(Nie)efektywność kształcenia uczniów z niepełnosprawnością wzroku kończących gimnazjum

Kornelia Czerwińska,

Izabella Kucharczyk

Abstrakt

(In)effective education of students with visual impairment graduating from middle-school

The first part of the article presents the forms of educating students with visual impairment in Polish education system, including discussion of their special educational needs. Furthermore, the data concerning the competency level of the students with visual impairment graduating from high school in 2014 and 2015 in each administrative district (voivodship), available on the websites of the Local Examination Committees (LEC) and the Central Examination Committee (CEC) are analyzed. In the final part of the article the authors propose means of identifying the reasons why students with visual impairment achieve very low scores at the final high school exam.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność wzroku, niewidzenie, słabowzroczność, edukacja, specjalne potrzeby edukacyjne
References

Belzyt J.I. (2014), Uczeń z dysfunkcją wzroku w szkole ogólnodostępnej, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej", nr 14, s. 80-90.

Chrzanowska I. (2009), Niepełnosprawny w szkole. Z analiz dotyczących kompetencji szkolnych i realizacji przez szkoły standardu stwarzania warunków zapewniających rozwój osobom nie-pelnosprawnym [w:] Pedagogika specjalna. Różne poszukiwania - wspólna misja. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

Chrzanowska I. (2013), Strategia kształcenia osób niepełnosprawnych. Diagnoza pozoru [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków.

Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls", Kraków.

Chrzanowska L, Jachimczak B. (2015), Praca wychowawcza w grupie zróżnicowanej - uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej [w:] Wychowawcze i społecz-no-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli. Wybrane konteksty, red. J. Pyżalski, theQ studio, Łódź.

Czerwińska K. (2014), Uczeń z niepełnosprawnością wzroku we współczesnej przestrzeni edukacyjnej [w:] Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia polowy XXI wieku, red. M. Suświłło, N.A. Fechner, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.

Czerwińska K. (2015), Tyflodydaktyka w perspektywie konstruktywistycznej [w:] Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej, red. K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

Czerwińska K. (2016), Włączenie czy wykluczenie edukacyjne? Krytyczna analiza przestrzeni edukacyjnej na przykladzie uczniów z niepełnosprawnością wzroku [w:] Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja. Edukacja XXI wieku, t. 37, red. N. Starik, A. Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań.

Dycht M. (2015), Edukacja wtaczająca uczniów z dysfunkcją wzroku w Polsce - wdrażanie zobowiązań i analiza wątków zaniedbanych, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja", nr 2, s. 34-49.

Głodkowska J. (2010), Model kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - różnice nie mogą dzielić [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Część l, MEN, Warszawa.

Konarska, J. (2013), Formy wsparcia rehabilitacji osób z niesprawnością wzrokową [w:] Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością, red. B. Grochmal-Bach, M. Alberska, A. Grzebinoga, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Krug F-K. (2001), Didaktik fur Unterricht mit sehbehinderten Schulern, Reinhardt Yerlag, Munchen.

Kucharczyk I. (2013), Kompetencje uczniów z uszkodzonym wzrokiem kończących szkolę podstawową [w:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, red. I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Marcinkowska B. (2015), Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością w Polsce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, „Psychologia Wychowawcza", nr 7, s. 205-219.

Olechowska A. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rosińczuk J., Szalonka K., Fugowska E., Sikora R. (2015), Pomiar jakości życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania", nr 3, s. 120-142.

Speck O. (2013), Inkluzja edukacyjna a pedagogika lecznicza, Wydawnictwo „Harmonia", Gdańsk.

Walthes R. (2005), Einfuhrung in die Blinden- und Sehbehindertenpadagogik, Reinhardt Yerlag, Miinchen.

Walthes R. (2014), Einfuhrung in die Padagogik bei Blindheit und Sehbeeintrachtigung, Reinhardt Yerlag, Miinchen.

Werning R., Lutje-Klose B. (2009), Pedagogika trudności w uczeniu się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Wiazowski J. (2016), Rola technologii wspomagających w funkcjonowaniu społecznym uczniów z niepełnosprawnością, wzroku w kontekście edukacji wtaczającej, „Forum Pedagogiczne", nr l, s. 101-114.

Więckowska E. (2011), Edukacja nie wystarczy - potrzeby rewalidacyjne dziecka niewidomego w wieku szkolnym [w:] Uwarunkowania i kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej, red. B. Anto-szewska, Cz. Kosakowski, Wydawnictwo „Adam Marszałek", Toruń.

Witczak-Nowotna J. (2010), Sposoby wspomagania integracji społecznej uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych [w:] Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wybrane zagadnienia, red. J. Witczak-Nowotna, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW, Warszawa.