Zmiany w egzaminie gimnazjalnym – perspektywa nauczycieli uczniów z niepełnosprawnością intelektualn w stopniu lekkim

Kinga Hinc

Abstrakt

Changes in the middle school exam in the perspective of staff teaching students with mild intellectual disabilities

The article presents analysis of empirical data focusing on changes introduced in the middle school exams in the perspective of staff teaching students with mild intellectual disabilities. The background of the analysis is a brief historical outline of modifications and rearrangements of the middle school exams that have been introduced over the time. Having provided a description of the methodological concept, the author analyses research findings, pointing out teachers’ opinion on the issue of middle school reforms: either past changes of the examination system or current educational reform which has already introduced the process of replacing middle schools from educational system in Poland.

Słowa kluczowe: egzamin gimnazjalny, nauczyciel, niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, reforma edukacyjna
References

Barłóg K. (2008), Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

Chrostowska T., Mosiek T. (2001), Ministerstwo Edukacji Narodowej o egzaminie gimnazjalnym, MEN, Biuro Administracyjne, Warszawa.

Czerepaniak-Walczak M. (2002), Świadomość podmiotów edukacji gimnazjalnej - perspektywa pedagogiczna, Wydawnictwo Hogben, Szczecin.

Denek K. (2005), Ku dobrej edukacji, WHS Toruń-Leszno.

Denek K. (2008), Tocząca się reforma edukacji [w:] Tocząca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, Trans Humana, Białystok.

Draus J., Terlecki R. (2005), Historia wychowania, t. 2, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Gibbs G. (2015), Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa.

Informator o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi, Łomży, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie, Warszawa 2010,

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Informator%20gimnazjalny%20od%20 2011-2012.pdf [dostęp: 28.03.2017].

Kocór M. (2006), Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

Kocór M. (2014), Nauczyciel wobec reformy, reforma wobec nauczyciela. Ku polityce partnerstwa i dialogu edukacyjnego [w:] Edukacja jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśnie wieź, Oficyna Wydawnicza „Humanitas", Sosnowiec.

Konarzewski K. (2004), Reforma oświaty podstawa programowa i warunki kształcenia, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od roku szkolnego 2010/2011, Warszawa 2010, file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/dostosowania_sp_gim_2011.pdf [dostęp: 20.04.2017].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych [Dz. U. z 2001 r. Nr 29, póz. 323].

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 http://oke.waw.pl/files/oke_waw_70620160909 %20Komunikat%20o%20dostosowaniach%20Egzamin%20gimnazjalny.pdf.pdf [dostęp: 28.03.2017].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz.17).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych [Dz. U. z 2007 r. Nr 73, póz. 562].

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia!9 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych [Dz. U. Nr 41, póz. 413; z 2000 r. Nr 6, póz. 72 i Nr 115, póz. 1201].

Sadowska S. (2013), Egzamin gimnazjalny 2012 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - o jawnych i ukrytych sposobach myślenia osób zaangażowanych we wdrażanie zmian, „Szkoła Specjalna", nr 5.

Sadowska S., Janiszewska-Nieścioruk Z. (2015), Sukcesy w dziedzinie zewnętrznego sprawdzania efektów kształcenia uczniów z niepelnosprawnościami? Refleksje w odniesieniu do sprawdzianu po szkole podstawowej, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" nr 20.

Szymański M. J. (2004), Vł poszukiwaniu drogi. Szansę i zagrożenia edukacji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

Śliwerski B. (2008), Edukacja pod prąd, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków.

Ślusarczyk M. (2010), Spory o edukację wczoraj i dziś, Krakowska Akademia im. A. Frycz Modrzewskiego, Kraków.

Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego [Dz.U z 1999 r. Nr 12, póz. 96].

Zahorska M. (1999), Jak nauczyciele oceniają reformę edukacji [w:] Nauczyciele wobec reformy edukacji, red. E. Putkiewicz, K.E. Siellawa-Kolbowska, A. Wiłkomirska, M. Zahorska, Warszawa.