Opuscula Musealia,Volume 25 (2018), Volume 25

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Rok wydania: 2018

Artykuły pokonferencyjne: Tożsamość i dziedzictwo.

Muzea uczelniane. 22–24 XI 2017. Kraków

Słowa kluczowe: Muzeum Polskie w Muri, zbiory historyczne Zygmunta Stankiewicza w Szwajcarii, likwidacja Muzeum Polskiego na zamku w Muri, polskie zbiory w Szwajcarii , Polish Museum in Muri, historical collection of Zygmunt Stankiewicz in Switzer- land, liquidation of the Polish Museum at the castle in Muri, Polish collections in Switzerland, analiza ikonograficzna portretów Rembrandta z Zamku Królewskiego w Warszawie, wymowa symboliczna portretów, analiza antropologiczna sportretowanych osób, nazwa dla obu dzieł w kontekście rozpoznanego przedstawienia , iconographic analysis of the portraits of Rembrandt from the Royal Castle in Warsaw, symbolism of portraits, anthropological analysis of portrayed persons, name for both works in the context of the recognised presentation, Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, Aula Leopoldina, Oratorium Marianum, Sala im. Stefana Banacha, Śląski Uniwersytet im. Fryderyka Wilhelma , Wroclaw University Museum, Stephan Banach’s Room, Silesian University of Frederick Wilhelm, muzeum, muzeum uczelniane, misja muzeum, antropologia kulturowa, dziedzictwo, tożsamość, idee, rzeczy, myśli, emocje , museum, university museum, museum’s mission, cultural anthropology, heritage, identity, ideas, objects, thoughts, emotions, v , the University of Agriculture in Kraków, the Professors of the University of Agriculture, kolekcja, eksponat, minerał, prawo , collection, exhibit, mineral, law , Centrum Historii, Politechnika Białostocka, historia techniki i inżynierii, edukacja , History Centre, the University of Technology in Bialystok, technology and technique history, education, zespół koszarowy w Krakowie, areszt austro- -węgierski, semiofor, dziedzictwo miejsca , barrack complex in Cracow, Austro-Hungarian prison, semio- phor, the place’s heritage, art branding, marka, Muzeum Uniwersytetu Opolskiego , brand, the Museum of the Opole University, DNA, aDNA, izolacja DNA , DNA isolation, muzealnictwo medyczne, medycyna sądowa, biologia molekularna , medical museum science, forensic medicine, molecular biology, uczelnia, rzecz, muzealium, istota rzeczy, polityka kolekcjonowania, wystawa muzealna, zarządzanie kolekcją, historia, przeszłość, przyszłość, praktyka kulturowa , university, object, musealium, the heart of the matter, collection strategy, museum exhibition, collection management, history, past, future, cultural practice, elektroniczne bazy danych, kolekcje muzealne, dziedzictwo techniczne, dziedzictwo naukowe , digital data base, museum collections, technical heritage, scientific heritage, społeczność akademicka, działalność muzealna , academic community, museum operations, geologia, muzeum geologiczne, kolekcja geologiczna, nauki o Ziemi , geology, geological museum, geological collection, Earth sciences, Afryka, dendrologiczne okazy, Dyakowska, etnobotanika, historia botaniki, Jawa, Kraków, muzeum botaniczne, karpologiczne okazy, „Kilimandżaro 75”, Kornaś, Medwecka-Kornaś, Ogród Botaniczny, Olech, Raciborski, relacje przyroda – nauka – kultura, Rostafiński, Szafer, Śniadecki, Uniwersytet Jagielloński, Warszewicz, Africa, Botanic Garden, botanical museum, carpological specimens, Cracow, dendrological specimens, ethnobotany, history of botany, Jagiellonian University, Java, ‘Kilimanjaro 75’, nature – science – culture relations, muzea, rynek sztuki, kradzież dzieł sztuki, szabrownictwo, nielegalny eksport , Museums, art market, theft, looting, illegal export, Szymon Czechowicz, 18th century artist’s workshop, identification of drawing tools, non-invasive examination (RS, XRF, NIR, IRFC), malarstwo XVIII wieku, technologia i technika malarska, Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu, Ch.W.E. Dietrich (1712–1774), malarstwo niemieckie, traktat de Mayerne’a, traktat de Lairesse , 18th century painting, painting technology and technique, the University Museum in Torun, German painting, de Mayerne’s treatise, de Lairesse’s treatise, Gustaw Manteuffel, Inflanty Polskie, Ryga, Łotwa, łańcuch rektorski / Gustaw Manteuffel, Polish Livonia, Riga, Latvia, rector’s chain, kaseta, Wyspiański, lilie , casket, lilies

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kształtowanie tożsamości. 25 lat Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 9-19
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.001.9598

Muzeum uczelniane: muzeum idei/ muzeum rzeczy

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 21-33
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.002.9599

Profesorowie Uniwersytetu Rolniczego i ich twórczość pozazawodowa

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 35-47
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.003.9600

Eksponaty i kolekcje geologiczne w ujęciu prawnym

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 49-58
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.004.9601

Centrum Historii Politechniki Białostockiej

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 59-67
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.005.9602

Od aresztu w twierdzy do instytucji kultury, czyli muzeum uczelniane w historycznym budynku

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 69-80
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.006.9603

Art branding i jego rola w działalności muzeum – na przykładzie Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 81-91
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.007.9604

Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część pierwsza: Kopalne DNA – historia odkryć, perspektywy i problemy

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 93-99
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.008.9605

Muzealnictwo: nowoczesne technologie w służbie historii. Część druga: Mokre preparaty muzealne jako źródło nowych informacji o przeszłości

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 101-107
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.009.9606

Czy potrzebne są muzea uczelniane?

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 109-114
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.010.9607

Elektroniczne bazy danych jako sposób ochrony dziedzictwa naukowego i technicznego na podstawie doświadczeń francuskich

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 115-125
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.011.9608

Muzeum uczelniane w służbie społeczności akademickiej

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 127-133
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.012.9609

Najcenniejsze naukowo zbiory Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 135-145
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.013.9610

Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – przeszłość i teraźniejszość

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 147-175
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.014.9611

Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Inflanckie korzenie łańcucha rektorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1900 roku

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 209-226
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.017.9614

Kaseta Stanisława Wyspiańskiego z motywami lilii w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 227-244
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.018.9615

Konserwacja zabytków

Nieinwazyjne badania szkiców Szymona Czechowicza (1689–1775) ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 177-188
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.015.9612

Obraz ,,Alegoria życia” z kolekcji prof. Wiesława Litewskiego, Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu. Historia, technologia i technika

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 189-208
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.016.9613

Kolekcje muzealne

Muzeum Polskie w Muri już nie istnieje

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 245-260
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.019.9616

O portretach Rembrandta z Zamku Królewskiego w Warszawie – analiza przedstawienia a zdefiniowanie tematu i określenie sportretowanych osób

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 261-285
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.020.9617

Zagadnienia prawne

Muzea a ryzyka związane z globalizacją rynku sztuki

Opuscula Musealia, Volume 25 (2018), Volume 25, s. 287-310
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843852.OM.17.021.9618