Niepełnosprawność,2019, Nr 33 (2019), Specjalne potrzeby edukacyjne. (Nie)nowe obszary wsparcia w edukacji

Rok wydania: 2019
Słowa kluczowe: paradygmaty dydaktyki, dydaktyka specjalna, niepełnosprawność / paradigms of didactics, special didactics, disability, zasady kształcenia, zasady organizacji kształcenia, edukacja inkluzyjna, dekonstrukcja edukacji specjalnej / principles of teaching, organizational principles of teaching, inclusive education, deconstruction of special education, rodzice, edukacja włączająca, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, perspektywa międzynarodowa / parents, student with special educational needs, international perspective, edukacja, nierówności społeczne, niepełnosprawność, włączanie / education, social inequalities, inclusion, uczeń/osoba z niepełnosprawnością, uczeń/osoba o specjalnych potrzebach, kapitał społeczny, ubóstwo, nuda w szkole / inclusive education, students/people with disabilities, students/people with special needs, social capital, poverty, boredom at school, specjalne potrzeby, włączanie i wyłączanie, rozwiązania praktyczne, przepisy prawa oświatowego / special needs, including and excluding, practical approach, educational law, uczeń, szkoła przyszpitalna, inkluzja / student, hospital school, pedagog specjalny, empatia / special educator, empathy, edukacja spersonalizowana, wymiary edukacji spersonalizowanej, personalizacja edukacji, indywidualizacja, edukacja wczesnoszkolna / personalized education, dimensions of personalized education, personalization of education, individualization, early school education, komunikacja, komunikacja alternatywna, osoba niepełnosprawna, osoba głuchoniema, intymność, intymność komunikacji z osobami niepełnosprawnymi / communication, alternative communication, disabled person, deaf blind person, intimacy, intimacy of communication with people with disabilities, kompetencje społeczno-emocjonalne, trudności szkolne, niepowodzenia szkolne, relacje, radzenie sobie z trudnościami, obraz siebie, sprawczość, TROS-KA / social and emotional competencjes, school failure, learning difficulties, self-image, self-eficacy, relationships, coping, TROS-KA, pedagogika specjalna, osoba głuchoniewidoma, głuchoślepota, Republika Czeska / special education, deafblind, deafblindness, Czech Republic, relacja pomocy, syntagma, dawca i biorca pomocy, celowość pomocy, granice i konsekwencje pomagania / relationship of help, the help giver and the help recipient, purposefulness of help, boundaries in helping and consequences of helping, mutyzm wybiórczy, lęk, sliding in / selective mutism, anxiety, sliding in

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Paradygmaty dydaktyki i ich implikacje dla pedagogiki specjalnej - odsłona pierwsza

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 11-25
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.001.10476

Zasady organizacji kształcenia w edukacjach inkluzyjnych uczniów z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 26-39
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.002.10477

Postawy rodziców wobec edukacji włączającej w badaniach międzynarodowych

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 40-51
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.003.10478

Edukacja i niepełnosprawność - wyrównywanie szans czy reprodukcja społecznych nierówności

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 52-70
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.004.10479

O ciągle nierozwiązanych problemach ogólnodostępnej edukacji utrudniających proces inkluzji uczniów/osób z niepełnosprawnością

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 71-82
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.005.10480

Włączanie i wyłączanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ogólnego nurtu działań edukacyjnych - rozwiązania praktyczne w kontekście przepisów prawa oświatowego na przykładzie miasta Gdańska i nie tylko

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 83-105
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.006.10481

Praca nauczyciela szkoły przyszpitalnej w perspektywie procesu inkluzji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - z doświadczeń nauczycieli szkół przyszpitalnych w województwie warmińsko-mazurskim

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 106-117
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.007.10482

O empatii: przyczynek do rozważań nad humanistycznym wymiarem profesji pedagoga specjalnego

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 118-129
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.008.10483

Edukacja spersonalizowana i jej wymiary w ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 130-144
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.009.10484

Problematyka intymności w komunikacji alternatywnej

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 145-156
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.010.10485

Kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów z niepowodzeniami szkolnymi - badanie pilotażowe z zastosowaniem modelu TROS-KA

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 157-169
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.011.10486

Problematyka głuchoślepoty w przestrzeni współczesnej pedagogiki specjalnej w Polsce i Republice Czeskiej  

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 170-181
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.012.10487

Idea pomocy w pedagogice specjalnej - kluczowe wymiary relacji syntagmatycznej  

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 182-203
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.013.10488

Z badań studentów

Dziecko z mutyzmem wybiórczym - charakterystyka zjawiska oraz sposoby przeciwdziałania trudnościom  

Niepełnosprawność, 2019, Nr 33 (2019), s. 204-212
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.014.10489