Potrzeby edukacyjno-szkoleniowe studentów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne – komunikat z badań

Andrzej Kobiałka

Abstrakt

Artykuł stanowi komunikat z wyników badań własnych, które dotyczyły potrzeb edukacyjno-szkoleniowych w zakresie wzmocnienia oferty kształcenia dla studentów na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, fili w Myślenicach. Dynamicznie bowiem zmieniająca się nieprzewidywalna rzeczywistość różnych zagrożeń wpływających na bezpieczeństwo stanowi ciekawy element poznawczy i bodziec do zmian edukacyjno-szkoleniowych. Artykuł to próba zaprezentowania optyki i perspektywy studiujących, pozwalających rozstrzygnąć, w jakim zakresie modyfikować i wzmacniać proces edukacji na studiach wyższych z bezpieczeństwa wewnętrznego. Zaprezentowane wyniki badań ukierunkowują ww. proces dydaktyczny i naznaczają kierunek bezpieczeństwa wewnętrznego oraz istotne zmiany, które powinny być dostosowane do potrzeb studentów.


Education and training needs of students in the field of internal security – research report

The article is a raport based on the results of our own research, which deals with the educational and training needs in the field of strengthening the educational offer among students for the Internal Security course of the Starpolish University in Kielce, branch office in Myślenice. This is because the dynamically changing unpredictable reality of various threats affecting security is an interesting cognitive element and a stimulus for educational and training changes. The article is an attempt to present the optics and perspective of students on how to modify and strengthen the process of higher education in internal security. The presented research results direct the didactic process and mark the direction of internal security and important changes that should be adapted to the needs of students.

Keywords: internal security, education, training, students

Słowa kluczowe: wewnętrzne, potrzeby edukacyjne, szkolenia, student
References

Fehler, W. (2012). Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Arte.

Gierszewski, J. (2013). Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Grzywna, P. (2016). Istota i wybrane aksjologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego. W: A. Bryłka, T. Kałuski, M. Korbaś (red.), Władza a społeczeństwo (s. 86–104). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Kobiałka, A. (2014). Bezpieczeństwo uczniów w środowisku lokalnym w percepcji gimnazjalistów klas II w Myślenicach. W: A. Gałecki, A. Kurkiewicz,

S. Mikołajczak (red.), Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych (s. 394–408). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Kobiałka, A. (2016). Poczucie bezpieczeństwa kobiet w środowisku lokalnym. Dyskusja badań. W: W. Saletra, A. Zagorska (red.), Blisko obywatela. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe na poziomie lokalnym (s. 109–121). Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Pilch, T. (1995). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pilch, T., Bauman, T. (2010). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.