Związki Jędrzeja Śniadeckiego z farmacją

Monika Urbanik

Abstrakt

Jędrzej Śniadecki’s links with pharmacy

Jędrzej Śniadecki owed his first contact with pharmacy to Jan Andrzej Szaster (1746–1793), a pharmacist from Kraków and the owner of a pharmacy called “Pod Słońcem”(“Under the Sun”), the first professor of pharmacy and medical matters in Poland. It took place during Śniadecki’s studies at the Principal School of the Realm in Kraków. He broadened his knowledge of medicinal products during his studies abroad. Upon his arrival in Vilnius in 1797, he became the head of the department of chemistry and pharmacy at Vilnius University, where he taught pharmacy in the years 1797–1804. Handwritten texts of his lectures have been preserved in the Archive, thanks to which we can precisely understand their scope today. On behalf of the university, Jędrzej Śniadecki managed the transformation of the former Jesuit Pharmacy into the University Pharmacy.

Słowa kluczowe: Jędrzej Śniadecki, historia farmacji, historia chemii / Jędrzej Śniadecki, history of pharmacy, history of chemistry
References

Arabas I., Józef Jan Celiński, „Aptekarz Polski” 2009, nr 30, s. 8, http://www.aptekarzpolski.pl/2009/03/02-2009-jozef-jan-celinski/ [dostęp: 20.09.2018].

Baliński M., Dzieła Jędrzeja Śniadeckiego, Warszawa 1840, t. 1.

Bieliński J., Cesarskie Towarzystwo Lekarskie Wileńskie, jego prace i wydawnictwa (1805–1864), Warszawa 1890.

Bieliński J., Uniwersytet Wileński (1579–1831), Kraków 1899–1900, t. 2.

Bojczuk H., Towarzystwo Medyczne Wileńskie – pierwsze półwiecze (1805–1850). Zarys dziejów, „Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną” 2000, t. 7, z. 2, s. 77.

225 lat Farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim, red. Z. Bela, Kraków 2008.

Farmacya pana Śniadeckiego, Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich, rps, F9–808.

Gawęda S., Studia akademickie Jędrzeja Śniadeckiego w Krakowie, „Archiwum Historii Medycyny” 1969, nr 1, s. 15.

Głowacki W., Wykłady farmacji Jędrzeja Śniadeckiego w Wilnie (1797–1804), Warszawa 1991.

Historya Farmacyi czytana na posiedzeniu zwyczaynem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego przez Józefa Sawiczewskiego MD. prof. zw. farmacyi w Uniwersytecie Jagiellońskim, „Rocznik Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego”, Kraków 1825.

Jaworska K., Bela Z., Historia Apteki Jezuickiej w Wilnie, „Forum Bibliotek Medycznych” 2015, nr 2, s. 365–382.

Kamińska J., Szkoła Główna Wielkiego Księstwa Litewskiego jako uczelnia oświeceniowa, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2015, nr 1, s. 55–67.

„Księga Przychodu i Roschodu Apteki Uniwersytetu Wileńskiego od 1800 do 1803”, z podpisami prof. J. Śniadeckiego i prof. J. Lobenweina, LPAH, F721/1/345 nr 19 i 22.

List Jędrzeja Śniadeckiego do Tadeusza Czackiego, Biblioteka Jagiellońska, rps, k. 18, b.d. „Pamiętnik Farmaceutyczny Krakowski” 1834, t. 1, s. 221.

Śniadecki J., Początki chemii: stosownie do teraznieyszego tey umieiętnosci stanu dla pożytku uczniów i słuchaczów ułożone y za wzór lekcyi akademickich służyć maiące, Wilno 1800.

Wolfgang J., „Dziennik Wileński” 1816, t. 4, s. 254.

Wrzosek A., J. Śniadecki, Memoriał w sprawie założenia klinik na Wydziale Lekarskim w Szkole Głównej Litewskiej, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1930, nr 1, s. 125–126.

Wrzosek A., Jędrzej Śniadecki, życiorys i zbiór pism, Kraków 1910, t. 1.

Wrzosek A., Listy Jędrzeja Śniadeckiego do Księcia Adama Czartoryskiego, „Krytyka Lekarska” 1903, nr 1, s. 1–10.