Edukacja włączająca w polityce oświatowej. Możliwości i ograniczenia

Agnieszka Sekułowicz,

Małgorzata Sekułowicz

Abstrakt

Inclusive education in policy. Possibilities and restrictions

The changing education policy always significantly affect the appearance of special education. Adopted laws and regulations based on trends in educational and social mood proposed a transition from segregation model of education through the integration model to inclusive model of education. All these processes are to identify the barriers of full participation in the educational process of students with special educational needs, and then take action to abolish these barriers. The purpose of this article is to show how over the years changed education policy and how it affects of special education.

Słowa kluczowe: kształcenie specjalne, nowy paradygmat, integracja, normalizacja, integracja społeczna, polityka edukacyjna, współpraca, niepełnosprawność / special education, new paradigm, inclusion, normalization, social integration, educational policy, cooperation, disability
References

Carr D. (1993), Questions of Competence, „British Journal of Educational Studies”, vol. 41(3), s. 253–271.

Dziewulak D. (1997), Systemy szkolne Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Głodkowska J. (2002), Wizerunek osoby z upośledzeniem umysłowym na początku XXI wieku w refleksji pedagoga specjalnego, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej”, nr 12/13, Wydawnictwa APS,Warszawa.

Głodkowska J. (2008), Różnice nie muszą dzielić – uczeńz niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej. Rozważania teoretyczne [w:] Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, B. Marcinkowska (red.), Program szkolenia dla nauczycieli, s. 13–42.

Gołębniak B.D. (1998), Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – Biegłość – Refleksyjność, Wydawnictwo Edytor, Toruń–Poznań.

Kurzynowski A. (red) (2006), Polityka społeczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Mittler P. (2000), Working Towards Inclusive Education. Social Context, Fulton, London.

Sekułowicz M. (2008), Wypalenie zawodowe nauczycieli – pedagogów specjalnych a ich zawodowe kompetencje i pełnione role [w:] Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji, Z. Palak (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 83–101.

Stochmiałek J. (2002), Edukacja i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w krajowej i europejskiej polityce społecznej [w:] Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.), Olsztyn–Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Poznaniu, Poznań– Warszawa.

Warnock M. (1978), The Warnock Report, Special Educational Needs Report of the Committee of Enquiry into the Education of Handicapped Children and Young People, http://www.educationengland.org.uk/documents/warnock/index.html [dostęp: 01.04.2016].

Wiszejko-Wierzbicka D. (2012), Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, nr 3(4), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa.