Przegląd Archiwalno-Historyczny,2021, Tom VIII

Redaktor naczelny: Krzysztof Stryjkowski
Redaktor prowadzący: Zuzanna Jaśkowska-Józefiak
Sekretarz redakcji: Piotr Józefiak
Rok wydania: 2021
Słowa kluczowe: wiek XIX, Prusy, Wielkie Księstwo Poznańskie / Prowincja Poznańska, kasaty klasztorów, 19th century, Prussia, Grand Duchy of Posen/Province of Posen, dissolution of monasteries and convents, Walerian Łukasiński, Szymon Askenazy, recepcja, historiografia polska, reception, Polish historiography, Ludwik Stolarzewicz, Helena Stolarzewiczowa, kultura w Łodzi, lata 20. XX w., lata 30. XX w., Helena Stolarzewicz, culture in Łódź, 1920s, 1930s, żydowskie gminy wyznaniowe, Wielkopolska, Pałuki, komasacja, majątek gminy wyznaniowej, synagoga, Jewish religious communities, Greater Poland and Pałuki, land consolidation, religious community property, synagogues, samorząd, organizacja urzędu, kadry administracji, organizacja pracy kancelaryjnej, przepisy kancelaryjne / local government, office organization, administrative staff, chancellery organization, chancellery regulations, komunizm, opór społeczny, konspiracja, młodzież, Wielkopolska / communism, social resistance, conspiracy, youth, Greater Poland, lotnictwo, wojskowa służba archiwalna, służba archiwalno-historyczna, II wojna światowa, Komisja Historyczna przy Dowództwie Polskich Sił Powietrznych w Paryżu, Biuro Historyczne Sił Powietrznych, Biuro Historyczne Lotnictwa / air force, military archival services, archival and historical service, Second World War, Historical Commission at Polish Air Force Command in Paris, Air Force Historical Bureau, Aviation Historical Bureau, Archiwum Państwowe w Poznaniu, sprawozdania, Wydział Archiwów Państwowych, gromadzenie, II wojna światowa, zasób / State Archive in Poznań, reports, Department of State Archives, collection, fond, komandoria poznańska, wczesne dyplomy, interpolacje, biskup Paweł, Władysław Laskonogi, Władysław Odonic / Poznań commandery, early diplomas, interpolations, bishop Paul, Spindleshanks, Odonic, starość, kultura chłopska, „dożywocie”, wieś wielkopolska, dwudziestolecie międzywojenne, Raul Koczalski, pogrzeb, Poznań, Rada Ministrów, Józef Cyrankiewicz / Raul Koczalski, funeral, Council of Ministers, Józef Cyrankiewicz, stan wojenny, Solidarność, korespondencja, Józef Glemp, Polska Misja Katolicka w Paryżu, II wojna światowa / martial law, Solidarity, correspondence, Polish Catholic Mission in Paris, muzea, muzealnictwo, szkolnictwo, oświata, Gdynia / museums, museum studies, education, Gdynia

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Losy zakonników i zakonnic z klasztorów skasowanych w Wielkim Księstwie Poznańskim (do 1841 r.)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 7-27
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.001.15306

Wokół recepcji Łukasińskiego Szymona Askenazego

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 29-53
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.002.15307

Życie i działalność Ludwika i Heleny Stolarzewiczów na tle życia literackiego i naukowego Łodzi w okresie międzywojennym

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 55-77
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.003.15308

Żydowskie gminy wyznaniowe pogranicza Wielkopolski i Pałuk w okresie komasacji (1932–1939)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 79-99
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.004.15309

Odbudowa administracji gminnej w Wielkopolsce po II wojnie światowej — uwarunkowania, kadry i biurowość

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 101-115
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.005.15310

Młodzież przeciwko zniewoleniu. Opór społeczny i działalność konspiracyjna wśród młodzieży szkolnej w okresie stalinowskim w świetle wybranych przykładów z różnych części Wielkopolski

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 117-138
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.006.15311

Służba archiwalna Polskich Sił Powietrznych w latach II wojny światowej

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 139-163
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.007.15312

Archiwum Państwowe w Poznaniu w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 165-181
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.008.15313

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Nieco nowego światła na niektóre z najstarszych dokumentów placówki joannitów w Poznaniu

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 183-187
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.009.15314

Starość wiejska z terenów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego. Interpretacja międzywojennych świadectw notarialnych gwarantujących „dożywocie”

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 189-210
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.010.15315

Rada Ministrów i premier Józef Cyrankiewicz wobec pogrzebu prof. Raula Koczalskiego (1884–1948) na Cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu 29 listopada 1948 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 211-223
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.011.15316

Wybrane listy Francuzów do prymasa Józefa Glempa z lat 1981–1982 w zasobie Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 225-264
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.012.15317

Spuścizna pewnej idei… Zbiory Muzeum Historii Szkolnictwa w Gdyni (1988–1994)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 265-273
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/2391-890XPAH.21.013.15318

RECENZJE I OMÓWIENIA

Księga wójtowska miasta Jarocina. Zapiski z lat 1571–1611, wyd. N. Delestowicz, Wielkopolska Dawniej i Dziś. Studia i materiały, pod. red. A. Gulczyńskiego, Poznań 2021, ss. 161

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 275-279
Data publikacji online: 2021

Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. I–IV, oprac. S. Sierpowski, J. Malinowski, Poznań 2014–2020

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 280-282
Data publikacji online: 2021

Waldemar Kiełbowski, Służyli Niepodległej. Rzecz o losach powstańców wielkopolskich 1918–1919 roku z Czerniejewa i okolic, ss. 399 + 6nlb, Gniezno 2021

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 283-285
Data publikacji online: 2021

Halina Gajdzik, Doświadczony łaską Bożą, mocny wiarą, nadzieją i miłością. Biografia księdza prałata Ignacego Rabsztyna, Bobrowniki 2020, ss. 188

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 286-290
Data publikacji online: 2021

Archiwa uczelniane w XXI wieku wobec komputeryzacji, informatyzacji i elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wprowadzenie do problematyki, pod red. B. Kierzkowskiej, A. Supruniuk, P. Bunkowskiej, Toruń 2021, ss. 269 (ilustr.)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 291-296
Data publikacji online: 2021

SYMPOZJA, ZJAZDY, KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA NAUKOWE

Dzień Archiwisty, w latach 2019–2021

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 297-303
Data publikacji online: 2021

VIII Wiosenne Spotkania Archiwalne: Dobre praktyki zarządzania dokumentacją, Toruń, 20–21 maja 2021 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 304-308
Data publikacji online: 2021

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Oblicza wojny. Przed bitwą, Łódź, 10–11 czerwca 2021 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 309-312
Data publikacji online: 2021

Konferencja naukowa Śląsk Opolski w dobie powstań 1919–1921. W setną rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego, Muzeum w Praszce, 10 września 2021 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 313-315
Data publikacji online: 2021

IV edycja Nagród dla archiwistów województwa wielkopolskiego 2020/2021

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 316-325
Data publikacji online: 2021

Konferencja naukowa „Twoje strzały tkwią w nas, a Twa ręka nas dusi”. Epidemie na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim. Wschowa–Leszno, 21–22 października 2021 r.

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 326-329
Data publikacji online: 2021

IN MEMORIAM

Roman Dąbrowski (1936–2020)

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 331-337
Data publikacji online: 2021

Henryk Kowalewicz (1925–1981). W 40. rocznicę śmierci

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2021, Tom VIII, s. 338-342
Data publikacji online: 2021