Instrukcje dla autorów

Redakcja przyjmuje niepublikowane w innych czasopismach artykuły naukowe o charakterze syntetycznym zawierające własne wnioski i refleksje autorów do działuStudia oraz teksty o charakterze źródłowym, bibliograficznym lub analitycznym (o objętości do 15 stron) do działu Prace analityczne, a także do działów: Recenzje i omówienia, Z archiwów, bibliotek i muzeów oraz Kroniki życia naukowego.

W dziale Anachronica umieszczamy artykuły o objętości tekstów studyjnych, niemieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyny nowożytnej”.

Prace prosimy przesyłać wyłącznie mailowo wraz ze streszczeniami o objętości 0,5 strona, słowami kluczowymi (w językach polskim i angielskim). W tłumaczeniach na język angielski prosimy uwzględnić również tytuł artykułu. Tekst artykułu wraz dodatkowymi dokumentami (poniżej) należy przesłać na adres e-mail: medycynanowozytna@ihnpan.pl.

Należy dołączyć:

1) oświadczenie dla autorów - dostępne na stronie internetowej „Medycyny Nowożytnej”https://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/

 2) krótką notkę o autorze, zawierającą m.in. wykształcenie, zawód, instytucję naukową, którą autor prezentuje, zainteresowania badawcze;

 4) podanie adresu pocztowego i mailowego do korespondencji;

Po zakwalifikowaniu tekstu do druku podpisana zostanie umowa wydawnicza pomiędzy wydawnictwem a autorem.

Wymogi tekstu:

Artykuł powinien zawierać w górnym lewym rogu imię i nazwisko autora, afiliację oraz nr orcid.

Poniżej tytuł artykułu bez pogrubień, wyjustowany. Następnie prosimy umieścić tytuł artykułu oraz jego streszczenie w języku angielskim oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

Proszę nie stosować zbędnych odstępów w tekście. Podtytuły winny być po stronie lewej bez odstępu, bez pogrubień ani podkreśleń.

Numeracja stron tekstu w prawym dolnym rogu.

Ilustracje oraz tabele opisane, ponumerowane i opatrzone na dole informacją o źródle ich pochodzenia, powinny zawierać dokładne wskazanie miejsca ich umieszczenia w tekście artykułu.  Zdjęcia i ilustracje prosimy przesyłać w oddzielnym pliku z zaznaczoną ich numeracją i podpisami.

Nadesłane artykuły winny być napisane czcionką: Times New Roman, rozmiar 12 pkt, interlinia 1,5. Cytaty zaznaczamy cudzysłowem, bez stosowania kursywy. Kursywą zaznaczamy tytuły książek, zaś tytuły czasopism za pomocą cudzysłowu.

Prosimy stosować skróty takich wyrazów, jak rok – r. wiek – w., na przykład – np. itp.

Pisownia dat w tekście: nazwy miesięcy piszemy słownie. Natomiast w przypisie miesiąc oznaczamy za pomocą cyfr arabskich np. 15.03.1941 r.

Stosując określenia nazw dekad np. lata pięćdziesiąte stosujemy zapis „lata 50.” Podobnie w przypadku odmiany dekad stosujemy następujący zapis: „w latach 50.” nie zaś „w latach 50-tych”.

Na końcu artykułu proszę dołączyć bibliografię artykułu z podziałem na źródła, opracowania oraz strony internetowe.

Przypisy powinny być umieszczone na każdej stronie, pod tekstem. W cytowanych czasopismach prosimy o zachowanie układu: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, tom, numer lub zeszyt, strona, do których cytat nawiązuje. W książkach zaś: inicjał imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą), wydawnictwo, miejsce oraz rok wydania, numery stron.

Prosimy stosować łacińskie odpowiedniki powtórzonych pozycji, tj. „ibidem” czy „op. cit.” – bez kursywy.