Instrukcje dla Autorów

Wytyczne do publikacji w czasopiśmie „Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego” wydanego przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.


Propozycje tekstów do publikacji mogą być przesyłane na adres mailowy Wydawnictwa: wydawnictwo@sapsp.pl

  • Artykuł należy przygotować w języku polskim
  • Tekst należy przygotować w edytorze MS Word z zastosowaniem czcionki Times New Roman, rozmiar  12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy – 2.5 cm, tekst wyjustowany.
  • Maksymalna ilość znaków ze spacją w przygotowywanym artykule to 40 000 wraz z przypisami i bibliografią.
  • Obowiązuje standard redagowania przypisów (w formie odsyłaczy bibliograficznych) i bibliografii ustalony przez American Psychological Association - APA.


Wzór przypisów:

a) publikacja 1 autora:

Nazwisko autora (data) tekst.

Przykład:  Stęplewski (2008) stwierdza, że....

Badania wskazują, iż ... (Stęplewski, 2008).

b) publikacja 2 autorów:

Zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji.

Przykład: Jak sugerują Aleksandrowicz i Wawrzyk (2010)...
Badania wskazują, iż... (Aleksandrowicz,  Wawrzyk, 2010).

c) publikacja 3-5 autorów:

Przywołując pracę po raz pierwszy należy podać nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinakami i stawiając spójnik „i” pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami.

Przykład: Jak sugerują Stęplewski, Aleksandrowicz i Wawrzyk (2014) ...

Badania (Nowak, Kowalski i Kliś, 2014) wskazują, iż...

Przy kolejnych odwołaniach do tej samej pracy można zastosować określenie
„i współpracownicy”.

d) publikacja 6 i więcej autorów:

Należy wymienić nazwisko tylko pierwszego autora, zarówno gdy praca cytowana jest po raz pierwszy jak i w późniejszych przywołaniach.

e) powołując się na kilka prac należy wymienić je alfabetycznie, według nazwiska autora;

f) powołując się na kilka prac tego samego autora, wydanych w tym samym roku, po dacie podajemy oznaczenia a,b.c.


Bibliografia

Bibliografia powinna być stworzona alfabetycznie.

Wzór tworzenia zapisu bibliograficznego:


a) dla książki

Nazwisko/Nazwiska autora/-ów, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Np. Wawrzyk, P. (2009). Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.


b) dla książki napisanej pod redakcją:

Nazwisko/Nazwiska,I (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

np. Ura, E., Piperzyn, S. (red.) (2015). Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.


c) rozdziału w pracy zbiorowej:

Nazwisko/Nazwiska, I. (rok). Tytuł rozdziału. W:  Nazwiska (red.), Tytuł książki (strony rozdziału). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Ziarko, J. (2010). Dylematy metodologiczne bezpieczeństwa jako nauki. W: R. Kwieciński (red.), Bezpieczeństwo. Wymiar współczesny i perspektywy badań, (s. 60-90). Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.


d) artykuł w czasopiśmie:

Nazwisko/Nazwiska, I (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strony artykułu.

Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego.


e) źródła internetowe:

Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, tom(nr), strony. Pozyskano
z: adres strony www.

Jeśli cytowany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem
w czasopiśmie, rozdziałem w książce czy też książką należy podać autora, datę publikacji, tytuł, informację o stronie skąd został pobrany tekst.


Struktura artykułu:

1. Imię i nazwisko Autora, afiliacja, numer ORCID

2. Tytuł artykułu w języku polskim

3. Tytuł artykuły w języku angielskim

4. Tekst właściwy z podziałem na śródtytuły

5. Streszczenie w języku polskim

6. Streszczenie w języku angielskim

7. Słowa klucz w języku polskim

8. Słowa klucz w języku angielskim

9. Bibliografia