Modelowanie operacji informacyjnych z wykorzystaniem teorii sterowania refleksyjnego

Andrzej Karaś

Abstrakt

Współczesne społeczeństwa sączęsto określane mianem społeczeństw informacyjnych. Dzięki rozwojowi sieci Internet praktycznie każda osoba na kuli ziemskiej może zdobyćpotrzebne informacje. Ta możliwośćjest zarazem wadąi zaletą. Informacja jest coraz częściej traktowana jako kolejny rodzaj broni, który może zostaćwykorzystany do realizacji określonych celów. Jednak jużod dawna posługiwano sięniąw celach militarnych oraz politycznych przez dezinformację, propagandęczy prowadzenie wywiadu. Rozwój technologii nadałkonfliktowi informacyjnemu jedynie innąformę. Działania wchodzące w skład operacji informacyjnych sąukierunkowane na wywarcie wpływu przez podmiot sterujący na podmiot sterowany, w celu wykonania przez niego czynności wcześniej założonej przez podmiot sterujący. Celem tego rodzaju konfliktów nie jest przejęcie danego terytorium, skupiająsięone na świadomości danego społeczeństwa. Dlatego teżnależy sięzastanowićnad sposobami oraz możliwościami modelowania oraz symulacji sytuacji strategicznych z niepełnąwiedzą, jakimi sąoperacje informacyjne. Jedno z podejśćdo modelowania operacji informacyjnych jest opisane w teorii sterowania refleksyjnego, która opisuje równieżtechniki ich prowadzenia. W artykule przedstawiono koncept sterowania refleksyjnego oraz model zbudowany na jego podstawie.

 

Information operation modeling using reflexive control theory

Modern societies are often referred to as information societies. Thanks to the development of the Internet, virtually every person on the globe can get the information they need. This possibility is both a disadvantage and an advantage. Information is increasingly used as another kind of weapon that can be used to  achieve specific goals. However, it has long been used for military and political purposes through disinformation, propaganda and intelligence. The development of technology has only given information conflict a different form. Actions involved in information operations are aimed at exerting influence by the controlling entity on the controlled entity in order to perform an action previously assumed by the controlling entity. The purpose of this type of conflict is not to take over a given territory; they focus on the consciousness of a given society. Hence, it is necessary to consider the ways and possibilities of modelling and simulating strategic situations with incomplete knowledge, which are information operations. One of the approaches to modeling information operations is constituted by the theory of reflexive control, which at the same time describes the techniques of conducting them. The article presents the concept of reflexive control and the model built on its basis.

Słowa kluczowe: operacje informacyjne, sterowanie refleksyjne, modelowanie operacji informacyjnych, information operations, reflexive control, information operation modeling
References

Kasprzyk R., Diffusion in Networks, „Journal of Telecommunications and Information Technology” 2012, nr 2, s. 99–106.

Kasprzyk R., Modele ewolucji systemów złożonych i metody badania ich charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji potencjalnych sytuacji kryzysowych, 2012 r., Wojskowa Akademia Techniczna, praca doktorska.

Kasprzyk R., The Essence of Reflexive Control and Diffusion of Information in the Context of Information Environment Security, w: Internetional Conference in Intelligent Systems in Production Engineering, and Maintenance. ISPEM 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, t. 835, A. Burduk i in. (red.), Cham 2018, Springer, s. 720–728.

Lefebvre V.A., Sketch of Reflexive Game Theory, Irvine 1998, University of California School of Social Sciences.

Mazur M., Jakościowa teoria informacji, Warszawa 1970, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Mazur M., Cybernetyczna teoria układów samodzielnych, Warszawa 1966, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Mikhailov A.P, Marevtseva N.A., Models of Information Warfare, „Mathematical Models and Computer Simulations” 2012, nr 3, s. 251–259.

Nowacki G., Współczesne poglądy na prowadzenie walki informacyjnej. Studium teoretyczne, Warszawa 2001, Akademia Obrony Narodowej.

Novikov D.A., Chkhartishvili A.G., Mathematical Models of Informational and Strategic Reflexion: a Survey, „Advances in Systems Science and Application”2014, nr 3, s. 254–278.

S. Skeath, J.A. Livingston, A Step Ahead? Experienced Play in the p-Beauty Game, https://ssrn.com/abstract=1680542.

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/szukaj/refleksja.html [dostęp: 8 IV 2019].

Watson J., Wprowadzenie do teorii gier, Warszawa 2011, Wolters Kluwer Polska.

Wojnowski M., Zarządzanie refleksyjne” jako paradygmat rosyjskich operacji informacyjno-psychologicznych w XXI w., „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2015, nr 12, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-ee571f3e-2942-46ce-9e-19-af8e970c6f7a [dostęp: 30 III 2019].