Znaczenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w ochronie obiektów dziedzictwa kulturowego w zasobach lokalnych społeczności

Robert Marcin Wolański,

Jan Giełżecki

Abstrakt

W artykule przedstawiono kluczowe elementy realizacji pierwszej pomocy ratowniczej w odniesieniu do obiektów dziedzictwa kulturowego usytuowanych poza obszarami siedzib powiatów. Zwrócono uwagę na konieczność aktywnego udziału społeczności lokalnych w bieżącej ochronie obiektów dziedzictwa materialnego. Przedstawiono znaczenie udziału jednostek ochotniczych straży pożarnych w skutecznej realizacji zadań wobec zagrożeń. W krótkim opracowaniu podkreślono rolę udziału zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej na samochodach specjalnych z drabiną mechaniczną lub samochodów specjalnych z podnośnikiem w podawaniu prądów gaśniczych na górne elementy konstrukcji obiektów. Wskazano zabytki Szlaku Architektury Drewnianej jako obiekty szczególnie podatne na zagrożenia pożarowe i odniesiono się do możliwości skutecznej interwencji.

 

The importance of fire protection units in the protection of cultural heritage objects in the resources of local communities

The article presents the key elements of the implementation of first aid rescue in relation to cultural heritage objects located outside the areas of county seats. Attention was drawn to the necessity of active participation of local communities in the ongoing protection of material heritage objects. The importance of the participation of volunteer firefighting units in the effective implementation of all hazards is presented. The short paper emphasizes the role of the participation of deputies of fire protection units on special cars with a mechanical ladder or special cars with a hoist in the application of firefighting currents to the upper elements of the structure of objects. Monuments of the wooden architecture route were indicated as objects particularly susceptible to fire hazards, and reference was made to the possibility of effective intervention.

Keywords: cultural heritage fire protection, fire protection units, wooden architecture trail, fire access, first rescue aid

Słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa dziedzictwa kulturowego, jednostki ochrony przeciwpożarowej, szlak architektury drewnianej, dojazd pożarowy, pierwsza pomoc ratownicza
References

Chodubski, A. (2014). Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 7(3), 331–349.

Gromek, P. (2018). W sieci ratownictwa. Warszawa: Szkoła Głowna Służby Pożarniczej. Gromek, P., Hryszkiewicz, D. (red.) (2017). Komunikacja kryzysowa w ratownictwie. Warszawa: Wyd. SGSP.

Janik, P. (2005). Analiza zagrożenia pożarowego w obiektach zabytkowych w Polsce w latach 1999–2004. Wybrane metody oceny ryzyka pożaru [materiały konferencyjne]. W: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń (s. 43–56). Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Jaskołowski, W. (2014). Bezpieczeństwo pożarowe budynków – prognozy na przyszłość. Zeszyty naukowe SGSP, 52(4), 116–123.

Kabat, S. (2017). Brandschutz in historischen Bauten Maßnahmen – Denkmalschutz – Beispiele. Koln: Feuer TRUTZ Network.

Kielin, A., Luzar A. (2019). Charakterystyka działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach muzealnych i zabytkowych na terenie miasta Krakowa w latach 2010–2019 [materiały konferencyjne]. W: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – nowoczesne technologie w ochronie dziedzictwa (s. 136–142). Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Głowna Państwowej Straży Pożarnej. (2020). Metodyka budowy planu sieci jednostek ochotniczych jednostek straży pożarnych przewidzianych do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Warszawa.

Krol, B. (2019). Problemy stosowania urządzeń i środków gaśniczych w ochronie obiektów dziedzictwa materialnego [materiały konferencyjne]. W: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – nowoczesne technologie w ochronie dziedzictwa (s. 127–130). Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Laskowska, B. (2013). Zagrożenia współczesnego Polaka – perspektywa socjopsychologiczna. Colloquium, 3, 87–96.

Organizacja KSRG. (b.d.). Pobrane 12 listopada 2021 z: https://www.gov.pl/web/kgpsp/organizacja-ksrg

PN-EN 1846 1 – Samochody pożarnicze – wymagania ogólne.

Ridder, A., Cimolino, U., Fuchs, M., Sudmersen, J., Volkmar, G. (2017). Gaszenie pożarów wewnętrznych. tłum. J. Kielin. Jozefów: Centrum Naukowo-Badawcze im. Jozefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy.

Rochala, P. (2017). Pożary obiektów zabytkowych w ostatnich latach – przyczyny i statystyki. [materiały konferencyjne]. W: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – wybrane aspekty ewakuacji osób i zbiorów (s. 31–37). Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo--gaśniczego (Dz.U. 2021, poz. 1737).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2014, poz. 1317).

Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych UJ. (b.d.). Klasyfikacja zagrożeń. Pobrane 8 września 2022 z: https://soinso.uj.edu.pl/klasyfikacja-zagrozen

Seweryn, J. (2005). Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektu zabytkowego na przykładzie drewnianego obiektu sakralnego [materiały konferencyjne]. W: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń (s. 100–108). Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Sojka W. (2017). Współczesne zagrożenia Polski jako kategoria naukowa i element projekcji bezpieczeństwa państwa. W: J. Zimny (red.), Współczesne zagrożenia naturalne i cywilizacyjne (s. 11–46). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Susło, P. (2013). Specyfika przygotowania operacyjnego i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na obiektach zabytkowych przez Państwową Straż Pożarną [materiały konferencyjne]. W: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – zagrożenia pożarowe i inne (s. 50–54). Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Szmytke, E., Kraus-Namroży, N. (2019). Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych. Zalecania eksploatacyjne i dotyczące projektowania sygnalizacji pożarowej oraz stałych urządzeń gaśniczych. Rynek Instalacyjny. Miesięcznik informacyjno-techniczny, 6, 27–32.

Szopa, T. (2016). Niezawodność i bezpieczeństwo. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Tryboń, M., Grabowska-Lepczak, I., Kwiatkowski, M. (2011). Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń XXI wieku. Zeszyty Naukowe SGSP, 41, 191–202.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 896, z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1940, z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1720, z poźn. zm.).

Wolanin, J. (2020). Inżynieria w bezpieczeństwie wewnętrznym. Warszawa: Szkoła Głowna Służby Pożarniczej.

Wolański, R., Giełżecki, J. (2005). Metody termowizyjne w rozpoznawaniu zagrożeń w obiektach zabytkowych [materiały konferencyjne]. W: Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń (s. 59–73). Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

https://www.gov.pl/web/kgpsp.