Typy uprzywilejowane przestępstwa korupcji wyborczej

Jacek Michał Wojciechowski

Abstrakt

Mitigated forms of election corruption crimes

The article examines the problem of the type of mitigated crime of electoral corruption. The author discusses examples of behaviour enabling criminal qualification under Art. 250a § 3 of the Penal Code, as well as situations that do not allow the application of this regulation. He also considers the legitimacy of isolating a minor accident in the normative structure of the election corruption crime, as well as the proposed legislative changes in this regard.

Keywords: minor accident, electoral venality, electoral bribery, anti-corruption amendment, types of electoral corruption.

 

Abstrakt: Artykuł jest poświęcony problematyce typu uprzywilejowanego przestępstwa korupcji wyborczej. Autor omawia przykłady zachowań umożliwiających prawnokarną kwalifikację na podstawie art. 250a § 3 kk, a także sytuacje niepozwalające na zastosowanie tej regulacji. Przeprowadza również rozważania dotyczące zasadności wyodrębnienia wypadku mniejszej wagi w normatywnej konstrukcji przestępstwa korupcji wyborczej, jak też postulowanych w tym zakresie zmian legislacyjnych.

Słowa kluczowe: wypadek mniejszej wagi, sprzedajność wyborcza, przekupstwo wyborcze, nowela antykorupcyjna, typy korupcji wyborczej
References

Iwański M., Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne, Kraków 2016, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja.

Jurewicz J., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum z rozdziału XXXI, „Studia Wyborcze” 2006, t. 2, s. 35–36.

Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, J. Giezek (red.), Warszawa 2021, Wolters Kluwer Polska.

Kodeks karny. Część ogólna, tom I. Komentarz do art. 53–116, W. Wróbel, A. Zoll (red.), Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska.

Kodeks karny. Część szczególna, tom II. Komentarz. Art. 222–316, M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Warszawa 2017, C.H. Beck.

Kodeks karny. Komentarz, A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Warszawa 2021, C.H. Beck.

Kodeks karny. Komentarz, M. Filar (red.), Warszawa 2016, Wolters Kluwer Polska.

Kodeks karny. Komentarz, M. Mozgawa (red.), Warszawa 2017, Wolters Kluwer Polska.

Kodeks karny. Komentarz, R. Stefański (red.), Warszawa 2020, C.H. Beck.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, Wolters Kluwer Polska.

Mik B., Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r. Rys historyczny i podstawowe problemy interpretacyjne, Kraków 2003, Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Potulski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.111.1061), Lex/el 2004, art. 250a kk, teza nr 8.

Projekt kodeksu karnego oraz przepisów wprowadzających kodeks karny, Warszawa 1968, Wydawnictwo Prawnicze.

Rulka M., Referendum w sprawie organizacji przez Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r., „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 5, s. 56–66.

Skorupka J., Przestępstwo korupcji wyborczej z art. 250a kk, „Palestra” 2006, nr 11–12, s. 43–53.

Sobczak J., Przestępstwo korupcji wyborczej, w: Przemiany prawa wyborczego – doświadczenia nowych demokracji, A. Sokala, Z. Witkowski (red.), Bydgoszcz 2007, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, s. 106–116.

Spotowski A., Przestępstwa służbowe: nadużycie służbowe i łapownictwo w nowym kodeksie karnym, Warszawa 1972, Wydawnictwo Prawnicze.

Stefański R.A., Przestępstwo korupcji wyborczej (art. 250a kk), „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 4, s. 68–79.

Surkont M., Łapownictwo, Sopot 1999, Wydawnictwo Prawnicze LEX.

Wąsik D., Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum – aspekty karnomaterialne, procesowe i kryminologiczne, Olsztyn 2012, Wydawnictwo Volumina.pl.

Wąsik D., Sprawca korupcji wyborczej – studium kryminologiczne, „Radca Prawny” 2011, nr 3, s. 73–82.

Żurowska R., Przestępstwo korupcji w sporcie, Poznań 2010, Wydawnictwo Poznańskie.

Źródła internetowe

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2020 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 12:00 w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2020 r., https://pkw.gov.pl/uploaded_files1594594571_komunikat-dot-frekwencji-na-godz-1200-12072020.pdf [dostęp: 12 XII 2020].

Referendum lokalne. Niedziela 25 maja 2014 r., https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=60751 [dostęp: 29 VII 2017].

Akty prawne

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j.: DzU z 2020 r. poz. 1319).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2003 r. nr 111 poz. 1061).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (DzU z 1997 r. nr 88 poz. 553, ze zm.).

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (DzU z 1969 r. nr 13 poz. 94).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (DzU z 1932 r. nr 60 poz. 571).

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z 11 IV 2011 r., IV KK 382/10, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 10 – dodatek, poz. 5.

Uchwała Sądu Najwyższego z 16 IX 2008 r., SNO 68/08, Lex nr 491427.

Wyrok Sądu Najwyższego z 21 I 1998 r., V KKN 39/97, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 6 – dodatek, poz. 1.

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 XI 1984 r., II KR 248/84, OSNKW 1985, nr 7–8, poz. 61.

Wyrok Sądu Najwyższego z 25 X 1984 r., V KRN 336/84, OSNPG 1985, nr 5, poz. 66.

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 III 1983 r., I KR 387/82, Lex nr 21972.

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 III 1972 r., II KR 329/71, Lex nr 21470.