Procedura recenzowania

PROCEDURA RECENZOWANIA

Redakcja powołuje do oceny każdej publikacji co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki
Teksty w języku obcym ocenia co najmniej jeden recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż autor recenzowanej pracy
Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review process)
Recenzja musi być sformułowana na piśmie i zakończona jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bądź jego odrzucenia
Zasady kwalifikowania publikacji są zawarte w „Instrukcji dla autorów”
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.

Formularz recenzencki