Znaczenie Państwowej Straży Pożarnej w ochronie dóbr kultury – rola Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Marek Chwała

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę ochrony, zabezpieczenia dóbr kultury oraz zadań jakie realizuje w tym zakresie Państwowa Straż Pożarna. W publikacji skoncentrowano się na ukazaniu roli, jedynego w Polsce, Wydziału Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, działającego w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

 

The importance of the State Fire Service in the protection of cultural property – the role of the Training Department for the Protection of Population and Cultural Property at the Fire Service College of the State Fire Service in Krakow

The article deals with the issue of protection, securing cultural property and the tasks that the State Fire Service performs in this regard. The publication focuses on showing the role, the only one in Poland, of the Department of Training for the Protection of Population and Cultural Property, operating at the Fire Service College of the State Fire Service in Krakow.

Keywords: protection of cultural property, State Fire Service, national heritage

Słowa kluczowe: ochrona dóbr kultury, Państwowa Straż Pożarna, dziedzictwo narodowe
References

Broda, A. (2001). Bezpieczeństwo dóbr kultury – stan obecny i perspektywy. W: K. Sałaciński (red.), Bezpieczeństwo dóbr kultury. Nowe idee i technologie (s. 17–22). Warszawa: Ministerstwo Kultury. Biuro Spraw Obronnych.

Działalność Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy. (b.d.). Pozyskano 10 maja 2022 z: http://www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/polski-komitet-blekitnej-tarczy/dzialalnosc.php.

Kozubal, M. (17 lipca 2022). UNESCO: Niszczenie zabytków celem Rosjan. https://www.rp.pl/konflikty-zbrojne/art36712491-unesco-niszczenie-zabytkow-celem-rosjan.

Layton, R., Stone, P., Thomas, J. (2003). Destruction and conservation of cultural property. London: Routledge.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. (2020). Ochrona dziedzictwa. Pozyskano z: http://irmir.pl/wp-content/uploads/2020/07/Ochrona-dziedzictwa.pdf.

Niciński, K., Sałaciński, K. (2009). Planowanie ochrony zabytków na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń. Poradnik dla organów administracji publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych. Kraków: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Sałaciński, K. (2015). Polski Komitet Błękitnej Tarczy – ważne ogniwo ochrony dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń. W: K. T. Kociołek (red.), Zeszyty Naukowe Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ochrona Dóbr Kultury na Wypadek Szczególnych Zagrożeń – Bezpieczeństwo Użytkowania Obiektów Zabytkowych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 4–6 listopada 2015 r. w Krakowie, Niepołomicach i Mysłowicach. Kraków: Wydawnictwo Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. (b.d.). Błękitna Tarcza. Pozyskano 5 maja 2022 z: https://sapsp.pl/index.php/pl_pl/blekitna-tarcza

Pavlyshyn, M. (2022). Destruction of historic sites and heritage during Russia’s war on Ukraine, Teaching History, 56(2), 4–12.

Purchla, J. (2014). Dziedzictwo kulturowe a kapitał społeczny. W: A. Rottermund (red.), Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe. Materiały pokonferencyjne (s. 21–30). Warszawa: Polski Komitet do spraw UNESCO. Pozyskano z: https://www.unesco.pl/dlaczegoijak/Dlaczego_i_jak_w_nowoczesny_sposob.pdf

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tj. Dz.U. 1999 nr 98, poz. 1150, z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1940, z poźn. zm.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840).

Zajadło, J., Zeidler, K. (2003). Prawna ochrona zabytków na wypadek wojny, Ochrona Zabytków, 1–2, 116–121.

Zarządzenie nr 53/2021 Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Ziobro, J. (2015). Współdziałanie Państwowej Straży Pożarnej z Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 15(2), 79–93.