Medycyna Nowożytna Studia nad Kulturą Medyczną

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek

Czasopismo jest własnością Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

Częstotliwość: Półrocznik

Pismo istniejące od 1992/1994 r. poświęcone jest zagadnieniom związanym nie tylko z historią nauk medycznych ale też z szeroko pojętym pojęciem kultury medycznej. Wprowadzona, w 1999 r. przez ówczesne kolegium redakcyjne, zmiana podtytułu z dotychczasowego Studia nad Historią Medycyny nStudia nad Kulturą Medyczną pozwoliła na dopuszczenie do druku wielu artykułów poruszających zagadnienia medyczne ocenianych z perspektywy wielu nauk społecznych i humanistycznych. Pismo o charakterze historycznym zostało wówczas wzbogacone o nowe ujęcia i konteksty. Podobny charakter zachowuje pismo dzisiaj. Osiągnięcia socjologii, filozofii, psychologii czy też antropologii medycznej traktowane są tutaj głównie jako obszar inspiracji dla potencjalnego czytelnika. Czasopismo adresowane jest do lekarzy, historyków, historyków medycyny, młodych adeptów nauk medycznych.

Pismo składa się z działów:

1. Studia - zawierają prace o charakterze syntetycznym;
2. Prace analityczne – zawierające prace o charakterze źródłowym, bibliograficznym i analitycznym;
3. Anachronica – artykuły nie mieszczące się w chronologicznym zakresie pojęcia „medycyna nowożytna”;
4. Z archiwów i bibliotek;
5. Recenzje i omówienia;
6. Kronika życia naukowego.

Nasze strony:
http://www.ihnpan.waw.pl/wydawnictwo/medycyna-nowozytna/

http://medycynanowozytna.locloud.pl/

http://www.ejournals.eu/MedycynaNowozytna/

Reference no. 341088

ISSN 1231-1960
e-ISSN 2657-506X
Punkty MEiN: 12.2021: 70 | 02. 2021: 40 | 2019: 5 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 – 10 punktów cz. B/C
Właściciel czasopisma:
Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Bożena Urbanek
Zastępca redaktora naczelnego: Jaromir Jeszke
Sekretarz redakcji: Magdalena Paciorek
Opublikowano online: sierpień 2021

Studia

Sortuj według

Milton J. Rosenau (1869–1946) i strategia zarządzania lękiem w sferze zdrowia publicznego

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 9-34
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.001.14214

Analityka

Walki o Warszawę 6–7 IX 1831 – oczami medyków widziane

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 37-59
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.002.14215

Anachronica

De regimine infantis – opieka nad dzieckiem w średniowiecznej Italii na podstawie Ad mulieres Ferrarienses de regimine pregnantium et noviter natorum usque ad septennium Michała Savonaroli

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 63-79
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.003.14216

Z archiwów, bibliotek i muzeów

Nathanael Jacob Gerlach i Christian Gabriel Fischer w Północnych Niderlandach: zapomniane źródło do dziejów medycyny i przyrodoznawstwa w Zjednoczonych Prowincjach późnych lat 20. XVIII w. – część II

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 83-99
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.004.14217

Wybrane kolekcje historyczne z zakresu historii medycyny i farmacji we współczesnych zbiorach muzealnych i bibliotekach naukowych Stambułu – część pierwsza

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 101-131
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.005.14218

Recenzje i omówienia

Zbigniew Kopciński, Krzysztof Kopciński, Szpital wojskowy w Równem w latach 1919–1939, wyd. PWSZ, Głogów 2020, ss. 529, rec. Bożena Urbanek.

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 135-138
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.006.14219

Romana M. Bahry, Forgotten Chemist of Łańcut & Pioneer of Probiotics. Zapomniany Aptekarz Miasta Łańcuta i naukowiec – pionier probiotyki, Wyd. York University Press Toronto, Ontario, Canada, Toronto 2018, ss. 346, 100 fotografi i i fotokopii dokumentów

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 139-144
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.007.14220

Uwagi do biografii prof. Teodora Opęchowskiego – na marginesie artykułu I. Robak, T. Strogosz, Polski ślad w dziejach Wydziału Lekarskiego Imperatorskiego Uniwersytetu Charkowskiego: profesor Teodor Opęchowski (1853–1914) w „Medycyna Nowożytna – Studia nad Kulturą Medyczną” 2017, t. 23, z. 1, s. 141–151

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 145-146
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.008.14221

Odpowiedź na list Pana Jacka Dobrowolskiego w związku z uwagami do biografi i prof. Teodora Opęchowskiego

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 147-147
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.009.14222

Z życia naukowego

Innowacje w rolnictwie – tradycje i współczesność. Pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

Medycyna Nowożytna, Tom 27 (2021) Zeszyt 1, s. 151-154
Data publikacji online: sierpień 2021
DOI 10.4467/12311960MN.21.010.14223