Relacja lekarz – dziecko w ocenie rodziców dzieci leczonych na oddziałach onkohematologii dziecięcej

Beata Antoszewska

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań związane z opiniami rodziców na temat relacji nawiązywanych przez lekarzy prowadzących z pacjentami chorymi na nowotwory. Materiał badawczy zebrano przy wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego. Jako narzędzia użyto kwestionariusza skonstruowanego na wzór narzędzia opracowanego przez Aleksandrę Barczak i Sylwię Kołtan. Miejscem badań były trzy kliniki onkohematologii dziecięcej w Polsce należące do Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. Analiza zgromadzonego materiału badawczego wskazuje, iż relacja lekarz - dziecko chore na nowotwór została przez rodziców oceniona pozytywnie. Obserwacja w trakcie prowadzonych wcześniej badań oraz rozmowy z rodzicami pacjentów onkologicznych wskazują na przyjazny, a w niektórych przypadkach nawet rodzinny klimat oddziałów onkohematologii dziecięcej.

Physician - child relationship as perceived by parents of children treated at Departments of Paediatric Oncology and Haematology
This paper presents the results of research devoted to parents' opinions concerning the relationship established between attending physicians and patients treated due to cancer. The analyzed research material was collected with the use of a diagnostic survey. The survey was carried out using a questionnaire modelled on the tool designed by Aleksandra Barczak and Sylwia Kołtan. The study was conducted in three Clinics of Paediatric Oncology and Haematology in Poland that are supervised by the Polish Paediatric Leukaemia and Lymphoma Study Group. The analysis of the collected research material indicates that parents assess the physician - cancer patient relationship positively. Observations made during earlier studies and interviews with parents of oncology patients point to a friendly, and in some cases even familial setting of Departments of Paediatric Oncology and Haematology.

Keywords: cancer, physician - patient relationship, communication

Słowa kluczowe: choroba nowotworowa, relacja lekarz - pacjent, komunikacja
References

Antoszewska B., Bohdan Z. (2017), Dialog w „trójkącie porozumienia”: relacja lekarz – dziecko – Rodzice w sytuacji choroby przewlekłej. Aspekty praktyczne, Psychoonkologia, 21 (4), 142–148.

Antoszewska B., Tobota A. (2019), Relacja z lekarzem w opiniach dzieci i młodzieży hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej, Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 2(44), 99–110.

Aronsson K., Rundstrom B. (1988), Child discourse and parental control in pediatric consultation, Spec. Med. 26, 159–189.

Banyoe M., Drożdż A., Wiszniowska M., Pawlas K., Brużewicz S. (2007), Lekarze pierwszego kontaktu w ocenie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, Family Medicine & Primary Care Review, 9(2), 204–208.

Barczak A., Kołtan S. (2009), Ocena relacji między pacjentami pediatrycznymi leczonymi z powodu choroby nowotworowej a ich lekarzami prowadzącymi, Onkologia Polska, 2, 96–101.

Blazin L.J., Cecchini C., Habashy C., Kaye E., Baker J.N. (2018), Communicating Effectively in Pediatric Cancer Care: Translating Evidence into Practice, Children 5(3), 40, 3–16.

Carey I., Nicholson B., Fox R. (2002), Maternal factors related to parenting young children with congenital heart disease, Journal of Pediatric Nursing, 17, 174–183.

Jankowska A.K. (2012), Postępowanie z dzieckiem i jego opiekunami. Porozumiewanie się z nastolatkiem [w:] A. Steciwko, J. Barański (red.), Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną, Wydawnictwo Elsevier, Wrocław.

Jankowska A.K., Grzeoek E., Kubica A., Koziński M., Grąbczewska Z. (2010), Specyfika współpracy lekarz – pacjent w pediatrii, Folia Cardiologica Excerpta, 5(2), 74–77.

Kazimierczak M., Grzymała-Turzańska B., Kobiołka A. (2016), Specyfika opieki nad nieletnim pacjentem w oddziale chirurgii dziecięcej, Pielęgniarstwo Polskie, 3(61), 403–414.

Konstantynowicz J., Marcinowicz L., Abramowicz P., Abramowicz M. (2016), What do children with chronic diseases and their parents think about padiatricians? A qualitive interview study, Maternal and Child Health, 20, 1745–1752.

Marcinowicz L., Konstantynowicz J., Chlabicz S. (2008), The patient’s view of the acceptability of the primary care in Poland, International Journal for Quality in Health care, 20(4), 277–283.

Motyka M. (2002), Psychoterapia elementarna w opiece ogólnomedycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Tates K., Meeuwesen L., Elbers E., Bensing J. (2002), I’ve come for his throat’: roles and identities in doctor – patient-child communication, Child: Care, Health and Development, 28(1), 109–116.

Tates K., Elbers E., Meeuwesen L., Bensing J. (2002), Doctor – patient-child relationships: a ‘pas de trois’, Patient Education and Counseling, 48(1), 5–14.

Zwaanswijk M., Tates K., van Dulmen S., Hoogerbrugge P.M., Kamps W. A., Beishuizen A., Bensing J.M. (2007), Young patients’, parents’ and survivors’ consultation in paediatric oncology: Results of online focus groups, BMC Pediatrics, 7, 35, 1–10.

Zwaanswijk M., Tates K., van Dulmen S., Hoogerbrugge P.M., Kamps W.A., Beishuizen A., Bensing J.M. (2011), Communicating with young patients in pediatric oncology consultations: a vignette study on child patients’, parents’, and survivors’ communication p, Psycho-Oncology, 20, 269–277.