. XX w. w świetle sprawozdań Najwyższej Izby Kontroli

Magdalena Paciorek

Abstrakt

The organization and activity of the rural health service in the mid-1960s in the light of the reports of the Supreme Audit Office

The article discusses the organization and activity of the rural health service in the mid-1960s in the light of the reports of the Supreme Audit Office. It is an attempt to answer the questions about the organization and availability of open healthcare in the field, whether the provincial community benefited from professional medical assistance to the same extent as the urban one? What were the problems of the then rural health service?

Słowa kluczowe: wiejskie ośrodki zdrowia, medycyna lat 60. XX w., sprawozdania NIK, Rural health centers, medicine in the 1960s, NIK reports
References

AAN, Ministerstwo Zdrowia 1944–1960.

AAN Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 1960–1990.

AAN, MZ, sygn. 1/38, Protokoły z posiedzeń Kolegium Ministerstwa Zdrowia z dn. 26.06.1958 r.

AAN, Zb. Najwyższej Izby Kontroli, sygn. 30/203.

Adamus A., Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w świetle listów do władz centralnych, Warszawa 2017.

Adamus A.M., Obraz wsi w latach 1956–1980 w świetle chłopskich skarg, [w:] M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński, T. Osiński (red.), Życie codzienne w PRL, Lublin–Warszawa 2019.

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia, 1958.

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, 1960, 1962

Dziennik Ustaw 1948, 1949, 1950.

Felchner A., Zdrowie i zdrowotność piotrkowian: z problematyki zdrowotności mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego na tle całego kraju (od końca lat 20-tych do początku lat 70-tych XX w.), Wrocław 2006.

Jarosz D., Geneza i zmiany strukturalne wiejskiej służby zdrowia, [w:] I. Machaj, J. Styk (red.), Stare i nowe struktury społeczne w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, t. 2 Wieś, Lublin 1995.

Kosiński S., Pielęgniarka w wiejskiej służbie zdrowia, Warszawa 1977.

Kosiński S. Tokarski. S., Ochrona zdrowia ludności wiejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny), Warszawa 1987.

Kuźma-Markowska S., Walka z „babkami” a zdrowie kobiet: medykalizacja przerywania ciąży w Polsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku, „Polska 1944/1945-1989. Studia i Materiały” 2017, t. 15.

Paciorek M., Lekarz na prowincji w okresie PRL- u problemy i troski środowiska lekarskiego lat 50. i 60. XX wieku, [w:] W. Korpalska, W. Ślusarczyk, G. Frischke (red.), Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną 1945–1989/1991, Lublin 2021.

Paciorek M., O wychowaniu nowego typu lekarza w Polsce na przełomie lat 40.i 50. XX w., „Medycyna Nowożytna” 2014, z. 2.

Paciorek M., Opieka zdrowotna na wsi na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w świetle doniesień prasowych – problem zgłaszalności pacjentów, , [w:] W. Ślusarczyk, G. Frischke (red.), Lecznictwo na prowincji. Między perspektywą lokalną i globalną. Wybrane problemy, Lublin 2023.

Pasterski B., Ośrodki zdrowia jako ogniwo publicznej służby zdrowia w Drugiej Rzeczypospolitej, „UR Journal of Humanities and Social Sciences” 2021, nr 3(20).

Rafalski H., Ochrona zdrowia ludności wiejskiej w PRL, Warszawa 1972.

Rokicki K., Możliwości i ograniczenia służby zdrowia w powojennej Polsce, [w:] M. Choma-Jusińska, M. Kruszyński (red.), Życie codzienne w PRL, Lublin–Warszawa 2019.

Szpak E., „Chory człowiek jest wtedy jak go coś boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi w Polsce Ludowej, Warszawa 2018.

Szpak E., Zdrowie na peryferiach”. Lecznictwo i opieka zdrowotna w praktyce codziennej pierwszych dwóch dekad PRL, na przykładzie listów do władz, „Polska 1945–1989. Studia i materiały” 2018, XVI.

Szpak E., Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Warszawa 2013.

Szpak E., Epidemie chorób zakaźnych w powojennej Polsce jako problem społeczny, [w:] T. Głowiński, E. Kocik (red.), „Od powietrza, głodu, ognia i wojny… Klęski elementarne na przestrzeni wieków, Wrocław 2013.