Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Redaktor naczelny: dr Patryk Dobrzycki
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc

Półrocznik „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (PBW) to czasopismo naukowe wydawane od 2009 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną porządku konstytucyjnego państwa. Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje  szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa narodowego, tj.: zagadnienia prawne, działalność instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ochronę porządku konstytucyjnego państwa, analizy aktualnego i prognozowanego stanu bezpieczeństwa w perspektywie krajowej oraz międzynarodowej.

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem merytorycznym materiałów zamieszczanych w PBW czuwają rada naukowa oraz recenzenci.

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” można znaleźć w następujących bazach danych: ERIH PLUS, Index Copernicus Journal Master List z ICV 2021: 100.00, Central European Journal for Social Science and Humanities, Polska Bibliografia Naukowa w obu wersjach językowych.

Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

ISSN 2080-1335
e-ISSN 2720-0841
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14)

Redaktor naczelny: dr Patryk Dobrzycki
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc
Opublikowano online: 11 maja 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp redaktora naczelnego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 7-8
Data publikacji online: 11 maja 2022

Artykuły i rozprawy

Geneza, teoria i praktyka rosyjskiej inżynierii przymusowej migracji. Przyczynek do badań nad kryzysem migracyjnym na wschodniej flance NATO

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 11-49
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.034.15694

Rola działań prowokatorsko-decepcyjnych w neutralizacji białoruskiej opozycji

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 50-85
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.035.15695

Fake newsy jako nowa kategoria zagrożenia systemu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w dobie kryzysu epidemicznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 86-128
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.036.15696

Zadania antyterrorystyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowane w sytuacji wystąpienia zagrożeń w przestrzeni powietrznej i na morzu – ujęcie prawne

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 129-145
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.037.15697

Czy następuje schyłek ekoterroryzmu?

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 146-185
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.038.15698

Recenzje

Monografia prawnicza Prawne aspekty funkcjonowania służb specjalnych na przykładzie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pod red. dr. Piotra Burczaniuka

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 189-198
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.039.15699

Przegląd prac konkursowych

Zmieniające się sposoby prowadzenia konfliktów zbrojnych w świetle regulacji prawnomiędzynarodowych

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 201-227
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.040.15700

Uwarunkowania zamachu stanu w Iranie w 1953 roku

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 228-258
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.041.15701

Articles in English

Foreword by Editor-in-Chief

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 261-262
Data publikacji online: 11 maja 2022

The genesis, theory, and practice of Russian coercive migration engineering. A contribution to the study of the migration crisis on NATO’s eastern flank

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 263-300
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.042.15702

The role of provocative-deceptive actions in neutralizing the Belarusian opposition

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 301-336
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.043.15703

Fake news as a new category of threat to the system of economic security of the state in the era of epidemic crisis

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 337-377
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.044.15704

Anti-terrorist tasks of the Polish Armed Forces in situations of threats in the air and sea – a legal approach

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 378-393
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.045.15705

Is there a decline in ecoterrorism?

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 26 (14), s. 394-431
Data publikacji online: 11 maja 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.21.046.15706