Dans les murs mais aussi “hors les murs”: An Australian view

Penelope Collet

Abstrakt

Na Wydziale Nauczania Uniwersytetu La Trobe w rolniczym Bendigo od roku 1958 istnieje licząca prawie 400 dzieł sztuki kolekcja. Jej historia i wartość naukowa są przedmiotem badań. Zbiory są skatalogowane.
W Australii, podobnie jak w Europie, zmieniająca się polityka zarządzania stara się przystosować do kryzysu, który nie ominął również muzeów uniwersyteckich. Zmiany te w wielu przypadkach odnoszą się do zmniejszania kosztów oraz uzasadniania podejmowanychjavascript:void(0) przedsięwzięć. Artykuł ten bada możliwości rozwoju i wykorzystywania wymienionej wyżej kolekcji, mając na względzie jej fi zyczne bezpieczeństwo i konserwację. Wzorując się na przykładzie Musee des arts et metiers w Paryżu, oraz Gathering the Jewels (strona internetowa Welsh Cultural History), autorka rozważa możliwości zastosowania nowych technologii w wykorzystaniu tejże kolekcji do kształcenia nauczycieli, badań naukowych i pomocy dla szkół.

Słowa kluczowe: museums, university museums, university collections
References

Bedford E., Art, Galleries and Education, “Australian Art Education”, 26(2), 2003, pp.12-17.

Buffington M.L., Six themes in the History of Art Museum Education [in:] P.Villeneuve (ed), From Peripheryto Center. Art Museum Education in the 21st Century, Reston, VA, USA: NAEA, 2007,pp. 12-20.

Ferriot D., Le musée de sciences: quel role pour les musée universitaires,  “ICOM Study Series”, 11, 2003,pp. 17-18.

Kozak Z.R., Promoting the past, reserving the future: British university  heritage collections identity marketing. PhD thesis. St. Andrews University, Scotland 2007.

Lourenco M.C., Contributions to the history of university museums and collections in Europe, “Museology”, 3, 2003, pp. 17-26.

Wallace S., Chalanges for University Museums: Museums, Collections and  their Communities, “ICOM Study Series”, 11, 2003, pp. 28-30.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.