Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu strażaków: szanse i zagrożenia

Bogdan Kosowski,

Artur Luzar

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości jako elementu wspomagającego realizację doskonalenia zawodowego strażaków oraz innych osób związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków przeciwpożarowych w budynkach i obiektach. Autorzy przedstawili definicje i rodzaje wirtualnej rzeczywistości, a także zaprezentowali rozwój tej technologii począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku aż do współczesności. Zostały przedstawione zalety, szanse, zagrożenia i ograniczenia wykorzystania tego typu narzędzi w procesie dydaktycznym. W artykule przedstawiono także środowisko wirtualne służące doskonaleniu podejmowania decyzji w przypadku działań gaśniczych na obiektach zabytkowych.


Using virtual reality in firefighter training: opportunities and threats

The article presents the possibility of using virtual reality technology as an element supporting the implementation of professional development of firefighters and others associated with the provision of safe fire conditions in buildings and facilities. The authors presented definitions and types of virtual reality, as well as presented the development of this technology from the 1970s to the present. The advantages, opportunities, risks and limitations of using such tools in the teaching process were presented. The article also presents a virtual environment for improving decision-making in the case of firefighting operations on historic sites.

Keywords: virtual reality, VR, visualization, simulation, software, VR goggles, goggles, technology, motion sickness, fire, emergency response, conservation

Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, VR, wizualizacja, symulacja, oprogramowanie, okulary VR, gogle, technologia, choroba lokomocyjna, pożar, działania ratownicze, ochrona zabytków
References

Back de, T. T., Tinga, A.M., Nguyen, P., Louwerse, M. M. (2020). Benefits of immersive collaborative learning in CAVE-based virtual reality, International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17, artykuł 51. https://doi.org/10.1186/s41239-020-00228-9

Bryson, S. (2013). Virtual Reality: A definition history – A personal essay. https://doi.org/10.48550/arXiv.1312.4322

Dymora, P., Bolanowski, M., Mazurek, M., Kowal, B., Salach, M. (b.d.). Raport dotyczący analizy uwarunkowań technicznych wdrażania technologii VR w dydaktyce na kierunkach automatyka i robotyka oraz informatyka prowadzonych przez WEiI z potencjalnymi zastosowaniami dla Przemysłu 4.0. Pozyskano 19 października 2021 z: https://rid.prz.edu.pl/raport-prz/raport-potencjalu

Dymora, P., Mazurek, M., Kowal, B. (2019). Dydaktyczne aspekty projektowania aplikacji w środowisku Unity 3D. Edukacja – Technika – Informatyka, 27(1), 185–193.

Fantomatyka. (b.d.). [hasło w:] Słownik języka polskiego PWN. Pozyskano 18 października 2021 z: https://sjp.pwn.pl/sjp/fantomatyka;2557503.html

Kieszek, I. (2016). Wirtualizacja rzeczywistości i nowe technologie jako temat filmowy „Matrix” Wachowskich i „Kongres” Folmana. Do Źródeł. Rocznik humanistyczny, 14(12/14), 131–194.

McKinley, K. (13 marca 2018). „Exceptional” reception for cutting-edge training programs. https://www.sudbury.com/local-news/exceptional-reception-for-cutting-edge-training-programs-861437

Mikołajczyk, K. (2019). VR w edukacji – subiektywny przegląd możliwości. e-mentor, 79(2). https://doi.org/10.15219/em79.1410

Milgram, P., Takemura, H., Utsumi, A, Kishino, F. (1994). Augmented reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum. Proceedings of SPIE, 2351, 282–292. https://doi.org/10.1117/12.197321

Schmitt, E. E. (2008). Tektonika uczuć. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sulenta, P. (2013). Ogół czy konkret przedmiotem ludzkiego poznania? Rozważania na podstawie q. 2 a. 6. „Quaestiones disputatae De veritate –De scientia Dei”. Rocznik Tomistyczny, 2, 113–135.

Tabak, W. (2020). Publiczność w wirtualnej rzeczywistości. Didaskalia, 155, 147– 179. https://doi.org/10.34762/0j13-y730

Wirtualny. (b.d.). [hasło w:] Słownik języka polskiego PWN. Pobrane 18 października 2021 z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/wirtualny

Zespół projektowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. (2018). Skrypt opisujący interakcję osoby szkolonej z wirtualnym środowiskiem. Kraków.