Przygotowanie straży pożarnej do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach zabytkowych – krótka analiza ofert i programów szkolenia

Jacek Smyczyński,

Krzysztof T. Kociołek

Abstrakt

Obiekty zabytkowe wymagają szczególnej ochrony na wypadek sytuacji kryzysowej związanej z siłami natury i żywiołami. W artykule dokonano analizy programów kształcenia podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w działania ratownicze w aspekcie specjalistycznego przygotowania do ratowania dziedzictwa narodowego.


Preparing firefighters for rescue and firefighting operations in historic buildings – a brief analysis of training offers and programs

Historical sites require special protection in the event of an emergency situation related to the forces of nature and the elements. The article analyzes the training programs of those directly involved in rescue operations in terms of specialized preparation for saving national heritage.

Keywords: Monument protection, armed conflict, emergencies, education system of the State Fire Service, rescue operations, fire education, fire training, courses, monument evacuation, cultural heritage, historic site

Słowa kluczowe: ochrona zabytków, konflikt zbrojny, sytuacje kryzysowe, system kształcenia PSP, działania ratownicze, edukacja pożarnicza, szkolenia pożarnicze, kursy, ewakuacja zabytków, dziedzictwo kulturowe, obiekt zabytkowy
References

Bednarek, J., Bielicki, P. (1997) Podstawy psychologii, pedagogiki i metodyki kształcenia pożarniczego. Warszawa: Firex.

Kołodziejski, D. (2005). Proces kształcenia i jego formy organizacyjne. W: C. Dobrodziej, A. Kubicka, M. Olbryś, M. Urbańska, M. Gołębiewski, M. Kicka,

D. Kołodziejski; C. Dobrodziej (red.), Podstawy pedagogiki i psychologii dla słuchaczy kursu kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej, s. 15–28. Warszawa: Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej. (21 września 2020a). System kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej w Polsce. https://www.gov.pl/web/kgpsp/system-ksztalcenia

Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej. (21 września 2020b). W zawodzie inżynier pożarnictwa. https://www.gov.pl/web/kgpsp/w-zawodzie-inzynier-pozarnictwa

Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej. (21 września 2020c). W zawodzie strażak, https://www.gov.pl/web/kgpsp/w-zawodzie-strazak

Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej. (21 września 2020d). W zawodzie technik pożarnictwa. https://www.gov.pl/web/kgpsp/w-zawodzie-technik-pozarnictwa

Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej. Biuro Szkolenia. (2015). Zasady organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. https://zosprp.pl/wp-content/uploads/2022/01/Zasady_OS_OSP_2015.pdf

Ochrona dóbr kultury w sytuacji kryzysowej i wojny – projekt edukacyjny. (b.d.). Pozyskano 28 czerwca 2022 z: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/uczelnia/finansowane-ze-srodkow-efs/item/3809-miedzysektorowe-wyzwania-specjalista-ds-ochrony-dobr-kultury-na-wypadek-sytuacji-kryzysowej-i-wojny-opracowanie-programu-studiow-podyplomowych-dedykowanych-pracownikom-dzialajacym-na-pograniczu-dziedzin,%20dost%C4%99p%2028%20czerwca%202022%20r

Okoń, W. (2016) Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Program szkolenia przygotowującego do egzaminu dopuszczającego do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych. (3 czerwca 2022). https://www.gov.pl/attachment/5f5d44ec-c746-4bb2-810c-f219399b2ca9

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2004 nr 212, poz. 2153).

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. (b.d.). Wydawnictwa SA PSP. Pozyskano 28 czerwca 2022 z: https://www.sapsp.pl/index.php/pl_pl/wydawnictwa-2/wydawnictwa-sa-psp

Szkoła Głowna Służby Pożarniczej. (b.d.). Plany i programy studiów. Pozyskano 28 czerwca 2022 z: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=3132

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 869, z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1940, z poźn. zm.).