Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Redaktor naczelny: dr Marek Świerczek
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc

Półrocznik „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (PBW) to czasopismo naukowe wydawane od 2009 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną porządku konstytucyjnego państwa. Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje  szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa narodowego, tj.: zagadnienia prawne, działalność instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ochronę porządku konstytucyjnego państwa, analizy aktualnego i prognozowanego stanu bezpieczeństwa w perspektywie krajowej oraz międzynarodowej.

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem merytorycznym materiałów zamieszczanych w PBW czuwają rada naukowa oraz recenzenci.

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” można znaleźć w następujących bazach danych: ERIH PLUS, Index Copernicus Journal Master List z ICV 2021: 100.00, Central European Journal for Social Science and Humanities, Polska Bibliografia Naukowa w obu wersjach językowych.

Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

ISSN 2080-1335
e-ISSN 2720-0841
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15)

Redaktor naczelny: dr Patryk Dobrzycki
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc
Opublikowano online: 24 maja 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp redaktora naczelnego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 9-10
Data publikacji online: 24 maja 2023

Artykuły i rozprawy

Badanie zagrożeń w środowisku informacyjnym na przykładzie dyskusji o rusofobii w polskojęzycznym segmencie serwisu Facebook na podstawie danych z 2018 r. i z okresu styczeń–kwiecień 2022 r.

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 13-51
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.001.17651

Szturm na siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Ługańsku w 2014 r. jako przykład operacji służb specjalnych Federacji Rosyjskiej

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 52-86
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.002.17652

Szczególne rozwiązania prawne w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego adresowane do odbiorców chronionych paliw gazowych. Wybrane zagadnienia

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 87-104
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.003.17653

Problem wielokrotnego testowania w przesiewowych badaniach poligraficznych – implikacje dla bezpieczeństwa wewnętrznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 105-126
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.004.17654

Formalnoprawne podstawy udziału Morskiego Oddziału Straży Granicznej w przeciwdziałaniu pozamilitarnym sytuacjom nadzwyczajnym na polskich obszarach morskich

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 127-144
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.005.17655

Organizacja i działalność policji kryminalnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wybrane aspekty

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 145-160
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.006.17656

Artykuły recenzyjne / recenzje

Uwagi na marginesie ukraińskiego zeszytu metodycznego dotyczącego badań poligraficznych prowadzonych w celu identyfikacji rosyjskich dywersantów oraz agentów

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 163-176
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.007.17657

Monografia prawnicza Legal aspects of the European intelligence services activities pod red. dr. Piotra Burczaniuka

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 177-184
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.008.17658

Przegląd prac konkursowych

Kobiety w strukturach ISIS – realne zagrożenie czy niewinne ofiary?

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 187-206
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.009.17659

Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej jako źródło zagrożeń dla krajów bałtyckich i wpływ tych zagrożeń na bezpieczeństwo Polski

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 207-232
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.010.17660

Articles in English

Foreword by Editor-in-Chief

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 235-236
Data publikacji online: 24 maja 2023

A study of threats in the information environment on the example of discussions about Russophobia in the Polish-language section of Facebook based on data from 2018 and January-April 2022

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 237-277
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.011.17661

2014 takeover of the SBU headquarters in Lugansk as an example of the operation of the Russian special services

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 278-312
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.012.17662

Specific legal solutions in the field of energy security in the natural gas sector addressed to protected customers of gaseous fuels. Selected issues

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 313-329
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.013.17663

The issue of multiple testing in polygraph screening – implications for internal security

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 330-350
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.014.17664

Formal and legal basis for the participation of the Maritime Border Guard Regional Unit in counteracting non-military emergency situations in Polish maritime areas

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 351-368
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.015.17665

Organisation and activities of the criminal police in the interwar period. Selected aspects

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 369-385
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.016.17666

Review articles / reviews

Notes on the margins of the Ukrainian methodological notebook on polygraph research conducted to identify Russian saboteurs and agents

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2023, Numer 28 (15), s. 389-402
Data publikacji online: 24 maja 2023
DOI 10.4467/20801335PBW.23.017.17667