Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Redaktor naczelny: dr Marek Świerczek
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc

Półrocznik „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (PBW) to czasopismo naukowe wydawane od 2009 r. poświęcone interdyscyplinarnym zagadnieniom związanym z ochroną porządku konstytucyjnego państwa. Tematyka publikowanych w nim artykułów obejmuje  szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa narodowego, tj.: zagadnienia prawne, działalność instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ochronę porządku konstytucyjnego państwa, analizy aktualnego i prognozowanego stanu bezpieczeństwa w perspektywie krajowej oraz międzynarodowej.

Autorami artykułów są funkcjonariusze ABW i innych służb mundurowych RP, pracownicy naukowi wyższych uczelni, instytucji naukowych oraz ośrodków naukowo-badawczych, a także specjaliści w dziedzinach związanych z ochroną bezpieczeństwa narodowego. Nad poziomem merytorycznym materiałów zamieszczanych w PBW czuwają rada naukowa oraz recenzenci.

„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” można znaleźć w następujących bazach danych: ERIH PLUS, Index Copernicus Journal Master List z ICV 2021: 100.00, Central European Journal for Social Science and Humanities, Polska Bibliografia Naukowa w obu wersjach językowych.

Czasopismo jest nieodpłatnie dystrybuowane między innymi do organów administracji państwowej, bibliotek ośrodków szkolenia instytucji państwowych oraz wyższych uczelni, które prowadzą nauczanie na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

ISSN 2080-1335
e-ISSN 2720-0841
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14)

Redaktor naczelny: dr Patryk Dobrzycki
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc
Opublikowano online: 7 grudnia 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp Redaktora naczelnego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 9-10
Data publikacji online: 9 grudnia 2022

Artykuły i rozprawy

Protesty powyborcze na Białorusi jako narzędzie technologii politycznych. Hipoteza robocza

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 13-42
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.047.16938

Uwarunkowania, standardy i zasady współpracy Komisji Nadzoru Finansowego z wybranymi podmiotami systemu bezpieczeństwa państwa

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 43-65
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.048.16939

Ochrona informacji niejawnych w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Wybrane regulacje karne i administracyjne

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 66-89
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.049.16940

Querdenker. Nowy ruch społeczny objęty obserwacją przez niemieckie urzędy ochrony konstytucji w kontekście pandemii COVID-19

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 90-119
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.050.16941

Badania poligraficzne w Rosji

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 120-142
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.051.16942

Recenzje

Jan Kowalczyk, Bezpieczeństwo przestrzeni współczesnych miast. Przykład Wielkiej Brytanii

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 145-154
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.052.16943

Aleksandra Arkusz, Współpraca Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim w latach 1943–1945 w świetle materiałów amerykańskiej Misji Wojskowej w Moskwie

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 155-161
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.053.16944

Piotr Gałecki, Krzysztof Eichstaedt, Psychiatria sądowa

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 162-167
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.054.16945

Przegląd prac konkursowych

W kierunku cywilizacji ekologicznej w erze Xi Jinpinga

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 171-197
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.055.16946

Cyberbezpieczeństwo państw w XXI wieku na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 198-217
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.056.16947

Articles in English

Foreword by Editor-in-Chief

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 221-222
Data publikacji online: 9 grudnia 2022

Post-election protests in Belarus as a tool of political technology. Working hypothes

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 223-252
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.057.16948

Determinants, standards and principles of cooperation between the Polish Financial Supervision Authority and selected stakeholders of the state security system

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 253-274
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.058.16949

Protection of classified information in Bosnia and Herzegovina and Croatia. Selected criminal and administrative regulations

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 276-299
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.059.16950

Querdenker. New social movement under observation by German constitutional protection authorities in context of COVID-19 pandemic

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 300-328
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.060.16951

Polygraph examinations in Russia

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2022, Numer 27 (14), s. 329-351
Data publikacji online: 9 grudnia 2022
DOI 10.4467/20801335PBW.22.061.16952