Obiekty życiowej pasji - kolekcja medyczna Muzeum Historii Medycyny  i  Farmacji  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jako zbiór indywidualnych historii

Magdalena Grossmann

Abstrakt
Collecting has always entailed the passion on the part of the collector of particular artefacts. However, the exhibits gathered in the Museum of the History of Medicine and Pharmacy of the Medical University of Bialystok appeal to visitors mainly through the stories of their owners. They reflect the life’s passions of the medical environment and form part of the huge cultural heritage of the region as well as of the Polish science.
Słowa kluczowe: muzeum medyczne, historia medycyny i farmacji, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, lekarze Podlasia
References

Abt J., The origins of the public museum [w:] A companion to museum studies, red. S. Macdonald, Chichester 2011, s. 115–135.

Afryka w Warszawie. Dzieje afrykańskiej diaspory nad Wisłą, red. P. Średziński, M. Diouf, Warszawa 2010.

Andrzej Witold Wrocisław Danysz [w:] Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 1950–2013, red. L. Chyczewski, M. Grassmann, P. Radziejewski, M. Piszczatowska, Białystok 2013, s. 84–89.

Baudrillard J., The system of collecting [w:] The cultures of collecting, ed. J. Elsner, R. Cardinal, London 1994, s. 7–24.

Bernacki E., Kazanowska W., Aleksander Krawczuk (1913–1985), „Białostocczyzna” 1996, nr 4, s. 117–119.

Crew S.R, Sims J.E., Locating Authenticity: Fragments of a Dialogue [w:] Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display,red. I. Karp, S. Lavine, Washington–London 1991, s. 159–175.

Dean D., Museum Exhibition. Theory and practice, London–New York 2005.

Dzierżykray-Rogalski T., Kierunki naukowe Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1950–1963, „Człowiek w Czasie i Przestrzeni” 1963, z. 4, s. 147–148.

Dzierżykray-Rogalski T., Sensacje w Faras, Warszawa 1991.

Gabrel E., Suchowola, jej przeszłość i teraźniejszość, Suchowola 2012.

Grassmann M., Rewelacyjne eksponaty w Muzeum UMB, „Medyk Białostocki” 2015, nr 2, s. 15.

Grassmann M., Szpitale cywilne Białegostoku w okresie od XVII wieku do wybuchu II wojny światowej [w:] Szpitalnictwo na Górnym Śląsku. Szpitale polskie w XIX–XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem regionu Śląska, red. A. Marek, B. Urbanek, Katowice 2016, s. 42–60.

Grassmann M., Zachowywanie dziedzictwa medycznego na przykładzie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, „Medycyna Nowożytna” 2013, t. 19, z. 2, s. 217–230.

Kurowska-Dąbrowska T., Aleksander Krawczuk, Zeszyty Historyczne OIL 2012, t. V, nr 3, s. 49–52.

Maria Zofia Byrdy [w:] Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, red. L. Chyczewski, M. Grassmann, P. Radziejewski, M. Piszczatowska, Białystok 2013, s. 94–99.

Suchocka I., Stanisław Wakuliński. Rzeźba, katalog wystawy w Galerii Sleńdzińskich, Białystok 2009.

Tadeusz January Mieczysław Dzierżykray-Rogalski [w:] Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, red. L. Chyczewski, M. Grassmann, P. Radziejewski, M. Piszczatowska, Białystok 2013, s. 76–83.

Wakuliński S., Działalność pracowni plastycznej, „Człowiek w Czasie i Przestrzeni” 1963, z. 4, s. 169.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.