Eksponaty i kolekcje geologiczne w ujęciu prawnym

Adam Grajewski

Abstrakt

Exhibits and geological collections in terms of legal regulations

The question of the ownership of minerals is not directly regulated by Polish law. Legislators have not sufficiently dealt with this issue, which has resulted in several problems due to the lack of regulations on the question of finding and possessing minerals. In addition, there are many collectors and meteorite hunters among mineral owners, who operate in a semi-formal sector. This situation raises many questions, e.g. who should be considered the owner of a found object, or should it be legal to search for and extract minerals without obtaining a permission or license, and how should the sale of minerals be regulated. In order to answer these questions, I will discuss the number of ambiguities in the field of legal regulations of mineral owners’ rights. I will present the main problems related to the question of mineral ownership in terms of legal regulations, and talk through suggested solutions.

Słowa kluczowe: muzeum, kolekcja, eksponat, minerał, prawo , museum, collection, exhibit, mineral, law
References

Bernatek-Zaguła I., Prawna ochrona dóbr kultury – problemy terminologiczne, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 4.

Bolewski A., Kubisz J., Manecki A., Żabiński W., Mineralogia ogólna, Warszawa 1990.

Dziubiak T., Kolekcjonowanie minerałów zawierających naturalne radionuklidy w świetle polskiego prawa, „Postępy Techniki Jądrowej” 2012, Vol. 58, z. 4.

Gadecki B., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Art. 108–120 Przepisy karne. Komentarz, Warszawa 2014.

Jagielska-Budruk A., Zabytek ruchomy, Warszawa 2011.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).

Konwencja w Paryżu z 17 maja 1970 r. (Dz.U. z 1974 r. Nr 20, poz. 106).

Kotwiecki A., Skórka M., Do kogo prawnie należą znalezione meteoryty?, „Meteoryt. Biuletyn miłośników meteorytów” 2001, nr 4 (40).

Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, red. K. Zeidler, Warszawa 2010.

Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2003.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93).

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114).

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.