Zastosowanie skali ESSBS w badaniach uczniów ze szkół podstawowych

Katarzyna Tomaszek,

Agnieszka Suchacka-Cymerman

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki wypalenia szkolnego uczniów ze szkół podstawowych. Głównym celem prowadzonych analiz jest walidacja skali wypalenia ESSBS w tej grupie wiekowej. W bada-niach wykorzystano skalę ESSBS, skalę TAB oraz Arkusz Personalny. Łącznie przebadano 144 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych w wieku 11 lat. Przeprowadzone analizy statys-tycznych potwierdzają przydatność skali ESSBS w badaniach uczniów ze szkół podstawowych. Skala cechuje się wysoką zgodnością wewnętrzną (a = .87) i dobrą trafnością. W badanej grupie prawie połowa osób doświadczała wypalenia. W grupie uczniów wyłoniono dwa typy wypalenia: Uczniowie niedopasowani do wymagań ze strony szkoły i rodzicóworaz Uczniowie z silnym poczuciem wyczerpania. Wyniki analiz korelacyjnych potwierdzają, że uczniowie wypaleni prezentują wyższe wskaźniki Wzoru Zachowania typu A, z nasilonym pośpiechem i wrogością.

Application of the ESSBS scale to primaryschoolstudents
The article presents the issue of school burn out of primary school pupils.The main goal of the conducted analyzes is to validate the scale of ESSBS burn out in this age group.The studies used the ESSBS scale, the TAB scale and the Personnel questionnaire. In total, 144 students from grades V and VI at the age of 11 were examined. The statistical analyzes carried out confirm the use ful-ness of the ESSBS scale in the research of primary school pupils. The scale is characterized by high internal consistency (a = .87) and good accuracy. In the study group, almost half of the people experienced burn out. In the group of students, two types of burn out were selected: Students mismat ched to the requirements of the school and parents and Students with a strong sense of ex-haustion. Correlation analysis results confirm that burned students present high errates of Type A Behawior Pattern, with increased haste and hostility.

Keywords: school burn out, students; type A behawior, adolescents

Słowa kluczowe: wypalenie szkolne, wzór zachowania typu A, nastolatkowie
References

Aypay A. (2011), Elementary School Student Burnout Scale for Grades 6-8: A Study of Validity and Reliabilit, Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2).

Aypay A. (2012), Secondary School Burnout Scale (SSBS), Educational Science: Theory & Practice, 12(2).

Charkowska-Smolak T. (2009), Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, t. LXXI, 4.

Chodkiewicz J. (2005), Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia, WSHE, Łódź.

Czajkowski W. (2017), Psychologia bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia, Apeiron, Kraków.

Fares J., Al Tabosh H., Saadeddin Z., El Mouhayyar Ch., Aridi H. (2016), Stress, Burnout and Coping Strategies in Preclinical Medical Students, North American Journal of Medical Sciences, 8(2).

Fengler J. (2001), Pomaganie mêczy – wypalenie w pracy zawodowej, GWP, Gdańsk.

Friedman M., Rosenman R. (1974), Type A behavior and your heart, Knopf, New York.

Greenglass E.R., Burke R.J., Fiksenbaum L. (2001), Workload and burnout in nurses, Journal of Community and Applied Social Psychology, 11.

Hadi N.U., Abdullah N., Sentosa I. (2016), An Easy Approach to Exploratory Factor Analysis: Marketing Perspective, Journal of Educational and Social Research, 6(1).

Jennings P.A., Greenberg M.T. (2009), The Prosocial Classroom: Teacher Social and Emotional Competence in Relation to Student and Classroom Outcomes, Review of Educational Research, 79(1).

Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2009), Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa.

Kirenko J., Zubrzycka-Maciąg T. (2011), Współczesny nauczyciel. Studium wypalenia zawodowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Kraczla M. (2013), Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 14(2).

Maslach C., Jackson S. E., Leiter M. P. (1997), Maslach Burnout Inventory: Third edition [w:] C.P. Zalaquett, R.J. Wood (eds.), Evaluating stress: A book of resources, Scarecrow Press, Lanham.

Maslach Ch., Jackson S.E. (1981), The measurement of experienced burnout, Journal of Occupational Behavior, 2.

Maslach Ch. (2000), Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobieganie, PWN, Warszawa.

Maslach Ch., Leiter M.P. (2011), Prawda o wypaleniu zawodowym. Co zrobić ze stresem organizacji, PWN, Warszawa.

Ogińska-Bulik N., Juczyński Z. (2010), Osobowość stres a zdrowie, Difin, Warszawa.

Parker P.D., Salmela-Aro K. (2011), Developmental processes in school burnout: A comparison of major developmental models, Learning and Indyvidual Diofferences, 21(2).

Pietarinen J., Soini T., Pyhältö C. (2014), Students' emotional and cognitive engagement as the determinants of well-being and achievement in school, International Journal of Educational Research, 67.

Pines A.M., Aronson E. (1988), Career burnout: Causes and cures, Routledge, New York.

Pines A.M. (2000), Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Pines A.M. (2011), Wypalenie w perspektywie egzystencjalnej [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Przewłocka J. (2015), Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Salmela-Aro K., Tynkkynen L. (2012), Gendered pathways in school burnout among adolescents, Journal of Adolescence, 35.

Sęk H. (2000), Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej [w:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Talik E. (2011), Specyfika stresu szkolnego i strategie radzenia sobie z nim przez młodzież w okresie dorastania, Horyzonty Psychologii, 1(1).

Tomaszek K., Muchacka-Cymerman A. (2018b), Radzenie sobie ze stresem i patogenny wzór zachowania A jako predyktory wypalenia szkolnego uczniów, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, t. 21, 3(83).

Tomaszek K., Muchacka-Cymerman A. (2019), Polish adaptation of the ESSBS school burnout scale: pilot study results, Hacettepe University Journal of Education.

Tucholska S. (2009), Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań, wyd. 2 popr., Wydawnictwo KUL, Lublin.

Yong A.G., Pearce S. (2013), A Beginner's Guide to Factor Analysis: Focusing on Exploratory Factor Analysis, Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9(2).