Opuscula Musealia,Volume 27 (2020), Volume 27

Redaktor naczelny: Krzysztof Stopka
Sekretarz redakcji: Maria Natalia Gajek
Rok wydania: 2020

Na okładce: Sfera armilarna, nabyta przez Salvatore Dal Negro w latach 20. XIX wieku. Muzeum Historii Fizyki, Uniwersytet w Padwie. Fot. F. Zannini.

Słowa kluczowe: Ostrohladovich, Edward Rastawiecki, Jagiellonian University Museum, Olbia, Scythians, Miłograd culture / Ostrohladowicze, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Scytowie, kultura miłogradzka, tin sarcophagi, Wawel Cathedral, documentation, conservation, Józef Łepkowski / sarkofagi cynowe, katedra na Wawelu, dokumentacja, konserwacja, Józef Łepkowski, Jagiellonian globe, America, armillary sphere, clock mechanism / Globus Jagielloński, Ameryka, sfera armilarna, mechanizm zegarowy, museum, museum-communities relationship, involvement, collaboration, accessibility, historico-cultural collections /muzeum, społeczności muzealne, relacje, zaangażowanie, współpraca, dostępność, history of science, scientific instruments, communication in science museums, sematic web, wiki / historia nauki, instrumenty naukowe, komunikacja w muzeach nauki, sieć semantyczna, Wiki, Museum of Tropical Medicine colonial pathology, Italian colonial policy, parasitology, Ethiopia, Giuseppe Franchini, medical sciences / Muzeum Medycyny Tropikalnej, patologia terenów kolonialnych, włoska polityka kolonialna, parazytologia, Etiopia, nauki medyczne, Baublys, Dionizas Poška/ Dionizy Paszkiewicz, first Lithuanian museum, protomuseum, monument, mask, performativity, communication / Baublys, pierwsze litewskie muzeum, protomuzeum, pomnik, maska, performatywność, komunikacja, Michael Bernhard Valentini, Christian Gottlieb Jöcher, Johann Daniel Major, museographic publications, Gdańsk book collections, European natural history collections of the 17th and 18th centuries / M.B. Valentini, Ch.G. Jöcher, J.D. Major, publikacje muzeograficzne, księgozbiory gdańskie, europejskie kolekcje przyrodnicze XVII i XVIII wieku, old medicines, pharmacy, majolica, Mateusz B. Grabowski / dawne leki, muzeum, apteka, majolika, Mateusz B. Grabowski, churches, plant ornaments, Christian and folk plant symbols, natural history basis of cultural heritage / kościoły, ornamenty roślinne, symbolika roślinna chrześcijańska i ludowa, przyrodnicze podstawy dziedzictwa kulturowego, University of the Third Age, museum education, seniors, museum lessons, older people, Uniwersytet Trzeciego Wieku, edukacja muzealna, seniorzy, lekcje muzealne, osoby starsze

Ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sortuj według

Znalezisko olbijskiego „asa” w Ostroladowiczach na Białorusi

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 7–22
DOI 10.4467/20843852.OM.20.001.13740

Dokumentacja rysunkowa sarkofagów królewskich z katedry na Wawelu ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej wykorzystanie podczas prac konserwatorskich

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 23–37
DOI 10.4467/20843852.OM.20.002.13741

Złoty Globus Jagielloński ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – niezwykły obiekt z fascynującą historią

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 39–65
DOI 10.4467/20843852.OM.20.003.13742

Kolekcje muzealne w Polsce i za granicą

Museum – meeting points

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 67–81
DOI 10.4467/20843852.OM.20.004.13743

Nobili on Mobile! When the scientific instruments exhibitions are at your fingertips

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 83–100
DOI 10.4467/20843852.OM.20.005.13744

The Museum of Tropical Medicine of the University of Modena and Reggio Emilia, an international support for the Italian colonial policy between 1930 and 1943

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 101–115
DOI 10.4467/20843852.OM.20.006.13745

First Lithuanian Museum – Baublys in Dionizas Poška’s Garden

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 117–130
DOI 10.4467/20843852.OM.20.007.13746

Dzieło M.B. Valentiniego Museum museorum i inne publikacje muzeograficzne z gdańskich księgozbiorów oraz ich znaczenie w kształtowaniu zbiorów przyrodniczych i artystycznych w XVII i XVIII wieku

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 131–167
DOI 10.4467/20843852.OM.20.008.13747

Medicines from the first pharmacopoeia listed on the apothecary majolica vessels from the Mateusz B. Grabowski collection at the Museum of Pharmacy in Kraków

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 169–183
DOI 10.4467/20843852.OM.20.009.13748

Miscellanea

Motywy roślinne w architekturze sakralnej gminy Kiełczygłów i okolic (województwo łódzkie) – wybrane obiekty

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 185–205
DOI 10.4467/20843852.OM.20.011.13750

Czy skutecznie docieramy do naszych słuchaczy? Badania na podstawie zajęć ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonych w Muzeum UJ

Opuscula Musealia, Volume 27 (2020), Volume 27, s. 207–223
DOI 10.4467/20843852.OM.20.012.13751