Lęk u osób niewidzących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa (ze szczególnym uwzględnieniem lęku wysokości)

Marzenna Zaorska

Abstrakt

Kwestie lęku, w tym lęku wysokości, u osób niewidomych są istotnym zagadnieniem nie tylko współczesnej edukacji i rehabilitacji osób niewidomych i niedowidzących. Jednakże pomimo wieloletniego zainteresowania daną tematyką problem obecności lęku wysokości u osób niewidomych od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa, jego natury, a także możliwych objawów nie został jednoznacznie zdefiniowany do dnia dzisiejszego. Znaczna liczba osób z niepełnosprawnością wzrokową od urodzenia deklaruje brak obecności lęku wysokości, ale są również osoby, które zwracają uwagę na posiadanie tego typu lęku. Dlatego w artykule przedstawiono rozważa-nia na temat lęku wysokości u osób niewidomych od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa oraz wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn) na bazie metody indywidualnego przypadku i techniki wywiadu.

Anxiety in people who are blind from birth or early childhood (with particular emphasis on fear of heights)
Issues of anxiety, including fear of heights, for blind people are an important issue not only in modern education and rehabilitation of blind and visually impaired people. However, despite mant' years of interest in the topic, the problem of the presence of anxiety of height in people who have been blind since birth or early childhood, its nature, and possible symptoms has not been clearly defined to date. A significant number of people with visual disabilities from birth declare no height anxiety, but there are also people who pay attention to having this type of anxiety. Therefore, the article presents reflections on the fear of height in people blind from birth or early childhood and the results of own research conducted on a group of 10 people (5 women and 5 men) based on the individual case method and interwiew technique.

Keywords: bow, fear of heights, blindness, blind person, fear of heights for blind people

Słowa kluczowe: lęk, lęk wysokości, niewidzenie, osoba niewidoma, lęk wysokości u osób niewidomych
References

Aa H.P.A. van der, Comijs H.C., Penninx B.W.J.H., Rens G.H.M.B. Nipsen R.M.A. (2015), Major Depressive and Anxiety Disorders in Visually Impaired Older Adults, Investigative Ophthalmology & Visual Science, vol. 56, 849–854.

Augustin A., Sahel J.A., Bandello F. (2007), Anxiety and depression prevalence rates in age-related macular degeneration, Invest Ophthalmol Vis Sci, 7, 1498–1503.

Bernabei V., Morini V., Moretti F. (2011), Vision and hearing impairments are associated with depressive-anxiety syndrome in Italian elderly, Aging Ment Health, 467–474.

Brody B.L. Gamst A.C., Williams R.A. (2001), Depression, visual acuity, comorbidity, and disability associated with age-related macular degeneration, Ophthalmology, 1893–1900.

Delacato C.H. (1999), Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko, Fundacja Synapsis, Warszawa.

ICD-10. Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, t. 1 (2009), World Health Organization, Centrum Systemów Informacyjnych, Warszawa.

Kacperska M.J. (2019), Akrofobia, lęk wysokości – objawy, diagnoza, leczenie, http://www.psychiatria.pl/porada/akrofobia-lek-wysokosci-objawy-diagnoza-leczenie/3771 [dostęp: 11.02.2019].

Karolczak-Biernacka B. (1998), Lęk i stres w sporcie [w:] W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, Wydawnictwo Fundacja „Innowacja”, Warszawa, 193–194.

Nipsen R.M.A. van (2015), Investigative, Ophthalmology&Visual Science, vol. 56, 849–854.

Obuchowska I. (1993), Lęk szkolny [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Wydawnictwo Fundacja „Innowacja”, Warszawa, 344–346.

Pużyński S. (1993), Lęk [w:] Leksykon psychiatrii, PZWL, Warszawa, 247–250.

Pużyński S. (1993), Fobia, [w:] Leksykon psychiatrii, PZWL, Warszawa, 160–161.

Skorochodowa O.I. (1956), Jak postrzegam świat, Wydawnictwo Akademii Nauk Pedagogicznych, Moskwa (О.И. Скороходова, Как я воспринимаю и представляю окружающий мир, Издательство Академии педагогических наук, Москва).

Soubrane E.T., Kempen G.I., Ballemans J., Ranchor A.V., Rens G.H. van, Zijlstra G.A. (2012), The impact of low vision on activities of daily living, symptoms of depression, feelings of anxiety and social support in community-living older adults seeking vision rehabilitation services, Qual Life Res, 21(8), 1405–1411.

Soubrane G., Cruess A., Lotery A. (2007), Burden and health care resource utilization in neovascular age-related macular degeneration: findings of a multicountry study, Arch Ophthalmol., 1249–1254.

Vreeken H. van, Rens G., Limburg H. van, Nispen R. (2019), Definities, epidemiologie en organisatie van de zorg voor blinden en slechtzienden in Nederland [Definitions, epidemiology and organisation of care for the blind and visually impaired in the Netherlands] [w:] G. van Rens, H. van Vreeken, R. Nispen (ed.), Richtlijn Visusstoornissen: Revalidatie en Verwijzing [Guideline Vision Disorders: Rehabilitation and Referral], NIZW Publisher, Utrecht, 15–30, http://www.reponline.nl/uploads/hC/sf/hCsfyQHBvekdnF3fp-z2xw/Richtlijn-visusstoornissen-revalidatie-en-verwijzing.pdf [dostęp: 30.03.2019].