Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego,2021, Numer 24 (13)

Redaktor naczelny: Anna Przyborowska
Sekretarz redakcji: Maria Kiszczyc
Rok wydania: 2021
Słowa kluczowe: imigracja, integracja, islam, politycy, poprawność polityczna, radykalizm, wielokulturowość, immigration, integration, Islam, politicians, political correctness, radicalism, multiculturalism., cyberbezpieczeństwo, strategie cyberbezpieczeństwa, Grupa Wyszehradzka, bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczeństwo informacyjne, cybersecurity, cybersecurity strategies, the Visegrad Group, ICT security, information security, służba specjalna, kodeks karny, ujawnienie, informacje niejawne, postępowanie sprawdzające, poświadczenie bezpieczeństwa, secret service, penal code, disclosure, classified information, security background investigation, security clearance, Izrael, antyterroryzm, polityka bezpieczeństwa Izraela, ustawodawstwo antyterrorystyczne Izraela, konflikt izraelsko-palestyński, Israel, counter-terrorism, the Israeli security policy, the Israeli counterterrorism legislation, the Israeli-Palestinian conflict, służba w ABW lub AW, stosunek służbowy, funkcjonariusz, partia polityczna, zakaz członkostwa w partii politycznej, zakaz uczestnictwa w działalności partii politycznej lub na jej rzecz, service in the Internal Security Agency and in the Foreign Intelligence Agency, service relationship, officer, politcal party, prohibition of membership in a political party, prohibition of participation in the activities of political party or on its behalf, technologie wspierające prywatność, anonimowość, cyberprzestępczość, terroryzm, kryptoanarchizm, privacy enhancing technologies, anonymity, cybercrime, terrorism, crypto anarchy, inżynieria odwrotna, analiza kryminalna, analiza sieci społecznych., reverse engineering, criminal analysis, analysis of social networks., toner, Brother, Konica Minolta, skaningowa mikroskopia elektronowa, mikroanaliza rentgenowska, SEM/EDX, scanning electron microscopy, X-ray microanalysis, identyfikacja, TATP, prężność par, termodesorpcja, identification, vapour pressure, thermal desorption, ślady linii papilarnych, daktyloskopia, DFO, ozon, papier, dezynfekcja, kryminalistyka, fingerprints, dactyloscopy, ozone, paper, disinfection, forensics, metody operacyjne, doktryna owoców zatrutego drzewa, kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, operational work, fruit of the poisonous tree doctrine, operational control, sting operation, operacje informacyjne, sterowanie refleksyjne, modelowanie operacji informacyjnych, information operations, reflexive control, information operation modeling, multiculturalism, aviation terrorism, security, state of higher necessity, human rights and freedoms, common good, terroryzm lotniczy, bezpieczeństwo, stan wyższej konieczności, prawa i wolności człowieka, wspólne dobro

Studia i analizy

Sortuj według

Analiza SEM czarnego tonera na wydrukach. Część II

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 221-249
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.002.13559

Analiza mikrośladów trinadtlenku triacetonu (TATP) w fazie gazowej z zastosowaniem TD-GC/MS

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 250-276
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.007.13564

Wpływ dezynfekcji pomieszczeń ozonem na skuteczność ujawniania śladów daktyloskopijnych na powierzchni papieru metodą DFO w dobie pandemii SARS-CoV-2

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 277-293
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.008.13565

Artykuły i rozprawy

Zmiana w postrzeganiu imigracji, integracji, wielokulturowości i zagrożenia islamskim radykalizmem przez władze niektórych państw UE

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 11-45
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.010.13567

Cyberbezpieczeństwo w Grupie Wyszehradzkiej – koncepcje i strategie

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 46-62
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.009.13566

Ochrona tajemnicy państwowej w Federacji Rosyjskiej. Wybrane regulacje karne i administracyjne

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 63-90
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.006.13563

Izraelskie ustawodawstwo antyterrorystyczne wobec zagrożeń XXI wieku

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 91-109
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.004.13561

Zakaz członkostwa w partii politycznej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu oraz uczestnictwa w działalności tej partii lub na jej rzecz

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 110-131
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.005.13562

Technologie wspierające prywatność – ideologia, prawo, wdrożenia

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 132-172
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.003.13560

Możliwość zastosowania inżynierii odwrotnej do zwalczania organizacji przestępczych typu sieciowego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 173-217
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.001.13558

Recenzje

Gérard Chaliand, Arnaud Blin, Historia terroryzmu. Od starożytności do Da’isz

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 297-310
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.013.13570

Peter Warren Singer, Emerson T. Brooking, Nowy rodzaj wojny: media społecznościowe jako broń

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 311-316
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.012.13569

Marek Górka, Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013–2017

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 317-320
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.014.13571

Tytus Jaskułowski, Filip Gańczak, Konrad Knoch, Piotr Abryszeński, Ewa Pejaś, Raporty polskie Stasi 1981–1989. Tom 1: W przededniu stanu wojennego czerwiec–grudzień 1981

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 321-329
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.011.13568

Przegląd prac konkursowych

Normatywne ujęcie czynności operacyjno-rozpoznawczych w aspekcie dowodu nielegalnego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 333-350
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.016.13573

Modelowanie operacji informacyjnych z wykorzystaniem teorii sterowania refleksyjnego

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 351-371
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.015.13572

Wybrane artykuły w języku angielskim

Changes in the perception of immigration, integration, multiculturalism and threats of Islamic radicalism in certain EU member states

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 375-403
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.017.13574

State security as exemplified by the fight against terrorism: a choice between the well-being of the individual and the well-being of the community

Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2021, Numer 24 (13), s. 404-420
Data publikacji online: 30 kwietnia 2021
DOI 10.4467/20801335PBW.21.018.13575