O wyjątkowości, oryginalności i aktualności dzieła Jędrzeja Śniadeckiego O wychowaniu fizycznem dzieci

Jarosław Barański

Abstrakt

About the uniqueness, originality and topicality of Jędrzej Śniadecki’s work „O wychowaniu fizycznem dzieci” („About physical education of children”)

The work „On the physical education of children” is unique because it is a canon of reflection on the physical development of a person in the context of pedagogical and medical knowledge. Śniadecki justified educational and pedagogical guidelines with the physiological theory of which he was the creator. Śniadecki saw the guarantee of health in the development of the abilities of the human body, which was to guarantee physical education. Therefore, it allowed him to boldly identify physical education with medical education, creating the foundations for modern health prevention.

Słowa kluczowe: wychowanie dzieci, oświecenie, Jędrzej Śniadecki, filozofia i historia medycyny, education, Enlightenment, philosophy and history of medicine
References

Źródła drukowane:

Baliński M., Życie Jędrzeja Śniadeckiego, wyd. E. Günther, Leszno–Gniezno 1840.

Ballexserd J., Dyssertacya na to pytanie jakie są przednieysze przyczyny śmierci tak wielkiey liczby dzieci y jakie są nayskutecznieysze, a oraz nayprościeysze sposoby do ocalenia ich życia, Warszawa 1785.

Ballexserd J., Sposób dla rodziców fizycznego wychowania dzieci, Warszawa, Lwów 1774.

Bierkowski L., Kilka słów o ważności, potrzebie i użytku gimnastyki, Kraków 1837.

Bochwic F., Pomysły o wychowaniu człowieka, druk. T. Glücksberga, Wilno 1847.

Bohusz F.K., Spominka o Antonim Tyzenhauzie, „Kurier Litewski” 1820, nr 64.

Easton J., Human Longevity: Recording the Name, Age, Place of Residence, and Year of the Decease of 1712 Person, London 1799.

Feldmanowski H., Zalecenie dziełka. O fizycznym wychowaniu dzieci przez Jędrzeja Śniadeckiego. Warszawa 1851, „Szkoła Polska” 1851, z. XI.

Fijałkowski I., Rozprawa Ignacego Fijałkowskiego (…) uwieńczona na posiedzeniu publicznem tegoż Towarzystwa dnia 3 Maja 1819 roku, druk Xięży Piarów, Warszawa 1819.

Gliczner E., Książki o wychowaniu dzieci barzo dobre, pożyteczne i potrzebne, z których rodzicy ku wychowaniu dzieci swych naukę dołożną wyczerpnąć mogąą, Nakł. D.E. Friedleina, Kraków 1876.

Jeske A., Pedagogika, obejmująca zasady i metody moralnego, fizycznego i naukowego wychowania dziatek. Ze szczególnym względem na potrzeby wychowania domowego, nakł. S. Arcta, Lublin 1875.

Kaczkowski K., Lekcje higieny, czyli nauki zachowania zdrowia, Lwów 1833.

Kant I., O pedagogice, tłum. J. Bobrowski, wyd. F.T. Rynka, Wilno 1819.

Komeński J.A., Wielka dydaktyka, tłum. H. Wiernic, nakł. Redakcja Przeglądu Pedagogicznego, Warszawa 1883.

Konarski S., Ustawy szkolne, tłum. W. Germain, nakł. M. Arcta i sp., Kraków 1925.

Korczak J., Słowo wstępne, [w:] J. Śniadecki, O fizycznem wychowaniu dzieci, Książka Polska, Warszawa 1920.

Krajewski D.T., Gry nauk dla dzieci. Słuzące do ułatwienia ich edukacyi. Przez które łatwo nauczyć się mogą: poznawania liter, syllabizowania, czytania w polskim i francuskim ięzyku, Kraków 1777.

Krajewski D.T., Podolanka wychowana w stanie natury życie i przypadki swoie opisuiąca, Lwów 1784.

Locke J., Xsiążka o edukacyi dzieci z francuskiego na język polski przełożona, Scholarum Piarum, Warszawa 1771.

Locke J., O edukacyi dzieci, Lebrun, Warszawa 1801.

Mahl M., Upominek dla troskliwych rodziców zawierający rosprawę o fizycznem (cielesnem) wychowaniu dzieci podług zasad medycyny, wyd. J. Pillera, Lwów 1823.

Markiewicz A., Moralność w wykładzie Prawa Przyrodzonego, druk. J.J. Trafslera, Kraków 1809.

Markiewicz A., Nauka obyczaiowa o obrzydzeniu występków, wad i przesądów a zamiłowaniu prawdy, cnoty i przymiotów towarzyskich do ukształcenia młodzieży na dobrych ludzi, obywatelów i urzędników stosowna, Kraków 1810.

Matecki T.T., Poradnik dla młodych matek, czyli fizyczne wychowanie dzieci w pierwszych siedmiu latach, Poznań 1848.

Meza T.S., Wychowanie ciała i duszy dzieci, A. Grebl, Kraków 1790.

Olszewski W., O polskich przekładach Jana Jakóba Rossa: notatka bibljograficzna, „Pamiętnik Literacki” 1936, nr 33, z. 3–4.

Orzeszkowa E., Kilka słów o kobietach, nakł. A. Rogosza, Lwów 1874.

Piramowicz G., Nauka obyczaiowa dla ludu, druk. Xsięży Missyonarzów, Warszawa 1811.

Piramowicz G., Powinności nauczyciela, Drukarnia Nadworna J.K. Mci: i P. Kom. E. Naro, Warszawa 1787.

Plutarch, O wychowaniu młodzieży, tłum. K.F. Stachowski, druk. J. Czecha, Kraków 1853.

Popławski A., Moralna Nauka Dla Szkół Narodowych Na Klassę I [-III], Drukarnia Szkoły Głównej Koronnej Kraków 1790.

Rej M., Żywot człowieka poczciwego, t. 1, Ossolineum, Wrocław 2003.

Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, t. 2, Ossolineum, PAN, Wrocław 1955.

Rousseau J.J., Trzy rozprawy z filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1956.

Seredyński W., Pedagogika polska w zarysie, nakł. K. Wilda, Lwów 1868.

Siarczyński F., O fìzycznem wychowaniu młodzieży, i O zapaśniczych ćwiczeniach (gymnastika), „Czasopism naukowy księgozbioru publicznego imienia Ossolińskich” 1829, z. 3.

Sierociński T., Pedagogika, czyli nauka o wychowaniu, druk. S. Strąbskiego, Warszawa 1846.

Sinclair J., The Code of Health and Longevity, or General View of the Rules and Principles Calculated for the Preservation of Health and the Attainment of Long Life, M’Millan, London 1818.

Sławiński W., Jan Emanuel Gilibert, „Archiwum Historji i Filozofji Medycyny” 1926, t. IV, z. II.

Śniadecki J., O fizycznem wychowaniu dzieci, [w:] Dzieła Jędrzeja Śniadeckiego, t. 1, wyd. M. Baliński, druk. A.E. Glücksberga, Warszawa 1840.

Śniadecki J., O fizycznym wychowaniu dzieci, wyd. L. Rzepecki, Poznań 1867.

Śniadecki J., O pokarmach, napojach i sposobie życia w ogólności we względzie lekarskim, [w:] Dzieła Jędrzeja Śniadeckiego, t. 2, wyd. M. Baliński, druk. A.E. Glücksberga, Warszawa 1840.

Śniadecki J., Teoria jestestw organicznych, Wydanie Jubileuszowe, wyd. Nowiny Lekarskie, Poznań 1905, t. 2.

Śniadecki J., Uwagi o Fizycznem wychowaniu dzieci, „Dziennik Wileński” 1805, nr 5, nr 7.

Świeżawski L., Jędrzej Śniadecki, jego żywot, naukowe i społeczne stanowisko, Petersburg 1900.

Trentowski B.F., Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej, Księg. Nowa, Poznań 1842.

Turowski K.J., Przedmowa, [w:] J. Śniadecki, Fizyczne wychowanie dzieci, Sanok 1855.

Wiernic H., Praktyczny przewodnik wychowania, nakł. G. Centnerszwera, Warszawa 1891.

Wiernic H., Przewodnik wychowania, nakł. Gebethner i Wolff, Warszawa 1868.

 

Opracowania:

Brzozowski S., Jędrzej Śniadecki, jego życie i dzieła, druk M. Arcta, Warszawa 1903.

Chrzęściewski L., Jędrzej Śniadecki. Życie i dzieło, „Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej”, t. XXI, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1978.

Fryckowski E., Jędrzej Śniadecki – wybitny myśliciel polskiego Oświecenia, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Studia z Nauk Społecznych” 1993, z. 10.

Hutnik B., Podobiński S., Idee, słowa, czyny. O Jędrzeja Śniadeckiego poglądach na temat kształtowania ludzkiego fizys, „Prace Naukowe, Pedagogika” 1999–2000–2001, nr 8–9–10.