Relacje dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie ze znaczącym Innym - perspektywa biograficzna

Iwona Myśliwczyk

Abstrakt

Relacje interpersonalne ze znaczącymi Innymi są niezwykle ważne dla osób z niepełnospraw-nością intelektualna. Relacje te budują ich dorosłe życie, ponieważ określają sposób doświadcza-nia i interpretowania trudów dnia codziennego. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, doświadczających i interpretujących własne relacje ze znaczącymi Innymi. Prezentowane badania przeprowadzono w orientacji jakościowej, co pozwala na zastosowanie metody biograficznej i wywiadu narracyj-nego. Analiza materiału empirycznego ukazuje biografie ludzi, z perspektywy wydarzeń i sytuacji budujących ich życie. 

Relations between adults with intellectual disabilities and significant Other — biographical perspective
Interpersonal relations with significant Other are extremely important for people with intellec-tual disabilities. That relations construct their adult life because they determine the way of experi-encing and interpreting everyday's difficulties. The aim of the article is to present the result of studies related to people's with moderate intellectual disabilities experiencing and interpreting their relations with significant people. Presented researches were conducted in a qualitative ori-entation which allows using biographical method and narrative interwiew. The analysis of the empirical material shows biographies of people that shows events and situations constructing their lives.
Keywords: significant Others, relations, adulthood, intellectual disability

Słowa kluczowe: znaczący Inni, relacje, dorosłość, niepełnosprawność intelektualna
References

Błeszyńska K. (2001), Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Chodkowska M., Szabała B. (2012), Osoby z upoośledzeniem umysłowym w stereotypowym postrzeganiu społecznym, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Ćwirynkało K. (2009), Relacje interpersonalne z rówieśnikami osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną [w:] Cz. Kosakowski, A. Krause, M. Wójcik (red.), Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń-Olsztyn.

Dycht M. (2014), Mity, uprzedzenia, stereotypy a zjawisko piętna i stygmatyzacji niepełnosprawnych wzrokowo [w:] A. Fidelus (red.), Od stereotypu do wykluczenia, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Hebl M.R., Kleck R.E. (2008), Społeczne konsekwencje niepełnosprawności fizycznej [w:] T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull (red.), Społeczna psychologia piętna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kędzierska H. (2012), Kariery zawodowe nauczycieli. Konteksty – wzory – pola dyskusji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Kirenko J. (2008), Wobec niepełnosprawności, Wydawnictwo Akademickie: Ośrodek Usług Edukacyjnych, Lublin.

Knoll N., Schwarzer R. (2005), Prawdziwych przyjaciół… Wsparcie społeczne, stres, choroba i śmierć [w:] H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa.

Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa.

Krawiecka K. (2014), Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością intelektualną a rzeczywistość teatralna [w:] A. Fidelus (red.), Od stereotypu do wykluczenia, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.

Łobocki M. (2006), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, PWN, Kraków.

Nowak-Dziemianowicz M. (2016), Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.

Palka S. (2006), Metodologia, badania, praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Papoutsaki K., Gena A., Kalyva E. (2013), How do Children with Mild Intellectual Disabilitiea Perceive Loneliness?, Europe’s Journal of Psychology, nr 9(1).

Rubacha K. (2004), Budowanie teorii pedagogicznych [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rzeźnicka-Krupa J. (2011), Niepełnosprawność i pedagogika. Pytanie o podmiot a kwestia tożsamości i zmiany paradygmatycznej dyscypliny, Studia z Teorii Wychowania, t. 2, nr 1(2).

Schűtze F. (1997), Trajektoria cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, Studia Socjologiczne, nr 1.

Zhen-Qiang W. i wsp. (2010), Correlation between loneliness and social relationship among empty nest elderly in Anhui rural area, China. Aging and Mental Health, 14(1).

Żuraw H. (1999), Procedury jakościowe w pedagogice specjalnej [w:] J. Pańczyk, W Dykcik (red.), Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku, materiały z obrad XVI sekcji III Zjazdu Pedagogicznego w Poznaniu (21-23 IX 1998), Wydawnictwo UAM – WSPS, Warszawa–Poznań.