Wpływ dezynfekcji pomieszczeń ozonem na skuteczność ujawniania śladów daktyloskopijnych na powierzchni papieru metodą DFO w dobie pandemii SARS-CoV-2

Tomasz Szczepański,

Urszula Więckiewicz,

Barbara Konior,

Patryk Pucułek

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie, w jakim stopniu ozon wykorzystywany do dezynfekcji pomieszczeń wpływa na możliwość ujawnienia metodą DFO śladów linii papilarnych na podłożach papierowych. Gwałtowny wzrost zachorowani na COVID-19 skierował uwagę na dezynfekcję pomieszczeń technikami, które zapewniają bezpieczeństwo ich użytkownikom. Istotne staje się także zapewnienie bezpieczeństwa osobom otrzymującym przesyłki, na których mogą się znajdować patogeny. Ich inaktywacja powinna być dokonana w taki sposób, aby można było przeprowadzić badania pozwalające na identyfikację nadawcy, co jest istotne z punktu widzenia kryminalistyki. Ozonowanie jest techniką dezynfekcji wykorzystywaną od wielu lat, szczególnie do uzdatniania wody, w przemyśle spożywczym. Eksperymenty wykonano w pomieszczeniach o kubaturze ok. 20 m3 przy użyciu generatora ozonu dostępnego na rynku. Uzyskiwane stężenie gazowego ozonu nie przekraczało 10 ppm. Przeprowadzone badania potwierdziły, że ślady linii papilarnych pozostawione na papierze kserograficznym umieszczonym w pomieszczeniu poddanym ozonowaniu w stężeniu nieprzekraczającym 10 ppm nie ulegają zniszczeniu i z powodzeniem mogą być ujawnione metodą DFO.

The effect of ozone disinfection of rooms on the efficacy of revealing dactyloscopic traces on the surface of the paper using the DFO method during the SARS-CoV-2 pandemic

The article presents the results of research aimed at determining the extent to which ozone used for disinfecting rooms affects the possibility of developing fingerprints on paper using the DFO method. A sudden increase in COVID-19 cases has placed the focus on disinfection techniques for user safety. It is also becoming important to ensure the safety of parcels addressed to various recipients by inactivating pathogens, while maintaining the possibility of examination that can identify the sender, which is important from the point of view of forensics. Ozonation is a disinfection technique that has been used for many years, in particular for water treatment or in the food industry. The experiments were carried out in rooms with a cubature of approx. 20 m3 using an ozone generator available on the market. The obtained ozone gas concentration did not exceed 10 ppm. The conducted research confirmed that the traces of fingerprints left on xerographic paper placed in a room subjected to ozonation in a concentration not exceeding 10 ppm are not damaged and can be successfully developed with the DFO method.

Słowa kluczowe: ślady linii papilarnych, daktyloskopia, DFO, ozon, papier, dezynfekcja, kryminalistyka, fingerprints, dactyloscopy, ozone, paper, disinfection, forensics
References

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Warszawa 2005, Difin.

Bandey H.L. i in., Fingermark Visualisation Manual, 2014, Home Office Centre for Applied Science and Technology (CAST).

Champod Ch., Lennard Ch., Margot P., Stoilovic M., Fingerprint and Other Ridge Skin Impressions, Boca Raton–London–New York–Washington 2016, CRC Press.

Collier L., Oxford J., Wirusologia. Podręcznik dla studentów medycyny, stomatologii i mikrobiologii, M. Łuczak (red.), tłum. M.M. Krajewska, Warszawa 1996, Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Hudson J.B., Sharma M., Vimalanathan S., Development of Practical Method of Using Ozone Gas as a Virus Decontaminating Agent, „Ozone: Science & Engineering” 2009, t. 31, s. 216–223.

Irving W., Ala’Aldeen D., Boswell T., Mikrobiologia medyczna, Warszawa 2008, PWN.

Kampf G., Todt D., Pfaender S., Steinmann E., Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents, „Journal of Hospital Infection” 2020, nr 3, s. 246–251.

Lee J.D., Zwięzła chemia nieorganiczna, Warszawa 1997, PWN.

Moszczyński J., Daktyloskopia. Zarys teorii i praktyki, Warszawa 1997, CLK KGP.

Sean Wei Xiang Ong i in., Air, Surface Environmental, and Personal Protective Equipment Contamination by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) from a Symptomatic Patient, „JAMA” 2020, nr 16, s. 1610–1612.

Szczepański T., Więckiewicz U., Klemczak K., Paski testowe do sprawdzania reaktywności metod wizualizacji śladów daktyloskopijnych na podłożach chłonnych z aminokwasami, „Problemy Kryminalistyki” 2015, nr 288, s. 50–53.

Wisthaler A., Weschler Ch.J., Reaction of ozone with human skin lipids: Sources of carbonyls, dicarbonyls and hydroxycarbonyls in indoor air, „Proceedings of the National Academy Sciences” 2010, nr 15, s. 6568–6575.

Zieliński H., Ozon – jego znaczenie i toksyczność, „Medycyna Weterynaryjna” 1997, nr 6, s. 325. 

 

Źródła internetowe

Amann M. i in., Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution, WHO 2008, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78647/E91843.pdf [dostęp: 5 VIII 2020].

N. van Doremalen i in., Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1, „The New England Journal Medicine” 2020, nr 382 (16), s. 1564–1567, https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmc2004973 [dostęp: 13 X 2020].

Hemida M.G., Ba Abduallah M.M., The SARS-CoV-2 outbreak from a one health perspective, „One Health” 2020, t. 10, https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100127 [dostęp: 16 III 2020].

Kasloff S.B., i in., Stability of SARS-CoV-2 on critical personal protective equipment, MedRxiv, https://doi.org/10.1101/2020.06.11.20128884 [dostęp: 13 X 2020].

Komunikat nr 4. Ozonowanie jako metoda przeciwdziałająca skażeniu wirusem SARS-CoV-2, 27 III 2020 r., Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/89653/2020033104228&Komunikat-4-Stanowisko-NC-ozonowanie.pdf [dostęp: 5 VIII 2020].

Opinia NIZP-PZH z dn. 2.04.2020 r. dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie i skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania, http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/opinia-nizp-pzh-z-dn-2-04-2020-r-dot-dezynfekcji-pomieszczen-biurowych-poprzezozonowanie-i-skutecznosci-powyzszej-metody-w-zwal [dostęp: 5 VIII 2020].

Riddell S. i in., The effect of temperature on persistence of SARS-CoV-2 on common surfaces, „Virology Journal” 2020, nr 17, https://doi.org/10.1186/s12985-020-01418-7 [dostęp: 13 X 2020].

Szaflik J., Ozon – wróg czy przyjaciel?, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia nRetina AMD Polska”, http://idn.org.pl/psrp/ozon.html [dostęp: 20 VII 2020].