Problemy stosowania środków i urządzeń gaśniczych w ochronie przeciwpożarowej obiektów podlegających szczególnej ochronie w tym zabytkowych

Bernard Król

Abstrakt

Ochrona przeciwpożarowa obiektów zabytkowych jest istotnym, ale również trudnym zagadnieniem technicznym i organizacyjnym. Największym i kluczowym wyzwaniem jest niedopuszczenie do rozwoju pożaru, zwłaszcza do rozmiarów skutkujących poważnymi i nieodwracalnymi zniszczeniami. Artykuł przedstawia wybrane aspekty stosowania urządzeń i środków gaśniczych, skupiając się na ich potencjalnym negatywnym wpływie na chronione obiekty. Analizie poddano cały zakres możliwości reagowania i działania w celu uniemożliwienia rozwoju pożaru, od fazy jego wykrycia po interwencję profesjonalnych służb ratowniczych. W konkluzji stwierdzono, że najistotniejsze jest szybkie wykrycie pożaru i w zależności od warunków lokalnych stworzenie możliwości działania automatycznych systemów gaśniczych lub interwencji straży pożarnej.


Problems of using fire extinguishing agents and equipment in fire protection of objects subject to special protection, including historic buildings

Fire protection of historic buildings is an important but also difficult technical and organizational issue. The greatest and most significant challenge is to prevent the development of fire, especially to a size resulting in serious and irreversible damage. The article presents selected aspects of the use of firefighting equipment and agents, focusing on their potential negative impact on protected facilities. The entire range of response options and actions to prevent the development of a fire, from the phase of its detection to the intervention of professional emergency services, is analyzed. In conclusion, it was found that the most important thing is to quickly detect a fire and, depending on local conditions, create the possibility of automatic firefighting systems or fire department intervention.

Keywords: fire protection, extinguishing agents and systems, heritage, historical buildings

Słowa kluczowe: ochrona przeciwpożarowa, środki i systemy gaśnicze, dziedzictwo, budynki zabytkowe
References

ISO 14520-11: 2016: Gaseous fire-extinguishing systems –Physical properties and system design –Part 11: HFC 236fa extinguishant.

NFPA 2001: 2022. Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems.

Popławska-Jach, J., Goworek, P., Kozakiewicz, J., Kania-Szarek, A. (16 kwietnia 2019). Zakazy stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) z bardzo wysokim współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP) i wprowadzania do obrotu urządzeń zawierających te gazy lub od nich uzależnionychwww.cro.ichp.pl/aktualnosci/zakazy-stosowania-fluorowanych-gazow-cieplarnianych-f-gazow-z-bardzo-wysokim-wspolczynnikiem-globalnego-ocieplenia-gwp-i-wprowadzania-do-obrotu-urzadzen-zawierajacych-te-gazy-lub-od-nich-uzaleznionych-,p1206911020.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014, poz. 1240).

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. 2020, poz. 2065).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 869, z poźn. zm.).

Wolny, P. (2019). Analiza efektywności gaśniczej systemów hybrydowych wykorzystujących mgłę wodną z czynnikiem roboczym w postaci gazów obojętnych [niepublikowana rozprawa doktorska]. Szkoła Głowna Służby Pożarniczej.